Vlada Republike Srbije Strategija za smanjenje siroma?tva
Vlada Republike
Srbije

Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja
za projekte NVO, lokalnih samouprava, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika


April 2009.
Uvodnik Inostrani izvori finansiranja Domaći izvori finansiranja Indeks

Uvodnici:

O Vodiču kroz potencijalne domace i inostrane izvore finansiranja

Tim potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva zajedno sa Ministarstvom finansija i domaćim i međunarodnim partnerima koji učestvuju u sprovođenju Strategije, pripremio je šesto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte NVO, lokalnih samouprava, MSP i preduzetnika u Srbiji. Ovaj Vodič doprinosi boljoj informisanosti svih partnera i pruža uvid u sredstva za realizaciju najrazličitijih programskih i projektnih aktivnosti, a koja su na raspolaganju nevladinim organizacijama, opštinama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i pojedincima.

Ovaj Vodič odgovara na veoma često pitanje koje čujemo po čitavoj Srbiji: kome da pošaljemo svoj konkretan predlog projekta. U tom smislu Vodič olakšava posao svima koji već znaju šta im je potrebno, koju promenu žele da naprave i šta treba da urade da do nje dođu. Zbog toga redovno objavljujemo dopunjenu verziju Vodiča sa najnovim podacima i distribuiramo ga velikom broju zainteresovanih korisnika.

Trudili smo se da Vodič  bude dovoljno informativan, ali i praktičan za upotrebu i tako bude koristan vodič za prikupljanje sredstava od domaćih i međunarodnih donatora, te državnih institucija. Koristimo priliku da vas obavestimo da će, počev od sledećeg izdanja, pripremu i distribuciju Vodiča preuzeti Građanske inicijative, u saradnji sa Ministarstvom finansija/Sektorom za programiranje i upravljanje fondovima Evropske unije i razvojnom pomoći.

Nadamo se da će i šesto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja ispuniti svoju svrhu i biti dodatni podsticaj za uključivanje svih onih koji mogu da doprinesu sprovođenju preporuka Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji i unapređenju kvaliteta života svih njenih građana i građanki.             

Tim potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva

www.prsp.gov.rs, prs.ifp@gov.rs

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja:
Ministarstvo finansija

Ministarstvo finansija, Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU i razvojne pomoci

Svi koji rade i planiraju dobro poznaju dve faze pripreme projekta: prvu, u kojoj se ideje pretvaraju u konzistentan plan akcija sa jasnim ciljevima i rokovima koji se moraju ostvariti i drugu, kada za realizaciju treba potražiti finansijska sredstva donatora. Ko god da je radio na pripremi projekata, može potvrditi da je lakše pripremiti projekat nego ga finansirati.

Donatorska sredstva, ne samo da su ograničena, nego se moraju tražiti na različitim adresama i koristiti pod uslovima koje retko ko poznaje do detalja. Stoga, inicijativa Tima potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva da se sačini pregled potencijalnih sredstava za koje nevladine organizacije, lokalne samouprave, mala i srednja preduzeća i preduzetnici mogu direktno da apliciraju kod raznih donatora predstavlja dragocenu pomoć brojnim društvenim partnerima da svoje incijative i realizuju.

Borba protiv siromaštva i ublažavanje njegovih teških posledica na mnoge ljude koji se sami i bez pomoći sa strane ne mogu nadati boljem životu vrlo je težak posao. Lakše je ako se teret podeli između društvenih partnera – državnih organa i institucija i društvenih organizacija i udruženja građana. Jednostavno upućivanje na donatorske adrese i upoznavanje sa uslovima za podnošenje projekata očekujemo da će doprineti da se mnogi dobri projekti i inicijative brže i efikasnije realizuju na dobrobit onih kojima su najpotrebniji.

Nadamo se da smo stvorili efikasan instrument koji će olakšati identifikovanje potreba i omogućiti efikasno povezivanje sa donatorima. Voleli bismo ako bi lakša dostupnost i bolje poznavanje donatora imalo za rezultat nove ideje, inicijative i projekte jasno usmerene na rešavanje problema siromaštva u najugroženijim zajednicama.

Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u realizaciji ovoga projekta.

Ministarstvo finansija, Sektor za programiranje i upravljanje fondovima Evropske unije i razvojnom pomoći, www.mfin.gov.rs, dacu@mfin.gov.rs

Inostrani izvori finansiranja

1. Alfred Frendli stipendije za novinarstvo

(print)

(povratak na vrh strane)

"The Alfred Friendly Press Fellowships"

Naziv programa

Alfred Frendli stipendije za novinarstvo

Cilj programa/projekta

"Alfred Frendli stipendije za novinarstvo" (AFPF) je američka nevladina, neprofitna organizacija koja pruža priliku novinarima iz zemalja u razvoju da rade kao izveštači u američkim novinskim agencijama. Stipendije u okviru programa, koji traje od marta do septembra, dodeljuju se jednom godišnje profesionalnim novinarima koji rade u štampanim medijima (oko 10 novinara), starosti između 25 i 35 godina.

Oblast podrške

Svake godine AFPF dovodi oko 10 novinara i urednika na sredini karijere - prosečne starosti između 25 i 35 godina - u Ameriku na šestomesečnu obuku tokom koje se novinari temeljno i kroz praksu upoznaju sa profesionalnim i etičkim standardima američkih štampanih medija.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Izveštači i urednici iz zemalja u razvoju, na sredini karijere, prosečne starosti između 25 i 35 godina.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za prijavu za stipendije u 2009. godini je istekao. 

Više informacija o prijavama za 2010. godinu možete naći redovnom proverom vebsajta http://www.pressfellowships.org/application.html

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendija pokriva sve troškove putovanja (međunarodno i u Sjedinjenim državama), zdravstveno osiguranje, i mesečni iznos za pokrivanje osnovnih troškova života. Preporučuje se da stipendisti ponesu sa sobom dodatni novac. Iznos stipendije nije dovoljan za izdržavanje supružnika ili dece i zato preporučujemo da stipendisti u Americi borave sami.

Trajanje projekta

6 meseci

Ograničenja i posebni zahtevi

Odlično znanje govornog i pisanog engleskog jezika, pošto su sve aktivnosti na engleskom; najmanje tri godine profesionalnog novinarskog iskustva u štampanim medijima; da je kandidat trenutno zaposlen u nekoj nezavisnoj novinskoj agenciji u okviru štampanih medija u zemlji čiji je državljanin/državljanka; da je na početku ili na sredini karijere; da pokazuje rešenost da se posveti novinarskom poslu u svojoj zemlji. Tipičan AFPF stipendista ima 29 godina, 6 godina novinarskog iskustva u štampanim medijima, i boravio je kratko ili nikada nije bio u SAD.    Zbog načina izveštavanja u SAD, prednost se daje kandidatima koji imaju odlične kompjuterske veštine i poseduju vozačku dozvolu.

Kontakt

Alfred Friendly Press Fellowships

1616 H Street, NW, Third Floor

Washington, DC 20006

Tel: 202-737-4414 Fax: 202-737-4416

E-mail: info@pressfellowships.org

www.pressfellowships.org

2. Ambasada Kraljevine Holandije

(print)

(povratak na vrh strane)

"Royal Netherlands Embassy"

Naziv programa

MTEC (Matra obuka za evropsku saradnju - Matra Training for European Cooperation)

Cilj programa/projekta

Matra (program društvene transformacije za Centralnu i Istočnu Evropu) je program koji je razradilo Ministarstvo inostranih poslova Holandije za podršku tranzicije iz totalitarizma u pluralističke demokratije u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Oblast podrške

MTEC se sastoji od dve različite vrste obuke:

 1. Akademski programi u oblasti dobrog upravljanja (trajanje: 12 meseci). Teme akademskih programa u 2009. su: Međunarodno/Evropsko pravo i javna administracija
 2. Kursevi obuke se organizuju na teme u vezi sa transformacijom (trajanje: 2 nedelje), a odnose se naročito na pripremu i finalizaciju pristupa EU. 

Geografska oblast

 1. Nove zemlje članice EU

Samo administrativni službenici iz zemalja koje su pristupile 1. januara 2007, Bugarska i Rumunija, prihvatljivi su da se prijave na jedan od kurseva (do 1. januara 2010). Administrativni službenici i studenti iz ovih zemalja mogu konkurisati za jedan od MTCE-ovih akademskih programa najkasnije za školsku godinu 2010-2011. Od 1. januara 2007. obuka više nije na raspolaganju administrativnim službenicima iz novih zemalja članica, koje su pristupile u maju 2004.

 1. Zemlje kandidati za EU

U slučaju zemalja kandidata, Hrvatske, Makedonije i Turske, te potencijalnih zemalja kandidata Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, podrška će se nastaviti sve do pristupanja. Veze sa tim zemljama će biti pojačane, uključujući obuku. Kandidati iz tih zemalja mogu da učestvuju na svim kursevima i akademskim programima MTEC-a u 2009.  

 1. Istočni i južni susedi

Istočni i južni susedi proširene Evropske Unije (Rusija, Belorusija, Moldavija, Ukrajina, Maroko i Jordan) kvalifikovaće se za bilateralnu saradnju, a u nekim slučajevima i za MTEC.

Ko može da konkuriše?

Za akademski program: da biste bili prihvatljivi za akademske programe morate da radite za vladu (ili vladinu agenciju ili organizaciju koja je vezana za vladu) ili da ste nedavno diplomirali na fakultetu sa izuzetnim rezultatom/ocenama. Niste stariji od 35 godina. Svi učesnici treba da imaju odlično radno znanje engleskog jezika. Kandidati treba da polože TOEFL test (ili njegov ekvivalent) s rezultatom od 600 bodova. Maksimalni broj učesnika po programu varira iz godine u godinu.

Za kurseve obuke: da biste bili prihvatljivi za kurseve obuke morate da radite za vladu, neku vladinu agenciju ili organizaciju koja je vezana za vladu. U izuzetnim slučajevima mogu konkurisati i predstavnici privatnog sektora ili NVO, sve dok njihovo učestvovanje služi svrsi pristupanja, procesu evropskih integracija, ili bilateralnim odnosima sa Holandijom. Svi učesnici treba da imaju odlično radno znanje engleskog jezika.

Maksimalni broj učesnika po kursu je 50. Kako su kursevi interaktivni, učesnici će biti podeljeni na podgrupe.   

Konkursna procedura i vremenski rok

Kandidati treba da se prijave na www.cross-agency.nl, i da zatim pošalju štampane obrasce za prijavu na Ambasadu Kraljevine Holandije u Beogradu.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

/

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

/

Kontakt

www.cross-agency.nl


Naziv programa

MATRA KAP 

Cilj programa/projekta

Podrška procesu društvene transformacije kroz male lokalne inicijative.

Oblast podrške

Zakonodavstvo/Pravo

Ljudska i manjinska prava

Javna administracija, javni red i policija

Informacije i mediji

Institucije koje se bave životnom sredinom i NVO 

Rad i socijalna politika 

Kultura 

Blagostanje

Zdravlje

Stanovanje

Obrazovanje

Geografska oblast

Srbija, Crna Gora

Ko može da konkuriše?

Organizacije građanskog društva

Konkursna procedura i vremenski rok

Ne postoji rok za konkurisanje. Predlozi projekata biće razmatrani i usvajani u zavisnosti od raspoloživog budžeta.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema strogog limita, ali ceo programski budžet je ograničen i usmeren ka malim lokalnim inicijativama. Prosečna vrednost projekta bi trebalo da bude EUR 15.000.

Kontakt

Aleksandra Kalinic

Senior OS/AZ Officer

Royal Netherlands Embassy

Simina 29, Belgrade

+381 11 20 23 900

aleksandra.kalinic@minbuza.nl

3. Ambasada Sjedinjenih američkih država u Beogradu

(print)

(povratak na vrh strane)

"Embassy of the United States, Belgrade"

Naziv programa

Program malih donacija Komisije za demokratiju

Cilj programa/projekta

Podrška razvoju demokratije i demokratskih institucija u Republici Srbiji

Oblast podrške

Slobodna tržišna ekonomija, angažovanje mladih, građansko društvo, transparentnost u radu organa vlasti, vladavina prava

Geografska oblast

Srbija – akcenat je na područjima van Beograda

Ko može da konkuriše?

Lokalne nevladine organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Formular za prijavljivanje i uputstva nalaze se na sajtu www.belgrade.usembassy.gov/embassy/pa/dcsgp.html

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos – 24.000 USD

Trajanje projekta

Do godinu dana

Ograničenja

Komisija za demokratiju pri ambasadi SAD u Beogradu NE DODELJUJE sredstva projektima: koje predlažu organizacije ili pojedinci koji nisu sa teritorije Srbije; koji su vezani za aktivnosti političkih partija; konferencije i individualna putovanja u inostranstvo; dobrotvorne aktivnosti i humanitarni rad; kampanje za prikupljanje sredstava; komercijalne projekte; umetničke i kulturne projekte; naučna istraživanja; pojedincima koji nisu članovi organizacije koja može da obezbedi održivost projekta na duži rok; onima koji dupliraju postojeće programe.

Posebni zahtevi

Predlozi projekata podnose se na engleskom jeziku; dodatna dokumentacija može biti na srpskom jeziku. Predlozi projekata treba da sadrže sve informacije koje se traže u prijavnom formularu; sume navedene u budžetu projekta izražavaju se u US dolarima. Troškovi koji se odnose na teritoriju van Srbije (transport u inostranstvu, kupovina robe ili plaćanje usluga u inostranstvu, itd.) ne smeju da budu uključeni u budžet za koji se traže sredstva; na plate stalno zaposlenih na realizaciji projekta (menadžer projekta, pomoćnik menadžera, računovođa, itd.) ne treba da odlazi više od 35% od ukupnog predviđenog budžeta za projekat; u budžet treba da budu uključeni i troškovi bankovnih transakcija. Finansijska sredstva se dodeljuju jednokratno. Za dodelu novih sredstava se može ponovo konkurisati ali za projekat koji će se jasno razlikovati od prethodnog koji je finansirala Komisija za demokratiju.

Kontakt

Democracy Commission - Program malih donacija Komisije za demokratiju

Public Affairs Section

U.S. EMBASSY

Kneza Miloša 50, 11000 Beograd, Srbija

Tel: 011/306-4773;

E-mail: demcomSerbia@state.gov

4. Ambasada Velike Britanije u Beogradu – Ministarstvo spoljnih poslova

(print)

(povratak na vrh strane)

"British Embassy Belgrade - Foreign and Commonwealth Office"

Naziv programa

Aplikantima iz Srbije su na raspolaganju dva programa. Molimo vas da za više informacija proverite zvanični sajt http://ukinserbia.fco.gov.uk/en/working-with-serbia/5280094

Ambasada Velike Britanije, u koordinaciji i saradnji sa drugim ključnim medjunarodnim organizacijama i diplomatskim misijama, radi sa partnerima (na nacionalnom nivou) iz vlade i sa nevladinim organizacijama, upravljajući portfolijom strateških reformskih projekata. Ovi projekti imaju za cilj da pomognu Srbiji na njenom putu za članstvo u EU, kao i njenoj unutrašnjoj i spoljnoj stabilizaciji, u skladu sa smernicama definisanim strateškim ciljevima i specifičnim programskim okvirima Ministarstva spoljnih poslova.

Ciljevi programa/projekata

Ambasada velike Britanije u Beogradu teži da primenjuje strateške projekte i one koji uspostavljaju politike, i koji vode ka održivim reformskim procesima. Pozdravljamo projekte saradnje koji su prezentovani kao kratki koncepti u predvidjenom formatu koji se može naći na vebsajtu. 

Vodeći program kojim upravlja ambasada jeste Strateški programski fond – Ponovno ujedinjenje Evrope (Strategic Programme Fund – Reuniting Europe) : ciljevi programa su uskladjeni sa kriterijumima za pridruživanje EU. Isrcpne informacije stoje na raspolaganju na glavnoj stranici programa.

Vlada Velike Britanije je posvećena regionalnoj stabilnosti, pomirenju i sporazumevanju u vezi sa skorom konfliktnom prošlošću, i poboljšanju odnosa izmedju manjina i većine. Ambasada ima pristup programskom budžetu za prevenciju konflikta u regionu "Program za prevenciju konflikta" (Conflict Prevention Programme).

Oblast podrške

Molimo vas da posetite vebsajt http://ukinserbia.fco.gov.uk/en/working-with-serbia/5280094

Geografska oblast

Srbija.

Ko može da konkuriše?

Sva pravna lica.

Konkursna procedura i vremenski rok

"Modus operandi" za projekte kojima se bavi Ambasada, podrazumeva tesne i interaktivne odnose sa odgovarajućim partnerima u identifikovanju i dizajnu projekta. Nakon što se pripremi kvalitetan projekat, Ambasada aplicira za sredstva na centralnom nivou (programska jedinica bazirana u Londonu).  Vlada Velike Britanije tako ulaže preko 1,5 milona funti godišnje (ne uključujući veliki DFID doprinos) pomažući Srbiji da bolje oblikuje svoju budućnost.

See http://ukinserbia.fco.gov.uk/en/working-with-serbia/5280094

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od Programa. Videti sajt http://ukinserbia.fco.gov.uk/en/working-with-serbia/5280094

Trajanje projekata

Zavisi od Programa. Videti sajt http://ukinserbia.fco.gov.uk/en/working-with-serbia/5280094

Posebni zahtevi i ograničenja

Britanska ambasada u Beogradu ima čvrstu politiku nefinansiranja kupovine opreme, nameštaja, materijala ili pomagala, kao i izgradnje ili rekonstrukcije objekata. Takođe, ambasada ne raspolaže fondovima za individualne, niti donacije u humanitarne svrhe.

Kontakt:

Ambasada velike Britanije u Beogradu, Resavska 46, 11000 Beograd, Srbija

Mr. Vladan Avramovic, Projekt Oficir: Vladan.Avramovic@fco.gov.uk

Mr. Dino Pasalic, Šef projekata: Dino.Pasalic@fco.gov.uk

5. Američki saveti

(print)

(povratak na vrh strane)

Finansirano od strane US Stejt department, Ambasada SAD u Beogradu

Naziv programa

Program za razvoj mlađeg univerzitetskog kadra

(Junior Faculty Development Program)

Cilj programa/projekta

Primarni i izraziti cilj JFDP je da omogući univerzitetskim predavačima iz Srbije treninge u njihovim akademskim oblastima. Učesnici u JFDP se takođe podstiču da stvore odnose između američkig univerziteta i njihovih matičnih univerziteta, radi trajnog kontakta I kolaboracije. JFDP polaznici blisko sarađuju sa fakultetskim mentorima iz univerziteta domaćina u Americi da bi unapredili znanje u svojim akademskim oblastima, da sakupe novi akademski materijal i sredstva, da dobiju nove edukacijske perspektive i da pouče američke kolege i studente o obrazovanju i životu u svojim državama.  Tokom njihovog boravka u Americi, JFDP polaznici opserviraju i pohađaju kurseve, prisustvuju akademskim konferencijama i mogu biti pozvani da predaju ili asistiraju u predavanju na časovima u američkom univezitetu. Polaznici ne dobijaju akademska zvanja, kredite ili transkripte od JFDP-a, i moraju se vratiti u svoje zemlje nakon što završe program.

Oblast podrške

Dostupno je do 6 stipendija za građane Srbije

Geografska oblast

Srbija I druge zemlje u širem regionu

Ko može da konkuriše?

Da bi se kvalifikovao/la za JFDP stipendiju, aplikant mora:

· da ima univerzitetsku diplomu;

· da trenutno predaje na instituciji visokog obrazovanja;

· da ima barem dve godine iskustva podučavanja u instituciji visokog obrazovanja; i,

· da odlično vlada engleskim jezikom

Konkursna procedura i vremenski rok

Rani septembar

Minimalni – maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Prolećni semestar

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

American Councils,

Kraljice Natalije 68/8,

11000 Belgrade, Republic of Serbia
Tel:+381112657 354, +381 11 2657 362
E-mail:belgrade@americancouncilssee.org
www.americancouncilssee.org

Naziv programa

Razmena mladih lidera/ki između SAD i Srbije i Crne Gore

Cilj programa/projekta

Program pruža priliku učenicima da saznaju više o građanskoj odgovornosti i aktivizmu u okviru lokalnih zajednica, da na licu mesta vide kako se sprovodi demokratija u SAD, kao i da upoznaju  Amerikance sa svojom zemljom i kulturom. Svi učesnici će boraviti kod porodica širom Amerike i pohađaće Američke srednje škole. 

Oblast podrške

A-SMYLE će dodeliti 72 stipendije učenicima/cama srednjih škola u Srbiji, za školsku godinu 2010-2011. Svim dobitnicima stipendija je obezbedjena povratna karta od kuće do Sjedinjenih američkih država, kao i džeparac za životne troškove. Biće im pokriveno medicinsko osiguranje, ne uključujući prethodne zdravstvene tegobe.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Srednjoškolci koji dobro govore engleski jezik, trenutno upisani u prvi ili drugi razred, državljani Srbije, da ispunjavaju zahteve US J-1 vize za srednjoškolce, da su rodjeni posle 1. januara 1993. godine i pre 15. jula 1995. godine, da nisu proveli više od 3 meseca u poslednjih 5 godina u SAD, da pokazuju liderski potencijal, i da žele da doprinesu zajednici po povratku.

Konkursna procedura i vremenski rok

http://www.americancouncils.org.rs/programs/hs-citiesdates.htm

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno.

Trajanje projekta

Školska godina 2010-2011

Ograničenja

Nije navedeno.

Posebni zahtevi

Nije navedeno.

Kontakt

American Councils (Američki saveti),

Kraljice Natalije 68/8, 11000 Belgrade, Republika Srbija

Tel:+381112657 354, +381 11 2657 362
E-mail:belgrade@americancouncilssee.org
www.americancouncilssee.org

6. Balkanski fond za demokratiju

(print)

(povratak na vrh strane)

"The Balkan Trust for Democracy", Projekat Nemačkog Maršal fonda;  USAID partner u Srbiji

Naziv programa

Povezivanje građana sa državnom upravom; Regionalna saradnja

Cilj programa/projekta

BTD dodeljuje sredstva lokalnim grupama građana, NVO, medijima, "think thank" organizacijama, vladama i obrazovnim institucijama da bi se osnažile demokratske strukture u Srbiji i u zemljama Balkana.

Oblast podrške

Program Povezivanje građana sa državnom upravom  dodeljuje sredstva lokalnim i nacionalnim organizacijama koje rade na poboljšanju uključivanju građana u rad državnih organa, podsticanju participatornog odlučivanja u rešavanja problema, aktivnog građanstva, političkih reformi, građanskog obrazovanja, nadzora nad radom državnih organa i na drugim kreativnim i efikasnim projektima vezanim za demokratsko konsolidovanje; i

Regionalna saradnja – program se uklapa u gore navedene kriterijume ali je cilj da se podrže projekti kojima se podstiču napori na uspostavljanju prekogranične i regionalne saradnje kako bi se razmenjivali primeri najbolje prakse, rešavali zajednički problemi demokratskog razvoja i stvarale mreže kontakata između vlada, nevladinih organizacija, građanskih inicijativa i drugih institucija koje rade na boljem razumevanju i saradnji širom regiona.

Geografska oblast 

Srbija. Regionalni projekti zahtevaju partnere u drugim zemljama.

Ko može da konkuriše?

Sredstva se dodeljuju lokalnim građanskim grupama i nevladinim organizacijama u zemlji, lokalnim i nacionalnim vladama, obrazovnim institucijama i medijima iz zemalja koje mogu da konkurišu.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave na engelskom jeziku možete poslati elektronski, na e-mail: balkantrust@gmfus.org. Dva zvanična formulara za prijavljivanje možete naći na našem vebsajtu. Aplikacije se razmatraju kako pristižu, tako da podnosilac prijave može očekivati odgovor kroz 6 do 10 nedelja od pondošenja prijave. Nema roka za dostavu prijava.

Minimalni/maksimalni iznos

Dodeljujemo sredstva u rasponu d 5.000 do 75.000 USD. Većina donacija kreće se u rasponu od 10.000 do 25.000 USD.

Trajanje projekta

Nema ograničenja, mada je uobičajeno 12 meseci.

Ograničenja

Pojedinci i političke partije ne mogu da konkurišu za sredstva. Organizacije koje nisu iz zemlje domaćina ne mogu da konkurišu za direktne donacije. Međutim, uzimaju se u razmatranje projekti koji se realizuju u okviru saradnje između stranih i lokanih organizacija, pod uslovom da administrativni troškovi strane organizacije ne padaju na teret BTDa. Balkanski fond ne dodeljuje sredstva za akademska istraživanja, stipendije, jednokratne događaje, putovanja, humanitarnu pomoć, projekte povratka izbeglica i interno raseljenih lica, verske aktivnosti, šeme mikrofinansiranja, inicijative za razvoj poslovnog sektora, kreiranje i održavanje vebsajtova, umetnost i nauku.

Kontakt

Dobračina 44, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3036 454; Faks: +381 11 3288 022

E-mail: balkantrust@gmfus.org

www.gmfus.org/balkantrust

7. Centralnoevropska inicijativa (CEI)

(print)

(povratak na vrh strane)

 (Central European Initiative)

Naziv programa

Fond CEI za saradnju (CEI Co - operation Found)

Cilj programa/projekta

Da bi se olakšalo sprovođenje programa i projekata koje CEI ili organizuje ili sponzoriše, Ministarstva inostranih poslova su na svom sastanku održanom u Milanu juna 2001. odlučila da se osnuje Fond CEI za saradnju. Tom prilikom je odobren godišnji budžet od 300.000 EUR, koji se pokriva iz godišnjih doprinosa svih zemalja članica CEI, prema njihovom nacionalnom dohotku.  

Oblast podrške

· Klima i životna sredina

· Održiva energija 

· Razvoj preduzeća, uključujući turizam 

· Razvoj ljudskih resursa

· Informativno društvo i mediji

· Međukulturna saradnja, uključujući manjine   

· Višemodalni transport 

· Nauka i tehnologija 

· Održiva poljoprivreda 

· Međuregionalna i prekogranična saradnja 

· Podizanje svesti za postizanje ovih ciljeva u smislu obuke i obrazovanih mera

Geografska oblast

Sve države članice CEI

Ko može da konkuriše?

Institucije (vladine, nevladine) iz zemalja članica CEI

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave za planirane aktivnosti treba da stignu u CEI-ES do 1. aprila za sprovođenje od jula do decembra, te do 1. oktobra za sprovođenje od januara do juna.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Fond CEI za saradnju će ko-finansirati aktivnosti u različitim oblastima pod uslovom da je barem 50% resursa dobijeno od drugog donatora.

Trajanje projekta

Kratkoročni projekti (konferencije, seminari, obuke, radionice)   

Ograničenja

Da bude uključeno najmanje 5 zemalja članica CEI (bolje 7)

Posebni zahtevi

Informacije o tome kako konkurisati i o Pravilima za dodelu nalaze se na sajtu:

http://www.ceinet.org/main.php?pageID=111

Kontakt

Marina Jovićević

Direktor Direkcije za regionalne inicijative (Generalna direkcija za Evropsku Uniju), Ministarstvo inostranih poslova Republike Srbije

Nacionalni koordinator Republike Srbije za Centralnoevropske inicijative                 

E-mail: marina.jovicevic@mfa.gov.rs

CEI Executive Secretariat
Via Genova 9, 34121 Trieste, Italy
E-mail: applications.coopfund@cei-es.org

Naziv programa

Klimatski fond CEI (CEI Climate Fund)

Cilj programa/projekta

Cilj Fonda je da promoviše projekte u oblasti zaštite klime i životne sredine u državama članicama CEI koje nisu članice Evropske Unije. Fond će se finansirati iz Češke Republike. Klimatski fond CEI će se koristiti za projekte u oblasti zaštite klime i životne sredine, u korist država članica CEI koje nisu članice EU: Albanije, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Srbije i Ukrajine.

Oblast podrške

Fond će naročito podržavati aktivnosti koje vode do:

· povećanja energetske efikasnosti 

· unapređenja i širenja tehnologija povoljnih po životnu sredinu

· podsticanja istraživanja i razvoja u oblasti obnovljive energije

· toga da nove tehnologije za korišćenje održive energije budu i ekonomski održive

· podrške prelaska prevoza kako lica tako i robe na energetski efikasnije načine saobraćaja

· sanacije starih ekoloških problema

· upravljanja otpadom

· snabdevanja pijaćom vodom, upravljanja vodom

· podizanja svesti za postizanje ovih ciljeva u smislu obuke i obrazovnih mera

Prihvatljive aktivnosti:

Primenjuju se sledeće vrste aktivnosti: studije izvodljivosti, razvojni planovi, revizije, stručne analize, konsultacije, razmena osoblja, sastanci stručnjaka, studijska putovanja i obuka, prenos tehničkih veština (know-how), grantovi za istraživanja, mala tehnička unapređenja relevantna za klimu i energiju itd. Aktivnosti koje pripremaju teren za pozajmicu od strane međunarodnih finansijskih institucija ili drugih banaka za razvoj biće podržane na preferencijalnoj osnovi.

Korisnici aktivnosti moraju biti CEI zemlje koje nisu države članice EU (navedene u tekstu napred).

Geografska oblast

Sve države članice CEI

Ko može da konkuriše?

Sva tela iz javnog i privatnog sektora, kao i nevladine organizacije (NVO), koje rade u javnom interesu, iz jedne od 18 zemalja članica CEI, mogu da konkurišu za finansiranje. Međunarodne organizacije su takođe prihvatljive za konkurisanje.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave treba slati u elektronskom vidu na sledeću e-mail adresu: gostisa@cei-es.org. Jedan primerak prijave treba poslati CEI Nacionalnom koordinatoru u zemlji u kojoj je podnosilac prijave stacioniran. Spisak CEI Nacionalnih koordinatora nalazi se na CEI sajtu, Poglavlje 9.5. Podnosioci prijava koji žele da konkurišu na ovom konkursu za predaju predloga treba da podnesu popunjenu prijavu do 30. septembra 2008. Sprovođenje projekta ne bi trebalo da počne pre 1. januara 2009.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Doprinos Klimatskog Fonda CEI ne može biti veći od 40.000 EUR.

Odbor donatora je odredio da maksimalna stopa ko-finansiranja za projekte koji konkurišu na ovom konkursu za predaju predloga može iznositi do 75% od ukupnih troškova projekta. Ostatak ko-finansiranja treba da se obezbedi iz sopstvenih sredstava podnosioca prijave.

Trajanje projekta

/

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Prijave i Pravila procedure nalaze se na sajtu:

http://www.ceinet.org/main.php?pageID=399

Kontakt

Marina Jovićević

Direktor Direkcije za regionalne inicijative (Generalna direkcija za Evropsku Uniju), Ministarstvo inostranih poslova Republike Srbije

Nacionalni koordinator Republike Srbije za Centralnoevropske inicijative                 

E-mail: marina.jovicevic@mfa.gov.rs

Izabela Gostisa Pasic
Executive Officer
CEI Executive Secretariat
Via Genova 9, 34121 Trieste, Italy
Tel: +39 040 7786 746 / 777
Fax: +39 040 7786 783
E-mail: gostisa@cei-es.org

Naziv programa

Poverenički fond CEI (CEI Trust Fund)

Cilj programa/projekta

Misija CEI Sekretarijata za projekte (CEI Project Secretariat- CEI-PS) sa sedištem u Trstu kao i glavna kancelarija Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj – EBRD - u Londonu) jeste da pomogne zemljama u kojima CEI deluje da se kreću napred u svom eknomskom i političkom tranzicioniom procesu kroz unapređivanje startegija koje vode ka boljem dijalogu o politici, kao i kroz finansijsku podršku koja vodi do sponzorisanja određenih projektnih zadataka i razvojnih programa. Poverenički fond CEI kojim se upravlja u EBRD u okviru Zvanične jedinice za ko-finansiranje, odeljenje koje se konkretno bavi tehničkom saradnjom, finansiranjem u vidu grantova i zvaničnim ko-finansiranjem sa donatorskim agencijama, stoji na raspolaganju za ovu svrhu.

Oblast podrške

Tehnička saradnja (TC) vezano za investicione projekte i razvojne programe

Preko svog Povereničkog fonda u Evropskoj banci za rekonstrukciju i razvoj CEI Sekretarijat za projekte promoviše i nadzire saradnju na investicionim projektima uporedo sa EBRD investicijama u nizu oblasti, uključujući poljoprivredu, transport, energiju, mala i srednja preduzeća (MSP), opštinsku infrastrukturu i usluge, bankarstvo, osiguranje, institucionalnu izgradnju i osposobljavanje kapaciteta, s posebnim težištem na jačanje prenošenja tehničke veštine (know-how), promovisanje reformi, ekonomsku tranziciju i korišćenje i uvođenje savremenih tehnologija.

CEI program razmene tehničke veštine /know-how/ (KEP)

Od 2004. Poverenički fond obezbeđuje sredstva za projekte koji se sprovode u okviru Programa za razmenu tehničkih veština (Know-how Exchange Programme - KEP). Program nudi ko-finansiranje projekata za pomoć pri razvoju koji između sebe sprovode države članice CEI, u oblastima i u sektorima kao što su javna administracija, nabavke, poljoprivreda, razvoj MSP, promocija FDI i drugo. Projekti će imati ekonomsku pozadinu, pokrivajući ekonomsku tranziciju ili jačanje institucija u oblastima koje su u vezi sa evropskom ekonomskom integracijom. Svaki projekat se mora sprovoditi uz pomoć različitih oruđa za prenošenje tehničke veštine (npr. studijska putovanja, privremeni premeštaj zaposlenih, ankete, priprema priručnika itd.) u kombinaciji koja obećava uspešnu implementaciju date tehničke veštine u instituciji koja je primalac programa.

Konkurisanje za projekat treba da se fokusira na prioritetne oblasti za akcije koje su određene za 2008. godinu. Ove oblasti su uglavnom u skladu sa prioritetima pomoći pri razvoju u većini zemalja članica CEI-EU:

 1. Evropske integracije, jačanje kapaciteta i tržišna ekonomija
 2. Planiranje infrastrukture i razvoj poljoprivrede, energetike i ekologije

CEI aktivnosti za saradnju (međunarodna događanja, radionice i seminari)

U prošlosti su Poverenički fond i EBRD promovisali i pomagali pri planiranju, finansiranju i realizaciji niza aktivnosti za saradnju, s naročitim težištem na ekonomske i investicione subjekte, kao što su poljoprivreda, energetika, ekologija, MSP i transport.                

Geografska oblast

Sve države članice CEI

Ko može da konkuriše?

Program je otvoren za sva tela iz javnog i privatnog sektora, međunarodne i nevladine organizacije (NVO), koje rade u javnom interesu, i koje su registrovane u zemljama članicama CEI koje pripadaju Evropskoj Uniji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Da bi se olakšalo "uparivanje" sa drugim donatorskim programima, prijave se primaju tokom cele godine (a zavise od sredstava na raspolaganju). Evaluaciju prijava vrši Sekretarijat CEI, a odobrenje daje Odbor Nacionalnih koordinatora (CNC). Podnosioci prijava treba da uzmu u obzir da u većini slučajeva proces evaluacije traje od 1 do 2 meseca. 

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Finansiranje se obezbeđuje iz CEI Povereničkog fonda pri Evropskoj banci za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) koji sponzoriše Italija, kao i iz Austrijske agencije za razvoj. CEI nudi ko-finansiranje do 50% od ukupnih troškova projekta i do 40.000 EUR po projektu.  

Trajanje projekta

/

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Marina Jovićević, Nacionalni koordinator Republike Srbije za Centralnoevropske inicijative, direktor Direkcije za regionalne inicijative (Generalna direkcija za Evropsku Uniju), Ministarstvo inostranih poslova Republike Srbije

E-mail: marina.jovicevic@mfa.gov.rs

Obaveštavamo vas da se formular-prijava za konkurisanje za CEI finansiranje tehničke saradnje (TC) može dobiti na zahtev, preko e-mail adrese paoluccG@ebrd.com

Za dalje informacije molimo da se obratite na: 

Mr. Adrian Keler, tel. +39 040 7786 732; fax +39 040 7786 766;

E- mail: keler@cei-es.orgor Ms Izabela Gostisa Pasic, tel. +39 040 7786 746; fax +39 040 7786 783; E-mail: gostisa@cei-es.org

8. Češka Republika

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Transformaciona Saradnja (TS)

Cilj programa/projekta

Transformaciona Saradnja (TS) je program koji podržava demokratiju proces i odbranu ljudskih prava. Fokusiran je na uspostavljanje i jačanje demokratskih instituciija, vladavine prava, civilnog sektora, kao i principa dobre uprave (good governance) kroz programe edukacije, širenja informacija, razmene mišljenja i iskustava, naročito razmena iskustava u oblastima vezanim za nenasilan otpor protiv totalitarnih režima i procesa društvenih transformacija koji slede, razmena iskustava sličnih onim kroz koje je Češka Republika kao i ostale zemlje centralne i istočne Evrope prošla tokom osamdesetih i devedesetih godina.

TS je namenjen prioritetnim zemljama Češke spoljne politike i diplomatije. Osnovna karakteristika TS je sistematska saradnja sa organizacijama civilnog društva i sa nevladinim organizacijama. 

Oblici transformacione saradnje

a) Trening - školske posete, stipendije, seminari i konferencije

b) Publikacije

c) Studiranja, radne posete, razmena studenata ili mladih ljudi, eksperata, mladih političara, novinara kao i predstavnika nevladinih organizacija

d) Kulturne manifestacije, prezentacije institucija za kulturu i obuku

e) Projektne aktivnosti koje su inicirane samostalno od aktera iz zemalja primaoca sredstava

Oblast podrške

a) Edukacija u oblastima od ključnog značaja za proces društvene transformacije (ekonomija, pravosuđe, zakonodavstvo, vojska i bezbednost, obrazovani sistem, socijalni sistem, državna uprava i lokalna samouprava, rehabilitacija političkih zatvorenika, reforme posebnih službi I vojske, restitucija, privatizacija)

b) Promovisanje civilnog sektora i odnosa sa lokalnim zajednicama, zatim promovisanje aktivnosti nevladinih organizacija (naročito onih koji se bave aktivnostima vezanih za oblast- društvene transformacije), učešće u procesu donošenja odluka 

c) Promovisanje osnivanja i rada lokalnih nezavisnih medija kao i unapređenje uslova rada u novinarstvu

d) Pružanje pomoći u rešavanju problema vezanih za nedemokratsku vladavinu, i/ili praksu represivnih režima, kao i prevazilaženje problema koji su iz njih proizašli; obezbeđivanje podrške progonjenim osobama ili grupama; promovisanje alternativnih načina za širenje informacija

e) Naučna istraživanja vezana za ekonomske, društvene, socio-psihološke, zakonodavne promene

f) Finansijska pomoć (kо-finansiranje) projekata za prethodno navedene oblasti

traženjem finansijskih sredstava iz EU fondova ili od drugih međunarodnih organizacija

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

NVO, lokalne zajednice i mediji

Konkursna procedura i vremenski rok

Odabir projekata se vrši  konkursom koji se uobičajeno objavljuje izmedju 15.11. do 29.12.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

Zavisi od vrste aktivnosti

Ograničenja

Minimalno učešće primaoca sredstava je 10%

Posebni zahtevi

TS sa zemljama primaocima sredstava ima oblik aktivnosti i projekata na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi. Aktivnosti i projekti se planiraju i pripremaju imajući u vidu potrebe zemalja primaoca sredstava i sa ciljem da se ostvare maksimalni rezultati sa minimalnim sredstvima.

 Aktivnosti i projekti se realizuju ili direktno od strane MIP (diplomatske misije u inostranstvu) ili od strane partnerskih institucija/organizacija kroz projekte koji su delimično ili u potpunosti finansirani iz sredstava TS.

Kontakt

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 22, 11000 Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 3230 133,+381 11 3230 134

E-mail: Commerce_Belgrade@mzv.cz

9. Dečiji fond Ujedinjenih nacija – UNICEF

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

UNICEF realizuje petogodišnji Akcioni plan programa za Srbiju (Country Programme Action Plan - CPAP) 2005-2009 i podržava Vladu, ministarstva, Skupštinu, civilno društvo i lokalne zajednice. Cilj je da se obezbedi da deca, posebno ona koja žive u siromaštvu i koja su isključena, mogu da uživaju i ostvare svoja prava. UNICEF-ov program za Srbiju se sastoji iz četri programa:

 1. Reforma socijalne politike za decu
 2. Podrška institucijama sistema 
 3. Mobilisanje zajednice
 4. Partnerstvo za prava deteta 

Cilj programa/projekta:

Program reforme socijalne politike za decu teži da podrži stvaranje zakonskih propisa i okvira državne socijalne politike za decu u skladu sa EU i međunarodnim standardima. UNICEF podržava Vladu u reformskim procesima, donošenju ili izmenama zakona, smernicai strategija u različitim oblastima, poput reforme ustanova za smeštaj dece bez roditeljskog staranja, podrške hraniteljstvu, deinstitucionalizaciji, oblasti maloletničke delinkvencije, zlostavljanja i zapostavljanja dece, kao i sektora za zdravljei obrazovanje.

Program podrške institucijama sistema ima za cilj da ojača pristup kvalitetnim socijalnim službama posebno siromašnoj i odbačenoj deci u lokalnoj zajednici. Fokus je na 1) podršci modelima kućne posete u vidu promovisanja ranog razvoja deteta, 2) poboljšanju ravnopravnog pristupa kvalitetnom obrazovanju, posebno za romskudecu, 3) jačanju inkluzivnog obrazovanja dece sa posebnim potrebama, 4) promovisanju okruženja podsticajnih za dečiji razvoj kroz program "Škola bez nasilja" i 5) jačanju nacionalnog odgovora na HIV/SIDUkroz zdravstveno obrazovanje bazirano na životnim veštinama i zdravstvene usluge za mlade usmerene na najugroženije i one mlade ljude koji praktikuju rizično ponašanje.

Program mobilisanja zajednice ima za cilj da obezbedi da deca, njihove porodice i zajednice imaju svest i da mogu da učestvuju u donošenju odluka i u procesima koji utiču na njihove živote. Pruža se podrška za decentralizaciju Nacionalnog akcionog plana za decu, to jest za razvoj i realizaciju Lokalnih planova akcije za decu (LPA) u odabranim opštinama, koje ne samo da mobilišu celu zajednicu na promociji i zaštiti dečijih pravai identifikaciji marginalizovane i nevidljive dece, već imaju ulogu katalizatora za povećanje učešća građana. Proces LPA fasilitira realizaciju brojnih međusektorskih aktivnosti koje poboljšavaju praksu u domenu brige o deci; smanjuju nasilje, zlostavljanje i zapuštanje dece; i promovišu zdrave stilove života. Kroz LPA proces, celokupna zajednica, porodica i deca se osposobljavaju za učešće u donošenju odluka koje su od važnosti za njih.

Program partnerstva za prava deteta se fokusira na promociju kulture dečijih prava i na razvijanje okruženja za lokalno prikupljanje sredstava i partnerstvosa privatnim sektorom. Ovo podrazumeva jačanje pozitivnih društvenih i kulturnih normi i opštih vrednosti koje su povezane sa promocijom inkluzije i međuetničkih odnosa.

Oblast podrške:

Zdravstvo, obrazovanje, zaštita dece, javno zastupanjei partnerstva za dečija prava.

Geografska oblast:

Srbija

Ko može da konkuriše?

UNICEF nije klasičan donator. UNICEF obezbeđuje razvojnu podršku Vladi, ministarstvima, civilnom društvu i zajednicama u njihovim naporima da osiguraju da deca, a posebno ona koja žive u siromaštvu i isključena su, uživaju i sprovode svoja prava.

Konkursna procedura i vremenski rok:

UNICEF-ova podrška je bazirana na Akcionom planu potpisanom sa Vladom Republike Srbije. U skladu sa tematskim okvirom definisanim godišnjim akcionim planom, podrška se obezbedjuje putem ekspertske i tehničke pomoći, kao i kroz programe i projekte koji podržavaju odredjene aktivnosti u zemlji.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje:

 /

Trajanje projekta:

UNICEF realizuje petogodišnji Akcioni plan programa za Srbiju za 2005-2009.godinu.

Ograničenja:

Samo aktivnosti koje se odnose na petogodišnji Akcioni plan (CPAP) biće razmatrane za podršku.

Posebni zahtevi:

/

Kontakt:

G-đa Maria Luisa Fornara, zamenica direktorke, E-mail: mlfornara@unicef.org

G-đa Jadranka Milanovic, referent za komunikacije, E-mail: jmilanovic@unicef.org

UNICEF Beograd, Svetozara Markovica 58, 11000 Beograd, Srbija

Tel: 011/36 02 100

Web: www.unicef.org/serbia

10. Development Alternatives, Inc.

(print)

(povratak na vrh strane)

USAID partner u Srbiji

Naziv programa

Program grantova "Priprema, planiranje i ekonomska sigurnost"  (Preparedness, Planning and Economic Security Grants Program)

Cilj programa/projekta

Poboljšanje ekonomske sigurnosti, bolje upravljanje i jačanje kapaciteta za održivi i ravnomerni ekonomski razvoj.

Oblast podrške

Ključni cilj Programa za planiranje i reagovanje u kriznim situacijama i jačanje ekonomske

sigurnosti u Srbiji je da se smanji rizik nestabilnosti u Srbiji kroz dve programske oblasti:

- Planiranje i regovanje: Podrška razvoju planiranja reagovanja u kriznim situacijama i razvoju

veština upravljanja na lokalnom i nacionalnom nivou; i

- Jačanje ekonomske sigurnosti: Poboljšanje ekonomske sigurnosti u oblastima sa ugroženim

populacijama kroz rad na rešavanju ključnih pitanja kao što su stvaranje novih radnih mesta i

društveno uključivanje marginalizovanih grupa;

Ovogodišnji Program se odnosi isključivo na programsku oblast "Ekonomska sigurnost".

Ugrožene grupe kao ciljne grupe programa Ekonomske sigurnosti su:

• Omladina

• Nezaposleni

• Žene

• Manjine

• Siromašno seosko stanovništvo

• Raseljena lica i izbeglice

Geografska oblast

U 2009. godini. Program će se fokusirati na podršku biznisu, geografski geldano, u dva regiona: Sandzak I južna Srbija (DAI definiše ovu teritoriju Srbije kao južno od Niša). U isto vreme, , DAI će proširiti napore u oblasti omladinskog preduzetništva i rada, gde god je njihov tim aktivan (trenutno 50 opština širom Srbije).

Ko može da konkuriše?

Pojedinačna mala i srednja preduzeća, udruženja & zadruge, mikro-preduzeća, poslovna udruženja, provajderi obuka (profitne & neprofitne), NVO, fondacije, organizacije iz privatnog sektora i univerziteti.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za dostavu predloga projekata je 30. septembar 2009. godine. Više informacija na web strani: http://www.scopes-serbia.org

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalno do USD$150,000.

Trajanje projekta

Predloženi projekat mora da započne pre 15. septembra 2009. i ne može da traje duže od 12 meseci.

Ograničenja

Vise informacija na web strani: http://www.scopes-serbia.org.

Posebni zahtevi

Razmotriće se sve one prijave koje su dostavile kompanije, udruženja i organizacije od kojih će korist imati zajednice u ciljnim opštinama programa Ekonomske Sigurnosti i prethodno pomenute ugrožene ciljne populacije. Videti više informacija na http://www.scopes-serbia.org

Kontakt

Humska 3, 11000 Beograd, Srbija

Tel: + (381) 11 363 99 00; Fax: + (381) 11 363 99 50

E-mail: scopes@dai.com

Regionalna kancelarija Vranje:

Cara Dušana 12, 17500 Vranje, Srbjia

Tel: + (381) 17 405 360; Fax: + (381) 11 405 371

Regionalna kancelarija Novi Pazar:

Veljka Vlahovica 22, 36200 Novi Pazar, Srbija

Tel: + (381) 20 390 920; Fax: + (381) 20 390 921

11. Ekumenska ženska inicijativa (EWI)

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Ekumenska ženska inicijativa (Ecumenical Women’s Initiative)

Cilj programa/projekta

Podrška ženama kao inicijatorima i akterima društvene promene u verskim zajednicama i u društvu, kroz podršku i povezivanje pojedinaca i grupa koje rade u oblasti mira, pomirenja; ekumenske i medjureligijske saradnje, i unapređenja rodne ravmopravnosti, sa ciljem da:

 1. su sve žene slobodne da razvijaju svoje lične sposobnosti, prave izbore bez ograničenja koje postavljaju stroge rodne uloge i da aktivno učestvuju u procesima donošenja odluka u njihovim zajednicama;
 2. se stvore uslovi za inkluzivan i održiv process prema mirnom i pomirenom društvu, kroz pun doprinos žena u zemljama u kojima EWI deluje;
 3. se ostvari dublje razumevanje i poštovanje verske različitosti, kao pozitivne dimenzije u razvoju civilnog društva

Oblast podrške

- izgradnja mira i pomirenja,

- ekumenizma i interreligijskog dijaloga,

- rodne ravnopravnosti,

s osobitim naglaskom na prva dva područja delovanja.

Geografska oblast

Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija i Srbija

Ko može da konkuriše?

1. Formalne i neformalne ženske grupe koje razvijaju saradnju među ženama, uključujući i među ženama različitog etničkog i verskog porekla;

2. Rodno mešovite grupe koje osnažuju žene kao aktere promene za žene i za društvo

3. Teološkinje koje imaju potencijal da utiču na promene u zajednici.

Konkursna procedura i vremenski rok

Dva javna poziva godišnje. Rokovi su 28. februar I 2. septembar 2009. godine.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Finansiranje najviše do 3,000 eura po projektu.

Trajanje projekta

Najviše do godine dana.

Ograničenja

Projekti se mogu odobriti tri puta za redom. Ponovno apliciranje je moguće nakon pauze od 2 runde EWI poziva za apliciranje.

Posebni zahtevi

N/A

Kontakt

Carolyn Boyd, Direktorka

Jelena Mandic, Koordinatorka programa

Ekumenska inicijativa žena

Poljički trg 2a, 21310 Omiš, Hrvatska

Tel: +385 21 862 599; Fax: +385 21 757 085

E-mail: ewsf@ewsf.hr

12. ERSTE Fondacija

(print)

(povratak na vrh strane)

(ERSTE Foundation)

Naziv programa

Aces – Akademija škola Centralne Evrope

(Academy of Central European Schools)

Cilj programa/projekta

Aces je 2006. osnovala Fondacija ERSTE, u okviru svog programa "Evropa", u saradnji sa Interkulturnim Centrom (Interkulturelles Zentrum) iz Beča, Austrija. Mreža škola nastoji da pojača aktivno učešće mladih i nastavnika u procesima razmene i međunarodne saradnje. 

Oblast podrške

Podrška mreži škola Centralne Evrope

Geografska oblast

Trenutno su u mrežu uključene Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Hrvatska, Kosovo, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Slovačka Republika, Slovenija i Srbija.

Partnerske projektne aktivnosti se odvijaju (samo) u partnerskim zemljama.  

Ko može da konkuriše?

Pozivaju se škole iz svih ovih zemalja da učestvuju u ACES aktivnostima, da nađu partnerske škole i da realizuju svoje partnerske projekte kroz međunarodnu saradnju.

Poziv je upućen školama (svih vrsta) u navedenim zemljama, a ciljna grupa su učenici uzrasta 12 – 17 godina.

Konkursna procedura i vremenski rok

Krajnji rok za podnošenje prijava je 30. april 2009.  

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Suma koja se dodeljuje partnerskom projektu sastoji se od 1000 eura po partnerskoj školi iz zemlje učesnice u projektu (npr. ako su uključene 2 škole iz prihvatljivih zemalja = 2000 eura, ako su uključene 3 škole iz prihvatljivih zemalja = 3000 eura).

Škola koja će koordinirati projekat (ona koja podnosi prijavu) dobija dodatni administrativni bonus od 200 eura.     

Trajanje projekta

Trajanje predloženog projekta može biti najduže 7 meseci, a njegove aktivnosti se moraju sprovesti u periodu između septembra 2009. i marta 2010. Predlozi projekta koji uključuju posebne letnje aktivnosti (letnji kampovi, sastanci pre septembra 2009.) mogu dobiti izuzeće od pravila. 

Ograničenja

Broj prijava: Škola koja se prijavljuje može podneti samo jedan predlog projekta.

Posebni zahtevi

Za detaljne informacije o ispunjavanju uslova za program, prijavljivanju i proceduri odabira molimo pročitajte kompletne Smernice i obrazac za prijavu internet sajtu:

http://www.aces.or.at/start.asp?ID=120386&b=857

Kontakt

ERSTE Foundation

Graben 21

1010 Vienna

Austria

www.erstestiftung.org

Naziv programa

Nagrada za društvenu integraciju za 2009. godinu

Cilj programa/projekta

Promene u društvu i stvaranje društva sa jednakim šansama i mogućnostima za svakog

Oblast podrške

Društvena integracija

Geografska oblast

Srbija, jugoistočna Evropa

Ko može da konkuriše?

Neprofitne organizacije, državna uprava, organizacije građanskog društva i privatne inicijative, verske zajednice i mediji

Konkursna procedura i vremenski rok

Kandidati mogu podneti svoje projekte do 14. novembra na www.integrationaward.org. Prijava se takođe može preuzeti sa Interneta, popuniti i podneti na istom mestu ili poslati direktno putem elektronske pošte na e-mail: dejan.petrovic@erstestiftung.org.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Novčana nagrada od 295.000 evra za osam zemalja jugoistočne Evrope

Trajanje projekta

/

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Pružanje finansijske podrške dobitnicima za njihovu neprestanu posvećenost (ukupno deset projekata će biti nagrađeno, a još deset će dobiti počasne nagrade) samo je jedan od aspekata ove nagrade. Ukupno 60 finalista će biti pozvano da prisustvuje svečanoj dodeli nagrade u Bukureštu u junu 2009. godine. Svih 60 finalista će takodje učestvovati u video prezentaciji koja će biti prikazana za vreme ceremonije. Oni će time dobiti javnu platformu kojom će se obezbediti veća pažnja javnosti i popularizacija njihovih aktivnosti. Pored toga, nagrada će finalistima pružiti mogućnosti za širenje mreže i uspostavljanje kontakata sa potencijalnim partnerima i sponzorima.

Kontakt

Jelena Vujović, EXECUTIVE GROUP, PR agencija ERSTE Fondacije

Telefon: +381 11 344 7270

Email: jelena_vujovic@executivegroup.co.rs

Adresa: Požarevacka 19-21,

11 000 Beograd, Srbija

13. Evropska fondacija za kulturu

(print)

(povratak na vrh strane)

"European Cultural Foundation"

Naziv programa

Grantovi za umetničke programe

Cilj programa/projekta

Podržava izuzetne umetničke projekte koji pokazuju da imaju viziju o tome kako osvetliti raznolikosti u Evropi. Bitno je da projekti budu umetnički jedinstveni i da se odnose na Evropu. 

Oblast podrške

 • Projekti koji istražuju široki spektar evropske raznolikosti: od koegzistencije tradicija i naroda na jednom mestu do migracionih kretanja i nove urbane, globalizovane raznolikosti.
 • Projekti koji odražavaju Evropejstvo i evropski razvoj na inovativan način: potrebni su nam umetnici da komentarišu, istražuju, postavljaju pitanja, zamišljaju/maštaju i vizualizuju ono što se događa u evropskim društvima, u gradovima, unutar zajednica i između njih, preko i iza evropskih granica.
 • Projekti koji uključuju inovativan kreativan proces i vidljiv krajnji proizvod: tražimo umetničke impresije, ideje, odgovore, radove o tome kako bi Evropa trebalo da se odnosi prema raznolikosti u svojim zajednicama.
 • Projekti koji će imati ostavštinu za budućnost, koji će imati održivi uticaj: jednokratni projekti bi mogli biti prihvatljivi, pod uslovom da mogu da pokažu da imaju viziju o trajnom uticaju u svom kontekstu.      

Geografska oblast

Srbija i region Balkana

Ko može da konkuriše

 • Umetnici i organizacije koji se bave bilo kojom umetničkom disciplinom.
 • Pojedinačni umetnici koji mogu dokazati da imaju barem 5 godina iskustva u disciplini koju odaberu.
 • Umetnici i organizacije u ili izvan Evrope čiji su predlozi projekta čvrsto vezani za Evropu i njenu raznolikost.    

Konkursne procedure i vremenski rok

Krajnji rok: Grantovi za umetničke projekte – 31. juli 2009. Ne morate popuniti obrazac za prijavu. Možete preuzeti kompletne Smernice za kandidate za grantove sa sledeće adrese:

http://www.eurocult.org/we-support-cultural-cooperation/grants/guidelines-for-artistic-grants/

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje        

30.000 EUR - 60.000 EUR; ECF može biti jedini donator projekta

Trajanje projekta

/

Ograničenja

 /

Posebni zahtevi

/

Kontakt

European Cultural Foundation

Esther Claassen

esther@eurocult.org

http://www.eurocult.org/

Naziv programa

Grantovi "Za uspešnu saradnju" ('Making Collaboration Work' Grants)

Cilj programa/projekta

Stimuliše saradnju između kulturnih organizacija u projektima koji dodaju vrednost odvijanju kulturne saradnje u Evropi.

Oblast podrške

Kulturna

 • Projekat treba da ima čvrst kulturni cilj.

Saradnja

 • Projekat treba da se bavi evropskom prekograničnom saradnjom. U izuzetnim slučajevima podržavamo i saradnju koja ne prelazi nacionalni nivo, kad ECF smatra da je projekat bitan za postizanje buduće evropske saradnje.
 • Svi partneri na projektu moraju biti uključeni u izvršenje projekta.

Evropska

· Projekat mora organizovati neka kulturna organizacija iz Evrope ili s one strane Mediterana.

Rezultat

· Projekat mora imati jasan konačni rezultat koji se može evaluirati.

Ukoliko vaš projekat ne zadovoljava sve ove kriterijume prihvatljivosti najverovatnije neće biti podržan. 

Geografska oblast

Srbija i region Balkana

Ko može da konkuriše

Male i srednje nezavisne kulturne organizacije koje rade na prekograničnim i međuregionalnim projektima. 

Konkursne procedure i vremenski rok

1. mart 2009. Neće biti posebnih procedura za Balkanski fond za kulturu: svi projekti sa Balkana, će slediti iste korake kao I projekti iz ostatka Evrope. Ipak, posebno će se odvojiti sredstva za projekte iz zemalja Balkana. Ovo praktično znači da projekti sa Balkana imaju više šansi da budu uspešni, jer za njih ima više sredstava na raspolaganju.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje        

Maksimum 30.000 EUR

Trajanje projekta

/

Ograničenja

Videti detalje na adresi:  

http://www.eurocult.org/we-support-cultural-cooperation/grants/#BIFC

Posebni zahtevi

Videti detalje na adresi:  

http://www.eurocult.org/we-support-cultural-cooperation/grants/#BIFC

Kontakt

European Cultural Foundation

Esther Claassen

esther@eurocult.org

http://www.eurocult.org

14. Evropski Fond za Balkan

(print)

(povratak na vrh strane)

(European Fund for the Balkans)

Naziv programa

Praktikovanje Evrope

Predviđanje Evrope

Doživljavanje Evrope

Razvijanje politika za Balkan 

Cilj programa/projekta

Evropski fond za Balkan je višegodišnja zajednička inicijativa evropskih fondacija osmišljena da bi preduzimala i podržavala inicijative čiji je cilj približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj Uniji kroz dodelu grantova i radne programe, te je, kao takva, usredsređena na pojedince i organizacije iz zemalja Zapadnog Balkana.

Kao direktni nastavak Međunarodne komisije na Balkanu (2004-2006) Fond sjedinjuje "strategiju izgradnje zemalja-članica" sa razvojem funkcionalne državne administracije i izgradnju "baze", što su mu glavni prioriteti.   

Oblast podrške

Javna administracija, omladina, mediji, istraživanja usmerena ka politici, ekspertske grupe (Think Tanks), NVO.  

Geografska oblast

Zapadni Balkan  

Ko može da konkuriše?

Uopšteno govoreći, prihvatljivi za traženje podrške od strane Fonda su pojedinci i organizacije sa Zapadnog Balkana.

Evropski fond za Balkan organizuje konkurse za predaju predloga koji nastoje da proizvedu inovativne i obećavajuće ideje a koje predočavaju lica i organizacije sa Zapadnog Balkana. Ne prihvataju se predlozi iz oblasti koje nisu zadate. Fond podržava projekte koji su u skladu s njegovim prioritetnim programskim oblastima tako što preko cele godine organizuje konkurse za predaju predloga.  

Konkursna procedura i vremenski rok

Evropski fond za Balkan organizuje konkurse za predaju predloga koji nastoje da proizvedu inovativne i obećavajuće ideje a koje predočavaju lica i organizacije sa Zapadnog Balkana. Ne prihvataju se predlozi iz oblasti koje nisu zadate. Fond podržava projekte koji su u skladu s njegovim prioritetnim programskim oblastima tako što preko cele godine organizuje konkurse za predaju predloga.  

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

/

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Evropski fond za Balkan (European Fund for the Balkans)

Resavska 35, 11000 Beograd, Srbija

Telephone: +381 (0)11 30 33 662

Fax: +381 (0)11 30 33 662

E-mail: info@balkanfund.org

http://balkanfund.org

15. Evropska Unija

(print)

(povratak na vrh strane)

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA)

"European Union – Instrument for pre-accession assistance (IPA) "

Evropska agencija za rekonstrukciju je bila zadužena institucija za rukovođenje glavnim programima pomoći (CARDS program) koju Evropska Unija upućuje Republici Srbiji (Crna Gora, Kosovo pod UN Administracijom), i bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji. Donošenjem odluke da se svi pretpristupni fondovi zamene novim pretpristupnim instrumentom  (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA), Evropska Komisija, zajedno sa državnom administracijom postaje nadležna institucija u upravljanju pretpristupnim fondovima EU za period 2007-2013. Novi Instrument za pretpristupnu pomoć ima za cilj da unapredi kapacitete državne administracije, podstakne društveno ekonomski razvoj i odgovori potrebama procesa stabilizacije i pridruživanja.

IPA sadrži ukupno pet specijalizovanih komponenti: a) pomoć u procesu tranzicije i izgradnje institucija, b) prekogranična saradnja; v) regionalni razvoj; g) razvoj ljudskih resursa;d) ruralni razvoj.

Komponente 1. i 2. namenjene su zemljama potencijalnim kandidatima, dok su komponente od 1. do 5 namenjene zemljama kandidatima. Republici Srbiji, kao i drugim zemljama potencijalnim kandidatima za članstvo u EU biće omogućeno korišćenje sredstava iz fondova prve dve komponente. Takođe, moguće je iz sredstava prve komponente finansirati programe/projekte iz komponenti tri, četiri i pet. Razlog za podelu između kandidata i potencijalnih kandidata je nedostatak odgovarajućih kapaciteta u zemljama potencijalnim kandidatima za upravljanje svim komponentama.

Ministarstvo finansija je Odlukom Vlade Republike Srbije imenovano za Nacionalnog koordinatora IPA pomoći. S tim u vezi, Vlada RS je usvojila Akcioni Plan za programiranje IPA 2008.

Finansijski okvir za IPA iznosi 11,468 milijardi evra, koliko će zemlje članice Unije izdvojiti kao pomoć u periodu od 2007. do 2013. godine. Više o tome:

http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/instrument-pre-accession_en.htm

IPA An Overview

Pretpristupni fondovi EU 2007 - 2013

http://www.evropa.gov.rs

Vodič sadrži regionalne programe Evropske unije kojima rukovode druge institucije.

Programi prekogranične saradnje (Cross border programmes)

Programi prekogranične sradnje su instrument EU namenjeni za pomoć i promociju preko-granične saradnje van granica EU. Programi su fokusirani na promovisanje održivog socio-ekonomskog razvoja , zaštitu životne sredine, borbu protiv organizovanog kriminala, unapredjenje granične kontrole i promovisanju saradnje 'ljudi sa ljudima' .

Programi imaju za cilj smanjenje razlike u stopi razvijenosti između regiona van granica EU i promovisanju socio-ekonomske saradnje između lokalnih zajednica kao i saradnja u oblasti kulture. Pozivi za projektne predloge su u skladu sa pravilima programa EU za eksternu pomoć. Ovi fondovi su distribuirani kroz takozvane grant šeme, mehanizme koji omogućavaju direktne finansijske grantove korisnicima. Svaki projekat pojedinačno ima određene prioritete i ograničenja koje treba uzeti u obzir prilikom apliciranja.

Ministarstvo finansija, odeljenje za prekograničnu saradnju zadužena je institucija za koordinaciju i implementaciji programa, dok Delegacija Evropske komisije ima ugovornu nadležnost. Lokalne kancelarije su otvorene za unapređenje kordinacije i aktivnosti na lokalu.

U Republici Srbiji u 2008 godini (IPA 2007) biće otvoreno 8 programa:

 1. IPA Jadranski Program prekogranične saradnje – "IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme"
 2. Program prekograniče saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina "Cross-border cooperation programme Serbia – B&H"
 3. Program prekogranične saradnje Srbija - Bugarska "Cross-border cooperation programme Serbia - Bulgaria"
 4. Program prekograniče saradnje Srbija - Crna Gora "Cross-border cooperation programme Serbia-Montenegro"
 5. Program prekograniče saradnje Srbija - Hrvatska "Cross-border cooperation programme Serbia - Croatia"
 6. Program prekograniče saradnje Srbija - Mađarska "Cross-border cooperation programme Serbia - Hungary
 7. Program prekograniče saradnje Srbija - Rumunija "Cross-border cooperation programme Serbia - Romania"
 8. Program transnacionalne saradnje "Prostor Jugoistočne Evrope" – "South East Europe Space transnational cooperation programme"

Naziv programa

IPA Jadranski Program prekogranične saradnje

IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme

Finansiran kroz finansijski instrument za predpristupnu pomoć IPA-II komponenta

Cilj programa/projekta

Cilj programa je unaprediti saradnju u Jadranskoj regiji koja je jedna od ključnih oblasti za ubrazanje procesa saradnje i razvoja u jugoistočnoj Evropi. Glavni cilj programa je jačanje ekonomskog, društvenog i ekološkog aspekta održivog razvoja u Jadranskoj regiji, kroz strateški koordinisane akcije izmedju partnera iz kvalifikovanih regija.

Oblast podrške

Srbija se nalazi u phasing out fazi jer je nakon raspada državne Zajednice sa Crnom Gorom izgubila izlaz na Jadransko more.  Srbija se kvalifikuje za prvu i četvrtu meru prvog prioriteta

 • Mera 1.1. Istraživanje i inovacija
 • Mera 1.4. Institucionalna saradnja

Geografska oblast

U programu učestvuje sedam zemalja-Italija, Slovenija, Grčka, Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija i Srbija. Celokupna teritorija Srbije se kvalifikuje za učešće u programu.

Ko može da konkuriše?

Univerziteti, naučni i istrazivački centri,opštine, poslovna udruženja, nevladine organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Nije navedeno

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Mirjana Nožić - šefica Odseka za upravljanje projektima prokogranične i regionalne saradnje

Tel: 011 3612 230, 011 3612 203; e-mail: mirjana.nozic@mfin.gov.rs,

Mirjana Vidanović, koordinatorka programa, Ministarstvo finansija

Sektor za programiranje i upravljanje EU fondovima i razvojnom pomoći

Tel 011/3611 337

Naziv Programa

Program prekogranične saradnje Srbija- Bosna i Hercegovina

"Cross-border cooperation programme Serbia - BiH"

Cilj programa/projekta

Unapređenje usklađenog i kooperativnog regiona sa održivom i bezbednom životnom sredinom. U ovom regionu zajedničko kulturno i prirodno nasleđe je uspešno zajednički vođeno i prilike na polju ekonomije i kulture su proširene kroz povećanje poslovnih, obrazovnih i kulturnih odnosa, rezultirajući stvaranjem poslova i smanjivanjem izolirajućih efekata na granicama.

Oblast podrške

Prioritet 1: Društveno ekonomska kohezija kroz aktivnosti kojima se unapredjuje fizička, poslovna, socijalna i institucionalna infrastruktura i kapacitet

Mera 1.1. Unapredjenje produktivnosti i konkurentnosti u oblastima privredne, ruralne i zaštite životne sredine

Mera 1.2. Prekogranične inicijative koje su namenjene razmeni ljudi i ideja kako bi se unapredila profesionalna i saradnja civilnog društva

Prioritet 2: Tehnička podrška 

Geografska oblast

OKRUZI: sremski, mačvanski, zlatiborski i kolubarski okrug

Ko može da konkuriše?

Neprofitne organizacije/institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti objavljeni na web site-u: http://www.evropa.gov.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Biće definisano naknadno

Trajanje projekta

Minimalno trajanje projekta je 6 meseci a maksimalno je 24 meseca.

Ograničenja

Organizacija koja konkuriše sa predlogom projekta mora da ispunjava uslove:

• Neprofitno pravno lice

• Registrovan i posluje u području obuhvaćenom Programom

• Ima najmanje jednog prekograničnog partnera

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Ministarstvo Finansija

Sektor za programiranje i upravljanje EU fondovima

Kneza Miloša 20, 11 000 Beograd

Telefon:011 3611 360; Fax. 011 3612 203

Mirjana Nožić - šefica Odseka za upravljanje projektima prokogranične i regionalne saradnje

Tel: 011 3612 230, 011 3612 203; e-mail: mirjana.nozic@mfin.gov.rs

Lokalna kancelarija u Užicu

U fazi otvaranja

Naziv programa

Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija 2007- 2013

Cilj programa/projekta

Jačanje teritorijalnog jednistva pograničnog regiona Bugarske i Srbije, konkurentnost teritorije kao i održivost razvoja kroz ekonomsku, socijalnu i saradnju na polju zaštite životne sredine duž administrativne granice

Oblast podrške

Prioritet 1 – Razvoj infrastrukture malog opsega

          Mera 1.1. Fizička i informaciona infrastruktura

          Mera 1.2. Infrastruktura koja se odnosi na zaštitu životne sredine

          Mera 1.3. Priprema projektne dokumentacije i projekata

Prioritet 2 – Unapredjenje kapaciteta za zajedničko planiranje, rešavanje zajedničkih problema i razvoja

Mera 2.1. Razvoj poslovnih, institucionalnih i obrazovnih veza i mreža

Mera 2.2. Održivi razvoj kroz efikasno korišćenje regionalnih resursa

Mera 2.3. Mali projekti – direktna saradnja 

Geografska oblast

U Republici Srbiji: borski, zaječarski, nišavski, pirotski, jablanički i pčinjski okrug (ukupno 18 909 km2). Regioni u Republici Bugarskoj: Vidin, Montana, Sofija, Pernik, Ćustendil, a 20% raspoloživih sredstava može biti utrošeno i u regionu Sofija grad. 

Ko može da konkuriše?

Lokalni i regionalni organi vlasti; Parkovi prirode; Organizacije za podršku poslovanju; Euroregioni; Instituti, Univerziteti, škole, biblioteke, domovi kulture, kulturne institucije; NVO; Udruženja navedenih organizacija

Konkursna procedura i vremenski rok

grant šema; rok za prijavljivanje projekata – 3 meseca

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

10 000 EUR – 600 000 EUR u zavisnosti od prioriteta

Trajanje projekta

u zavisnosti pod kojim prioritetom se prijavljuje projekat od 12 do 24 meseca

Ograničenja

Sva eventualna ograničenja će biti definisana u uputstvu za aplikante koje će biti postavljeno na vebsajtu Ministarstva finansija http://www.evropa.gov.rs   

Posebni zahtevi

prilikom prijavljivanja projekta obavezan je prekogranični partner  

Kontakt

Kristina Askovic – Koordinator programa Bugarska – Srbija

Telefon:  011/3642 – 789; E-mail: kristina.askovic@mfin.gov.rs

Ministarstvo finansija Republike Srbije,

Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU i razvojnom pomoći

Adresa: Kneza Milosa 20, Beograd

Lokalna kancelarija u Nišu

Maja Jovanović i Mirjana Milenković;

Telefon: 018/4291-349

E-mail: maja.jovanovic@mfin.gov.rs ;   mirjana.milenkovic@mfin.gov.rs

Lokalna kancelarija u Boru

Vasilija Stanić

Telefon: 030/ 458-296

E – mail: vasilija.stanic@mfin.gov.rs 

Naziv programa

Program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora

"Cross-border cooperation programme Serbia-Montenegro"

Cilj programa/projekta

Unapređenje usklađenog i kooperativnog regiona sa održivom i bezbednom životnom sredinom. U ovom regionu zajedničko kulturno i prirodno nasleđe je uspešno zajednički vođeno i prilike na polju ekonomije i kulture su proširene kroz povećanje poslovnih, obrazovnih i kulturnih odnosa, rezultirajući stvaranje poslova i smanjivanjem izolirajućih efekata na granicama.

Oblast podrške

Prioritet 1: Društveno ekonomski razvoj kroz zajedničke aktivnosti kojima se unapređuje fizička, institucionalna i poslovna infrastruktura

Mera 1.1: Unapređenje produktivnosti i konkurencije u korišćenju ekonomskih, ruralnih i kapaciteta životne sredine

Mera 1.2: Prekogranične inicijative namenjene podsticanju razmene ljudi i ideja u cilju unapređenja profesionalne i saradnje nevladinog sektora

Prioritet 2: Tehnička podrška

Geografska oblast

OKRUZI: Zlatiborski, Raski

Ko može da konkuriše?

Neprofitne organizacije/institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti objavljeni na web site-u: http://www.evropa.gov.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Biće definisano naknadno

Trajanje projekta

Minimalno trajanje projekta je 6 meseci a maksimalno je 24 meseca.

Ograničenja

Organizacija koja konkuriše sa predlogom projekta mora da ispunjava uslove:

• Neprofitno pravno lice

• Registrovan i posluje u području obuhvaćenom Programom

• Ima najmanje jednog prekograničnog partnera

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Ministarstvo Finansija

Sektor za programiranje i upravljanje EU fondovima

Kneza Miloša 20, 11 000 Beograd

Telefon:011 3611 360; Fax. 011 3612 203

Mirjana Nožić - šefica Odseka za upravljanje projektima prokogranične i regionalne saradnje

Tel: 011 3612 230, 011 3612 203; e-mail: mirjana.nozic@mfin.gov.rs,

Lokalna kancelarija u Prijepolju

U fazi otvaranja

Naziv programa

Program prekogranične saradnje Srbija - Hrvatska

"Cross-border cooperation programme Serbia-Croatia"

Cilj programa/projekta

Unapređenje usklađenog i kooperativnog regiona sa održivom i bezbednom životnom sredinom. U ovom regionu zajedničko kulturno i prirodno nasleđe je uspešno zajednički vođeno i prilike na polju ekonomije i kulture su proširene kroz povećanje poslovnih, obrazovnih i kulturnih odnosa, rezultirajući stvaranje poslova i smanjivanjem izolirajućih efekata na granicama.

Oblast podrške

Prioritet 1: Održivi društveno – ekonomski razvoj 

Mera 1.1. Ekonomski razvoj

Mera 1.2. Zaštita životne sredine

Mera 1.3. Akcije ljudi-ljudima

Prioritet 2: Tehnička podrška 

Geografska oblast

OKRUZI: Severno bački, Zapadno bački, Jučno bački, sremski, 20% raspoloživih sredstava može biti utrošeno i u mačvanskom okrugu

Ko može da konkuriše?

Neprofitne organizacije/institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti objavljeni na web site-u: http://www.evropa.gov.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Biće definisano naknadno

Trajanje projekta

Minimalno trajanje projekta je 6 meseci a maksimalno je 24 meseca.

Ograničenja

Organizacija koja konkuriše sa predlogom projekta mora da ispunjava uslove:

• Neprofitno pravno lice

• Registrovan i posluje u području obuhvaćenom Programom

• Ima najmanje jednog prekograničnog partnera

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Ministarstvo Finansija

Sektor za programiranje i upravljanje EU fondovima

Kneza Miloša 20, 11 000 Beograd

Telefon:011 3611 360; Fax. 011 3612 203

Mirjana Nožić - šefica Odseka za upravljanje projektima prokogranične i regionalne saradnje

Tel: 011 3612 230, 011 3612 203; e-mail: mirjana.nozic@mfin.gov.sr  

Lokalna kancelarija u Sremskoj Mitrovici

U fazi otvaranja

Naziv programa

Program prekogranične saradnje Madjarska-Srbija u okviru IPA

"Cross-border cooperation programme Serbia-Hungary"

Cilj programa/projekta

Uspostavljanje čvrste i usklađene saradnje u regionu uz održivi razvoj sa osvrtom na očuvanje životne sredine.

U oblasti pokrivenoj programom zajedničko kulturno i prirodno nasleđe uslovljava povoljnije okruženje za privredu i kulturu što rezultuje razvijenijim poslovnim, obrazovnim i istraživačkim odnosima. To dalje dovodi do otvaranja novih radnih mesta, a efekti izolovanosti graničnih područja svode se na minimum.

Oblast podrške

Prioritet 1: Infrastruktura i životna sredina

Mera 1.1: Infrastruktura u cilju fizičkih spajanja

Mera 1.2: Zajednička odgovornost za očuvanje životne sredine

Prioritet 2: Ekonomija, obrazovanje i kultura

Mera 2.1: Podsticanje ekonomske saradnje, turizma i istraživanja i razvoja

Mera 2.2: Obrazovanje i kultura 

Geografska oblast

U Republici Srbiji obuhvaćeni su upravni okruzi: Zapadnobački, Severnobački, Severnobanatski, Južnobački, Srednjebanatski, a Južni Banat i Srem će biti uključeni kao granični regioni u skladu sa pravilom od 20% fleksibilnosti.

U Republici Mađarskoj: Čongrad i Bač-Kiškun

Ko može da konkuriše?

Neprofitne organizacije/institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv će biti objavljeni na web site-u:

www.evropa.gov.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Još uvek nije definisano

Trajanje projekta

Minimalno trajanje projekta je 6 meseci a maksimalno je 24 meseca.

Ograničenja

Organizacija koja konkuriše sa predlogom projekta mora da ispunjava uslove:

• Neprofitno pravno lice

• Registrovan i posluje u području obuhvaćenom Programom

• Ima najmanje jednog prekograničnog partnera iz županija Čongrad ili Bač-Kiškun

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Ministarstvo Finansija

Sektor za programiranje i upravljanje EU fondovima

Kneza Miloša 20, 11 000 Beograd, Srbija

Telefon:011 3612 230

Fax. 011 36 42 789

E-mail: bojana.milicevic@mfin.gov.rs  

Lokalna kancelarija u Subotici

Trg Cara Jovana Nenada 15/3,kancelarija br. 10,  24 000 Subotica

Telefon: 024/553 003

Email: zoran.krtinic@mfin.gov.rs; relja.burzan@mfin.gov.rs   

Naziv programa

Program prekogranične saradnje Srbija-Rumunija

"Cross-border cooperation programme Serbia-Romania"

Cilj programa/projekta

Dostizanje usklađenog i održivog društveno-ekonomskog razvoja u pograničnoj oblasti Rumunije i Srbije uspostavljanjem zajedničkih prekograničnih projekata i aktivnosti.

Specifični ciljevi: povećanje sveukupne konkurentnosti regionalne ekonomije i unapređivanje kvaliteta životnog standarda građana iz regiona obuhvaćenih programom

Oblast podrške

Prioritet 1: Ekonomski i društveni razvoj

Mera 1.1: Podrška lokalnoj i regionalnoj ekonomskoj i društvenoj infrastrukturi 

Mera 1.2: Razvoj turizma, uključujući i stvaranje regionalnog turističkog identiteta pogranične oblasti kao turističke destinacije

Mera 1.3: Promocija razvoja malih i srednja preduzeća 

Mera 1.4: Podrška višem nivou istraživačko-razvojnih aktivnosti i inovativnosti u pograničnoj oblasti

Prioritet 2: Zaštita životne sredine i reagovanje u vanrednim situacijama

Mera 1.1: Poboljšanje sistema i načina za određivanje prekograničnih ekoloških problema, zaštita i upravljanje

Mera 1.2: Razvoj i implementacija efikasnih strategija za tretiranje otpada i otpadnih voda

Mera 1.3: Efikasniji sistemi i pristupi za reagovanje u slučaju vanrednih situacija (uključujući aspekte u slučaju prevencije poplava, kvaliteta hrane i zdravstva)

Prioritet 3: Promocija "Ljudi ljudima" akcije

Mera 1.1: Podrška razvoju civilnog društva i lokalne sredine 

Mera 1.2: Unapređenje saradnje u oblasti obrazovnih, kulturnih i  sportskih aktivnosti 

Mera 1.3: Unapređenje lokalne samouprave u pograničnoj oblasti

Mera 1.4: Poboljšanje društvene i kulturne integracije u pograničnoj oblasti

Geografska oblast

OKRUZI: Severno–banatski; Srednje –banatski; Južno-banatski; Braničevski i Borski okrug

Ko može da konkuriše?

Neprofitno pravno lice koje je registrovano i posluje u području obuhvaćenom Programom (Organi vlasti na lokalnom i regionalnom nivou; razvojne agencije (poljoprivreda, BTB, ZŽS, turizam); Privredne komore; NVO; Obrazovne i istraživačke ustanove; Društva i udruženja u oblasti turizma, kulture, sporta i druge organizacije)

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs će biti objavljen na sajtu http://www.evropa.gov.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos donacije je 10.000 EUR a maksimalni je 300.000 EUR.

Trajanje projekta

Minimalno trajanje projekta je 6 meseci a maksimalno je 24 meseca

Ograničenja

Organizacija koja konkuriše sa predlogom projekta mora da ispunjava uslove:

• Neprofitno pravno lice

• Registrovan i posluje na području obuhvaćenom Programom (Severno–banatski; Srednje –banatski; Južno-banatski; Braničevski i Borski okrug)

• Ima najmanje jednog prekograničnog partnera iz županija Timiš, Karaš-Severin ili Mehedinci

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Ministarstvo Finansija

Sektor za programiranje i upravljanje EU fondovima

Kneza Miloša 20

11 000 Beograd

Telefon:011 311 360

Fax. 011 3612 203

Mirjana Nožić - šefica Odseka za upravljanje projektima prokogranične i regionalne saradnje

Tel: 011 3612 230, 011 3612 203; e-mail: mirjana.nozic@mfin.gov.rs  

Svetlana Radosavljević – koordinatorka programa

E-mail: svetlana_radosavljevic@mfin.gov.rs  

Lokalna kancelarija u Vršcu

Omladinski trg 17, 26 300 Vršac

Telefon: 013 800 113; 013 800 115

Email: elizabeta.stanimirov@mier.gov.rs

marcel.bajka@mier.gov.sr

Lokalna kancelarija u Boru

Moše Pijade 19, 19 210 Bor

Telefon: 030 458 296

E-mail: vasilija.stanic@mier.gov.rs

Naziv programa

Program transnacionalne saradnje "Prostor Jugoistočne Evrope"

South East Europe Space transnational cooperation programme

Cilj programa/projekta

Prostorna integracija zemalja Jugoistočne Evrope kroz projekte transnacionalne saradnje

Oblast podrške

Inovacije; Zaštita životne sredine; Infrastruktura; Urbani razvoj

Geografska oblast

Cela teritorija Srbije (partneri iz zemalja Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope)

Ko može da konkuriše?

Neprofitne organizacije, naučne institucije, državna i lokalna uprava, javna preduzeća

Konkursna procedura i vremenski rok

2008

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedono

Ograničenja

Posebni zahtevi

Minimalno 2 EU partnera iz zemalja SEE programa

Kontakt

Ministarstvo finansija Republike Srbije

Sektor za programiranje i upravljanje fondovima EU i razvojnom pomoći

Kneza Miloša 23, 11000 Beograd

Tel: 011 3617 269, 3617 344; Fax: 011 3612 230

Mirjana Nožić - šefica Odseka za upravljanje projektima prokogranične i regionalne saradnje

Tel: 011 3612 230, 011 3612 203; e-mail: mirjana.nozic@mfin.gov.rs, ivana.lazic@mfin.gov.rs

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

Cilj programa/projekta

Prema EIDHR pravilima, opšti cilj novog finansijskog instrumenta  je da doprinese razvoju i konsolidaciji demokratije i vladavine prava, poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda, u okviru politike Zajednice na razvojnoj, ekonomskoj, finansijskoj i tehničkoj saradnji sa trećim zemljama i u skladu sa spoljnom politikom Evropske unije u celini.

Oblast podrške

Na osnovu EIDHR pravila, Evropska komisija je usvojila Strateški papir za period 2007-2010. Ovaj strateški papir, koji predstavlja osnovu za primenu EIDHR. identifikuje pet jasnih ciljeva:

1)   Unapređenje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u zemljama i regionima gde su najviše ugroženi;

 2)  Jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratske reforme, u podršci mirnom uskladjivanju grupnih interesa i u konsolidaciji političkog učešća i reprezentacije;

3)   Podrška akcijama ljudskih prava i demokratskih tema u oblastima koje pokrivaju EU smernice, uključujući dijalog o ljudskim pravima, o borcima za ljudska prava, o smrtnoj kazni, torturi, kao i o deci u ratnim sukobima;

4)   Podrška i osnaživanje međunarodnog i regionalnog okvira za zaštitu ljudskih prava, pravde, vladavine prava i za promociju demokratije;

5)   Izgradnja poverenja u i unapređenje pouzdanosti i transparentnosti demokratskih izbornih procesa, posebno kroz posmatranje izbora.

Postojeći Strateški papir za period 2007-2010 može da se nađe na sledećoj adresi:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/documents/eidhr-strategy-paper-2007_en.pdf

Geografska oblast

Zavisi od konkretnog poziva.

Ko može da konkuriše?

Uopšteno, neprofitne organizacije; veoma specifične detalje o kriterijumima i uslovima konkurisanja se mogu naći u Smernicama  za svaki konkurs.

Konkursna procedura i vremenski rok

Videti Smernice za konkretan poziv na vebsajtu EuropeAid: http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl ).

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Videti Smernice za konkretan poziv na vebsajtu EuropeAid: http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl ).

Trajanje projekta

Videti Smernice za konkretan poziv na vebsajtu EuropeAid: http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl ).

Ograničenja

Videti Smernice za konkretan poziv na vebsajtu EuropeAid: http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl ).

Posebni zahtevi

Videti Smernice za konkretan poziv na vebsajtu EuropeAid: http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl ).

Kontakt

Videti Smernice za konkretan poziv na vebsajtu EuropeAid: http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl ).

Naziv programa

Program "Mladi u akciji 2007-2013"

"Youth in Action Programme 2007-2013"

Cilj programa/projekta

Program ima 5 osnovnih ciljeva:

· podsticanje aktivnog učešća mladih;

· promocija vrednosti solidarnosti i tolerancije;

· jačanje uzajamnog razumevanja;

· razvoj kvalitetnih sistema podrške za omladinske aktiviste/kinje i organizacije;

· ohrabrivanje saradnje u oblasti rada sa mladima, na nivou Evrope.

Oblast podrške

Za projekte u kojima kao učesnici/e ili promoteri sudeluju mladi, omladinske organizacije i oni koji rade sa omladinom iz Srbije, otvorene su samo dva podpograma tj. "Akcije":

 • Akcija 2 – Evropski volonterski servis - EVS (podržava volonterske aktivnosti mladih u inostranstvu, koje donose dobrobit lokalnoj zajednici);
 • Akcija 3.1  – saradnja sa Partnerskim zemljama (ova akcija podržava omladinske razmene, treninge, seminare, sticanja prakse na određenom radnom mestu (eng. job shadowing), procena izvodljivosti (eng. feasibility visits), evaluativne sastanke, studijske posete, aktivnosti za izgradnju partnerstava i projekata za umrežavanje).

Geografska oblast

Zemlje koje su obuhvaćene Programom se dele na Programske i Partnerske.

Programske zemlje: 27 zemalja članica EU, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska

Partnerske zemlje:

 1. Istočna Evropa i Kavkaz: Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Jermenija, Moldavija, Ruska Federacija i Ukrajina;
 2. Mediteranske Partnerske zemlje: Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Liban, Maroko, Palestinski Autoritet – Zapadna obala i pojas Gaze, Sirija, Tunis;
 3. Jugoistočna Evropa: Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Srbija;
 4. Ostale Partnerske zemlje iz celog sveta, koje su potpisale sporazum sa telom EU nadležnim za mlade.

Ko može da konkuriše?

Pravo konkurisanja imaju: neprofitne ili nevladine organizacije, lokalne ili regionalne javne institucije, neformalne grupe mladih, međunarodne mrežne organizacije, koje imaju organizacije - članice iz najmanje 8 tzv. Programskih zemalja, međunarodne vladine neprofitne organizacije, profitne organizacije, koje žele da pokrenu projekat u oblasti rada sa mladima, sporta ili kulture.

Konkursna procedura i vremenski rok

Svakom projektu koji se realizuje u okviru Programa "Mladi u akciji" moraju učestvovati najmanje dve organizacije od kojih je jedna nosilac projekta.

Ukoliko je organizacija iz Srbije nosilac projekta, ona, u ime svih partnera koji su u njega uključeni, svoj predlog projekta (i propratnu dokumentaciju) podnosi direktno Izvršnoj agenciji za obrazovne, audio-vizuelne i kulturalne projekte (EACEA) u Briselu.

Na godišnjem nivou, postoje tri roka za podnošenje projekata direktno EACEA:

Rok za podnošenje predloga projekta:

Početak realizacije projekta:

1. februar

između 1. avgusta i 31. decembra

1. jun

između 1. decembra i 30. aprila

1. septembar

između 1. marta i 31. jula

Sa druge strane, Programske zemlje (27 zemalja članica EU, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska) imaju tzv. Nacionalne agencije, koje su zadužene za implementaciju Programa "Mladi u akciji" na nacionalnim nivoima (svaka država ima svoju Nacionalnu agenciju). Ukoliko je nosilac projekta organizacija ili institucija koja ima sedište u zemlji koja ima svoju Nacionalnu agenciju (lista Nacionalnih agencija je dostupna na adresi http://ec.europa.eu/youth/youth/contacts_en.htm), na godišnjem nivou postoji pet rokova za slanje predloga projekata:

Rok za podnošenje predloga projekta:

Početak realizacije projekta:

1. februar

između 1. maja i 30. septembra

1. april

između 1. jula i 30. novembra

1. jun

između 1. septembra i 31. januara

1. septembar

između 1. decembra i 30. aprila

1. novembar

između 1. februara i 31. jula

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Visina sredstava zavisi od vrste aktivnosti. Više informacija o tome u Vodiču za Program "Mladi u akciji" na adresi: www.mladiuakciji.rs/vodic_za_program.php.

Trajanje projekta

Trajanje projekta zavisi od vrste aktivnosti. Više informacija o tome u Vodiču za Program "Mladi u akciji" na adresi: www.mladiuakciji.rs/vodic_za_program.php.

Ograničenja

Učesnici/e projekata finansiranih od strane Programa "Mladi u akciji"  su osobe uzrasta između 13 i 30 godina, kao i osobe koje rade sa mladima, koji su, pri tom, državljani neke od zemalja obuhvaćenih Programom.

Kontakt

Kontakt tačke za program "Mladi u akciji" za teritoriju Republike Srbije:

1. Grupa "Hajde da..." (za teritoriju Vojvodine i Beograda, uključujući gradove u blizini Beograda)
Ul. kneza Danila 12/84, 11000 Beograd
Tel/faks: 011 3240 425
E-mail: hajdeda@mladiuakciji.rs
Web: www.mladiuakciji.rs i www.hajdeda.org.rs

2. Edukativni Centar (za teritoriju južne i istočne Srbije)
Ul. Birčaninova 26, 37000 Kruševac
Tel/faks: 037 502 644
E-mail: edukativnicentar@mladiuakciji.rs
Web: www.ec.org.rs

SALTO RESURSNI CENTAR ZA JUGOISTOČNU EVROPU - Pored Kontakt tačaka, promocijom programa "Mladi u akciji"  na Balkanu se bavi i SALTO Resursni centar za Jugoistočnu Evropu:

SALTO resursni centar za Jugoistočnu Evropu
MOVIT NA MLADINA
National Agency of the Youth in Action Programme
SI - 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Tel.: +386 1 430 47 47
Fax: +386 1 430 47 49
Web: www.salto-youth.net

IZVRŠNA AGENCIJA IZ BRISELA - Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizuelne i kulturalne projekte (eng. EACEA), je nadležna za realizaciju tzv. centralizovanih Akcija u okviru Programa "Mladi u akciji".

Poštanska adresa:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Youth Unit
BOUR 01/01
Avenue du Bourget 1
B-1140 Brussels

Brojevi telefona:
Opšte informacije: +32 2 29 75615
Youth Helpdesk (akreditacija, osiguranje, podrška prilikom dobijanja vize, nepredviđene situacije): +32 2 29 68724

Broj faksa: +32 2 29 21330

Elektronske adrese:
Opšte informacije: youth@ec.europa.eu
Youth Helpdesk (akreditacija, osiguranje, podrška prilikom dobijanja vize, nepredviđene situacije): youthhelpdesk@ec.europa.eu

Naziv programa

PROGRESS – Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice.

Evropska komisija – Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti

Cilj programa/projekta

Da omogući Evropskoj zajednici da obavi zadatke i izvrši ovlašćenja dodeljena joj Osnivačkim ugovorima, a u delokrugu nadležnosti u domenu zapošljavanja i socijalnih pitanja. Osnovni cilj Programa je pružanje finansijske pomoći za ostvarenje ciljeva Socijalne agende 2005-2010, ključnog dokumenta EU u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, kojim je Unija utvrdila za svoj opšti strateški cilj povećanje broja i kvaliteta radnih mesta i jednakih mogućnosti za sve kategorije društva.

Oblast podrške

Zapošljavanje, uslovi rada, socijalna zaštita i socijalna inkluzija, borba protiv diskriminacije i rodna ravnopravnost.

Geografska oblast

Države članice Evropske unije, države kandidati i potencijalni kandidati, kao i države članice EEA i EFTA.

Ko može da konkuriše?

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera (tenders) ili konkursa (call for proposals), mogu konkurisati: državne institucije, institucije pokrajinske autonomije i lokalne samouprave, nevladine organizacije, sindikati, udruženja poslodavaca, obrazovne i naučno-istraživačke institucije, eksperti-pojedinci, itd.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave je potrebno poslati elektronskim putem i redovnom poštom, zajedno sa nizom pratećih formulara i finansijskih potvrda, uglavnom u roku od 2 meseca od objavljivanja tendera, odnosno konkursa.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi koji se dodeljuju uglavnom se kreću od 350-500 hiljada evra.

Trajanje projekta

Projekti uglavnom traju od 12 do 24 meseca.

Ograničenja

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera ili konkursa, učešće subjekata iz Republike Srbije jeste/nije dozvoljeno. Takođe, prikupljanje podataka za izradu studija i izveštaja uglavnom obuhvata samo teritoriju EU, a ponekad sve zemlje učesnice u PROGRESS-u.

Posebni zahtevi

Od podnosilaca prijava, pravnih lica, ponekad se zahteva da im visina protoka sredstava na računu u protekloj finansijskoj godini bude ekvivalentna vrednosti projekta. Pored toga, Evropska komisija finansira maksimalno do 80 odsto vrednosti projekta, dok podnosilac prijave mora da podnese dokaze o obezbeđenom sufinansiranju u visini od 20 odsto projekta.

Kontakt

- Zapošljavanje (Employment): Miona Popović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja miona.popovic@merr.gov.rs (zamenik člana Komiteta za sprovođenje programa PROGRESS u ime Republike Srbije) i Silvija Gajin, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, silvija.gajin@merr.gov.rs;

- Uslovi rada (Working Conditions): Jelena Miljković, Ministarstvo rada i socijalne politike, jelena.miljkovic@minrzs.gov.rs;

- Socijalna zaštita i socijalna inkluzija (Social Protection and Social Inclusion): Biserka Terzić, Ministarstvo rada i socijalne politike, biserka.terzic@minrzs.gov.rs;

- Borba protiv diskriminacije (Non-discrimination and Diversity): Ivana Banković, Ministarstvo rada i socijalne politike, ivana.bankovic@minrzs.gov.rs;

- Rodna ravnopravnost (Gender Equality): Dragana Radovanović, Ministarstvo rada i socijalne politike, draganar@minrzs.gov.rs;

- Član Komiteta za sprovođenje programa PROGRESS u ime Republike Srbije: Ivan Sekulović, Ministarstvo rada i socijalne politike, isekulovic@minrzs.gov.rs.

Naziv programa

Tempus, Erasmus Mundus – Nacionalna kancelarija za TEMPUS

Program finansira Evropska Komisija; Nacionalna kancelarija za TEMPUS predstavlja ove programe u Srbiji.

Cilj programa/projekta

Tempus podržava reformu sistema visokog obrazovanja u skladu sa Bolonjskim procesom; Erasmus Mundus podržava stvaranje zajedničkih Evropskih master i doktorskih studija i obezbeđuje stipendije za polaznike i studente ovih studija; povećanje atraktivnosti oblasti Evropskog visokog obrazovanja se takođe podržava kroz pozive za dostavu projekata Erasmus Mundus Akcija 3.

Oblast podrške

Visoko obrazovanje

Geografska oblast

Tempus – Zapadni Balkan, Centralna Azija, Istočna Evropa, Severna Afrika, Srednji istok u saradnji sa Evropskom Unijom

Ko može da konkuriše?

Za TEMPUS mogu da apliciraju institucije visokog obrazovanja, konferencije rektora i studenata;  Za razvijanje Erasmus Mundus master i doktorskih studija, mogu da apliciraju institucije visokog obrazovanja; studenti i naučnici mogu da apliciraju za Erasmus Mundus stipendije; institucije visokoh obrazovanja i druge organizacije mogu da apliciraju za Akciju 3 Erasmus Mundus.

Konkursna procedura i vremenski rok

Tempus – rok 28. april 2009.

Erasmus Mundus zajedničke master i doktorske studije – rok 30. april 2009.

Erasmus Mundus Akcija 3 – biće najavljeno

Erasmus Mundus stipendije – biće najavljeno

Minimalni – maksimalni iznos koji se dodeljuje

Tempus – od 500.000 do 1.500.000 euro

Erasmus Mundus kursevi – do 30.000 euro plus stipendije za studente

Trajanje projekta

Tempus 12 do 36 meseci

Erasmus Mundus Akcija 3 – 12 do 36 meseci

Kontakt

Nacionalna kancelarija za TEMPUS (National Tempus Office)

Lazarevićeva 9/14, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 32 33 409; +381 11 33 47 389

E-mail: office@tempus.ac.rs

http://www.tempus.ac.rs/

16. Fond Braće Rokfeler

(print)

(povratak na vrh strane)

"Rockefeller Brothers Fund"

Naziv programa

RBF Ključna mesta

Cilj programa/projekta

Demokratska praksa

CILJ: Poboljšati rad, odgovornost i transparentnost vlade putem sprovođenja sledećih strategija:

· Podržati razvoj i sprovođenje unutrašnjih reformi u odabranim vladinim/državnim institucijama.

· Pomoći vladinim zvaničnicima, parlamentarcima i novim liderima iz javnog sektora da steknu veštine neophodne za uspešno upravljanje.

CILJ: Jačanje grupa građana koji su aktivno uključeni u izgradnju demokratije putem sprovođenja sledećih strategija:

· Pružanje podrške državnom obrazovanju i komunikacionim aktivnostima kojima se promoviše dublje razumevanje odgovornosti i koristi koje proističu iz stvaranja otvorenog društva, kao i osposobljavanje građana da učestvuju u demokratskim procesima.

· Promovisanje građanskog angažovanja omladine, uključujući aktivnosti kojima se razvijaju liderske veštine i napore da nove ideje zažive u javnom životu i na svim društvenim nivoima.

· Jačanje građanskog društva kao bitnog činioca robusne demokratske političke kulture.

Održivi razvoj

CILJ: Podržati napore na stvaranju i negovanju ekonomski, ekološki i socijalno održivih urbanih i ruralnih zajednica kroz procese koji će podrazumevati aktivno učešće raznih zainteresovanih strana/interesnih grupa i primenu sledećih strategija:

· Podsticanje  stvaranja i sprovođenja eksperimentalnih urbanih, ruralnih i regionalnih planova koji podrazumevaju aktivno učešće javnosti.

· Promovisanje inkluzivne saradnje kako bi se podstaklo racionalno korišćenje prirodnih i kulturnih resursa.

· Pružanje podrške naporima koji se ulažu na integrisanju znanja, vrednosti i veština neophodnih za održivi razvoj u sistem formalnog obrazovanja i doživotno obrazovanje.

Oblast podrške

Vidi pod "Cilj programa"

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Strana organizacija ili institucija koja konkuriše za sredstva Fonda mora da pruži dokaz RBF-u da, ukoliko bi bila registrovana u SAD, bila bi oslobođena plaćanja poreza ili da bi projekat za koji se traže sredstva u SAD bio okarakterisan kao obrazovni ili dobrotvorni.

Konkursna procedura i vremenski rok

Potrebno je prvo poslati pismo/zahtev za dodelu sredstava. Potencijalni kandidati ne treba da šalju kompletne predloge projekata pre nego što im Fond to zatraži. Zahtev mora biti napisan na engleskom jeziku i poželjno je da bude poslat u elektonskoj formi na:  grants@rbf.org ili "on line" na onlineapplication@rbf.org

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Mada je Fond do sada davao donacije organizacijama i programima koji su bili od posebnog interesa, prosečni iznos sredstava koja se dodeljuju je 75.000 USD. Ova suma se obično isplaćuje u toku jedne godine a ne duže od tri.

Trajanje projekta

Od jedne do tri godine

Ograničenja i Posebni zahtevi

Preporučujemo kandidatima da dobro prouče uputstva i smernice i da pregledaju spisak donacija koje je Fond nedavno dodelio.

Kontakt

Haki Abazi, Program oficir za zapadni Balkan

437 Madison Avenue, 37th floor, New York, 10022-7001
Tel: 212-812-4200, Faks: 212-812-4299

E-mail: grants@rbf.org; onlineapplication@rbf.org      

www.rbf.org

17. Romski obrazovni fond

(print)

(povratak na vrh strane)

"The Roma Education Fund (REF)"

Naziv programa

Romski obrazovni fond

Cilj programa/projekta

• Obezbeđivanje donacija državnom i privatnom obrazovnom sektoru radi poboljšanja rezultata obrazovanja Roma (uključujući NVO, opštine, ministarstva, itd.)

• Funkcija sveobuhvatnog informativnog centra o obrazovanju Roma

• Zastupanje unapređenja rezultata obrazovanja Roma – na primer, kroz izveštavanje o ekonomskim, društvenim i finansijskim prednostima koje proističu iz obrazovanja Roma

Oblast podrške

Donacije

– Planovi ili pilot-projekti na terenu usmereni ka poboljšanju pristupa integrisanom obrazovanju romskoj deci od predškolske institucije do tercijarnog obrazovanja

– Jačanje uspešnih aktivnosti u saradnji sa vladom

– Planiranje politike i tehnička pomoć

– Studije i procene projekata i politike

– Razmena stavova, širenje informacija

– Strategija po zemljama (za svaku koja je uključena u Dekadu)

– Lobiranje zasnovano na najboljoj praksi u planiranju i implementaciji politike

Geografska oblast

Zemlje Dekade

Ko može da konkuriše?

NVO i drzavne institucije

Konkursna procedura i vremenski rok

Upravni odbor (međunarodno osoblje REF-a) ocenjuje projektne aplikacije i priprema preporuke za Odbor (na mesečnoj osnovi); Ne postoje rokovi za projektnu aplikaciju.

Odbor (spoljni) - donosi konačnu odluku o odobrenju projekta ili ga odbija (najviše dva meseca nakon apliciranja za projekat)

Formular za aplikaciju (dostupan na Internet stranici)

- REF koristi 2 zvanična jezika: engleski, romski

- Informacije o apliciranju dostupne: na Internet stranici (www.romaeducationfund.org)

- e-mail (info@romaeducationfund.org)

- Telefon, lične konsultacije

- Realizatori po zemljama (TA, asistencija, pomoć lokalnim NVOima)

Šta je potrebno priložiti:

 1. Formular za aplikaciju (na engleskom ili romskom jeziku)
 2. CV ključnog osoblja

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Nataša Kočić-Rakočević, REF Country facilitator

Roma Education Fund

H- 1056 Budapest Vaci u. 63

Budimpešta, Mađarska

Tel: +36 1 235 8030; Fax: +36 1 235 8031; +381 63 346 507 (mobilni telefon)

E-mail: nkocic@romaeducationfund.org

18. Fondacija Alfred Mozer

(print)

(povratak na vrh strane)

"Alfred Mozer Foundation"

Naziv programa

Međunarodna fondacija za socijalnu demokratiju

Cilj programa/projekta

Podrška razvoju socijalne demokratije namenjena socijal-demokratskim partijama, kao i ženskim i omladinskim organizacijama povezanim sa socijal-demokratskim partijama.

Oblast podrške

Politička obuka

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Socijal-demokratske partije, omladinske i ženske organizacije povezane sa socijal-demokratskim partijama

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok je svake godine u novembru, formular za prijavljivanje nalazi se na vebsajtu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od projekta

Trajanje projekta

Zavisi od projekta

Ograničenja

Pruža se isključivo obuka. Ne dodeljuju se direktna finansijska ili materijalna sredstva.

Posebni zahtevi

U zavisnosti od potreba (prijave mogu slati samo socijal-demokratske partije ili organizacije povezane sa ovim partijama)

Kontakt

Poštanski fah 1310, 1000 BH Amsterdam, Holandija

Menadžer projekta: Kirsten Meijer,

telefon: +31 20 5512 228

fax: +31 20 5512 250

E-mail: kmeijer@pvda.nl

www.alfredmozerstichting.nl

19. Fondacija Čarls Stjuart Mot

(print)

(povratak na vrh strane)

"C.S. Mott Foundation"

Naziv programa

Gradjansko društvo– Zapadni Balkan

Cilj programa/projekta

Podsticati društva u Centralno istočnoj Evropi i Rusiji gde ljudi i zajednice poštuju prava jedni drugih i uspešno se angažuju u donošenju odluka koje utiču na politike i procese koji oblikuju njihove živote na lokalnom, nacionalnom i/ili medjunarodnom nivou.

Oblast podrške

Razvoj neprofitnog sektora i filantropije; građansko angažovanje i učešće javnosti; tranziciona pravda

Geografska oblast

Bosna, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Kosovo

Ko može da konkuriše?

Nevladine organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Svi budući kandidati treba da se informišu o misiji, oblasti delovanja, geografskoj oblasti, i raspoloživosti fonda CSM-a pre nego što uspostave početni kontakt.  

Procedura za dodelu sredstava obavlja se na tri načina:

· Tražimo da organizacije sa kojima smo ostvarili kontakt dostave predloge projekata

· Objavljujemo povremene pozive za predloge projekata (RFPs) koji se bave odredjenim problemima i oblastima

· Primamo predloge projekata koji nisu posebno pozvani ali koji spadaju u naše programske prioritete i koji su u skladu sa našim upustvima.

S obzirom da su sredstva fonda ograničena, posebno preporučujemo pisma interesovanja za one ideje i projekte koji nisu dostavljeni po pozivu. Pisma treba da sadrže kratak opis projekta, potrebna sredstva i vremenski period za realizaciju projekta.

Razmatraće se predlozi za opštu podršku kao i predlozi posebnih projekata. Prihvataju se projekti koji traju jednu i više godina.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos je $50,000  za projekte koji traju preko 2 godine; maksimum nije definisan

Trajanje projekta

Minimalno dve godine

Ograničenja:

Za koje aktivnosti se ne dodeljuju sredstva:

 • Sredstva se ne dodeljuju pojedincima.
 • Sredstva se neće dodeljivati razvoju kapitala, istraživanju, ponavljanju projekta, i zadužbinama osim ukoliko ove aktivnosti nisu proizašle iz programa koji je finansiran od strane CSM Fondacije.
 • Sredstva se neće dodeljivati za aktivnosti koje se odnose na zagovarenje odredjene religije, religijske grupe ili veroispovesti. Medjutim, verske organizacije mogu podneti pisma interesovanja ako je projekat u skladu sa našim upustvom i ako opslužuje veliki broj stanovništva. 

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Office of Proposal Entry

(Kancelarija za primanje predloga projekta)

C.S. Mott Foundation

Mott Foundation Building

503 S. Saginaw St., Suite 1200

Flint, MI 48502-1851

U.S.A.

20. Fondacija "Rave" (Rave Foundation)

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Stipendije 

Cilj programa/projekta

Uloga Ifa-e je da promoviše kulturni dijalog i da pomogne ljudima da stvore jasniju sliku jedan o drugome. Ifa takođe funkcioniše kao medijator nemačke kulturne politike u inostranstvu.  

Oblast podrške

Kulturni dijalog  

Geografska oblast

Zemlje u tranziciji i zemlje u razvoju.

Ko može da konkuriše?

 • Kustosi/konzervatori
 • Restauratori
 • Muzejski tehničari 
 • Menadžeri kulture iz zemalja u razvoju 

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave treba slati najkasnije do 31. marta i 30. septembra svake godine. Odabir će se izvršiti u roku od 2 meseca od gore navedenih rokova.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

/

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Podnosilac prijave mora biti iz zemlje u tranziciji ili iz zemlje u razvoju koji/koja

 • do sada nije imao/la mogućnost da studira ili radi u Nemačkoj duže vreme
 • ima znanje bilo nemačkog, engleskog ili francuskog jezika
 • je mlađi/a od 40 godina
 • je završio/la profesionalne studije ili obuku tokom proteklih pet godina
 • ne sme više da je student/kinja ili da je uključen/a u obuku na poslu
 • ima potvrdu od partnerske institucije u Nemačkoj koja se složila da preuzme ili da započne zajednički projekat
 • ima preporuku iz zemlje iz koje podnosilac prijave potiče
 • podnosioci prijave koji nisu primljeni ne mogu se ponovo prijaviti  

Kontakt

Prijave se podnose na:  

Rave Foundation
c/o Institut für Auslandsbeziehungen
Charlottenplatz 17, D-70173 Stuttgart
Fax +49.711.2225194
rave-stiftung@ifa.de  

Na gore navedenu adresu se takođe može naručiti prospekt/letak s obaveštenjem kako konkurisati za Rave stipendiju. 

21. Fondacija Rochus i Beatrice Mummert

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Mummert stipendije za buduće rukovodioce iz Centralne i Jugoistočne Evrope  

Cilj programa/projekta

Cilj Mummert Fondacije je da doprinese uspešnoj integraciji zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope u Evropsku uniju, čime bi se takođe doprinelo održivoj stabilnosti u Evropi.     

Oblast podrške

Da bi se taj cilj postigao, Mummert Fondacija daje doprinos obuci veoma talentovanih, posvećenih i izuzetno kvalifikovanih mladih rukovodilaca iz zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope dajući im stipendije za program magistarskih studija na nemačkim univerzitetima u Ahenu i Kelnu.    

Geografska oblast

Nemačka: Ahenski tehnološki univerzitet – Technologische Universität Aachen (tehnika, industrijski inženjering) ili Kelnski Univerzitet (ekonomija, poslovna administracija, poslovni informativni sistemi, poslovno i privredno obrazovanje)

Ko može da konkuriše?

Studenti ekonomije, poslovne administracije ili tehnike na poslednjoj godini studija, sa veoma dobrim znanjem nemačkog jezika, te odličnim akademskim kvalifikacijama  

Konkursna procedura i vremenski rok

Za detaljne informacije o procesu konkurisanja molimo da pogledate naš sajt, www.mummertstiftung.de. Prijave se primaju svake godine od 1. septembra do 30. novembra, a studije počinju u zimskom semestru sledeće godine.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Mesečna stipendija u prvoj akademskoj godini iznosi 800 eura, a u drugoj 825 eura.  

Trajanje projekta

Stipendije Mummert Fondacije pokrivaju dvogodišnje magistarske studije.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Očekuje se da se posle diplomiranja korisnici stipendije vrate u svoju zemlju, na rukovodeće položaje, da bi doprineli održivom razvoju svoje zemlje u okviru Evropske unije.   

Kontakt

Rochus and Beatrice Mummert Foundation

c/o Robert Bosch Stiftung

Program Coordination

Heidehofstraße 31, 70184 Stuttgart, Germany

Tel. +49(0)711/460 84-976

Fax +49(0)711/460 84-10976

mummertstipendium@bosch-stiftung.de

www.mummertstiftung.de

22. Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava

(print)

(povratak na vrh strane)

Urgent Action Fund for Women’s Human Rights 

Naziv programa

Fond za Hitne Akcije za Ženska Ljudska Prava

Cilj programa/projekta

Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund - UAF) obezbeđuje pravovremene male grantove da podrži strategijske intervencije u situacijama kada se pojavi prilika za unapređenja ženskih ljudskih prava bilo gde u svetu. Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj – pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj hitna intervencija može imati značajan uticaj.

Oblast podrške

Aktivnosti koje podržava Fond za hitne akcije su veoma različite, iako opšti cilj ostaje unapređenje ženskih ljudskih prava.

Fond za hitne akcije dodeljuje grantove u tri kategorije:

• Odgovor na oružani sukob, rastuće nasilje ili nestabilno političko okruženje

• Zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja presedana, ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donetog presedana

• Zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava

Nezavisno od kategorije, zahtevi za grant moraju da odgovaraju sledećim kriterijumima:

STRATEGIJSKI – aktivnost je vezana za već postojeći plan za ostvarenje strukturalnih

promena koje će unaprediti ženska ljudska prava.

NEPREDVIĐEN I VREMENSKI HITAN – situacija ili prilika su nepredviđeni i akcija mora biti brza da bi bila efikasna.

ODRŽIV – grupa je u stanju da efikasno sprovede predloženu akciju i može da obezbedi sredstva za budući rad u okviru strategije.

PODRŽAN – grupa ima podršku drugih koji se bave ženskim ljudskim pravima ili srodnim

oblastima, lokalno ili globalno.

Geografska oblast

Svi kontinenti sem Afrike za koju je zadužen UAF - Afrika

Ko može da konkuriše?

Ženske organizacije mogu da konkurišu za grant. UAF ne daje sredstva za projekte pojedinaca ili organizacijama koje vode muškarci. 

Konkursna procedura i vremenski rok

Fond za hitne akcije obezbeđuje dodatna sredstva grupama koje već imaju jasnu strategiju koja se sprovodi ili koalicijama grupa koje zajedno reaguju na krize ili nove mogućnosti.

• Zahtev za grant može biti podnet direktno Fondu za hitne akcije ili preko osoba i

organizacija koje su već poznate Fondu.

• Možemo brže da odgovorimo na zahteve koji uključuju odobrenje nekog od naših savetnika ili članova borda, drugog donatora ili poznate pripadnice zajednice za ženska ljudska prava.

• Primamo zahteve na svim jezicima, ali prevod zahteva koji su podneseni na jeziku koji

nije engleski ili španski će možda oduzeti izvesno vreme.

• Informacije iznete u zahtevu ćemo na vaš zahtev tretirati kao poverljive. Zahtev Fondu za hitne akcije se može podneti e-mailom, faksom ili poštom.

UAF na sve zahteve odgovara u roku od 72 sata.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalan iznos je 5.000 dolara

Trajanje projekta

Imajući u vidu kakve aktivnosti UAF podržava trajanje takvih aktivnosti je između nekoliko dana pa sve do tri meseca. Na žalost UAF ne daje sredstva za generalno funkcionisanje organizacije (general operating costs) niti daje dugoročnu podršku organizacijama. 

Ograničenja

UAF ne dodeljuje grantove za humanitarne akcije, opšte programske aktivnosti, dugoročne projekte ili učešće pojedinaca na konferencijama.

Fond za hitne akcije posvećen je principu nenasilja. UAF ne podržava grupe ili pojedince koji podržavaju, ili su uključeni u nasilje.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Urgent Action Fund

3100 Arapahoe Ave. Suite 201

Boulder, CO 80303 USA        

Tel: 1-303-442-2388

Fax: 1-303-442-2370

E-mail: urgentact@urgentactionfund.org

Fond za hitne akcije vodi međunarodni bord aktivistkinja. O sastavu  sadašnjeg borda i osoblja, kao i nešto više o UAF i UAF-Afrika, možete pronaći na našem websajtu: www.urgentactionfund.org

23. Fond za žene Ujedinjenih nacija, UNIFEM

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Odgovornost za zaštitu ženskih ljudskih prava

Unapređenje ženskih prava za demokratsko upravljanje i mir u jugoistočnoj Evropi

Cilj programa/projekta

Cilj je da se osigura odgovarajuće uključivanje žena u razvojnim aktivnostima kroz obezbeđivanje podrške za inovativne i eksperimentalne aktivnosti koje koriste ženama 

Oblast podrške

Osnažiti posvećenost, kapacitet i odgovornost ključnih vladinih institucija za podršku rodne jednakosti (RJ) i ženskih ljudskih prava (ŽLJP) kroz partnerstvo sa civilnim društvom, i poboljšati kapacitet onih koji zastupaju rodnu ravnopravnost da koriste globalne okvire, mehanizme i alatke za unapređenje ljudskih prava u ciljanim zemljama. 

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Vladine agencije (institucije) i nevladine organizacije čiji cilj je da promoviše rodnu jednakost kroz inovativne programe.

Konkursna procedura i vremenski rok

Nije navedeno - biće objavljen konkurs za svaku programsku komponentu, kojim će se definisati tražene procedure i rokovi.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno - zavisi od specifičnih zahteva u vezi sa projektima. Uobičajeno je do 30,000US$

Trajanje projekta

Zavisi od vrste projekta.

Ograničenja

Nije navedeno.

Posebni zahtevi

Nije navedeno.

Kontakt

UNIFEM Projektna kancelarija Beograd (Project office Belgrade)

Internacionalnih brigada 69, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 2040 400

E-mail: info.serbia@unifem.org

24. Globalni fond za žene

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Grantovi za organizovanje sastanaka i događaja

Grantovi za opšte namene

Grantovi za putovanja i prisustvovanje različitim događajima

Cilj programa/projekta

Grantovi za opšte namene. Ovo su fleksibilni mali grantovi koji pokrivaju opšte troškove i troškove projekta.

Grantovi za putovanja i prisustvovanje različitim događajima. Ovo su mali grantovi koji doprinose članovima organizacije da prisustvuju konferencijama i događajima.

Grantovi za organizovanje sastanaka i događaja. Ovo su mali grantovi koji podržavaju organizacije u planiranju konferencije ili događaja koje zahtevaju brz odgovor (reakciju).

Oblast podrške

Videti pod "cilj programa/projekta"

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Grupe žena koje rade zajedno; Organizacije koje pokažu jasnu posvećenost jednakosti žena i ljudskim pravima žena; Organizacije koje vode i kojima upravljaju žene; Organizacije koje se nalaze izvan Sjedinjenih Američkih Država.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prihvatamo predloge za grantove na bilo kojem jeziku i u bilo kojem formatu. Grantove dodeljujemo na osnovu kriterijuma i prioriteta koji su utvrđeni u partnerstvu sa aktivistkinjama za ženska prava koje rade na terenu.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od vrste granta

Trajanje projekta

Zavisi od vrste granta

Ograničenja

Globalni fond NE podržava:

 • Individualce i stipendije
 • Organizacije koje nisu fokusirane na ljudska prava žena
 • Organizacije kojima su na čelu i kojima upravljaju muškarci
 • Organizacije čije jedine aktivnosti su stvaranje prihoda  i/ili humanitarni rad (charity).
 • Organizacije koje su bazirane u Sjedinjenim Američkim Državama ili koje primarno rade u SAD.
 • Organizacije na Globalnom Severu koje predlažu partnerstva na Globalnom Jugu
 • Tela vlade, političke partije ili izborne kampanje.

Posebni zahtevi

Zavisi od vrste granta; takođe videti pod "Ko može da konkuriše".

Kontakt

Angelika Arutyunova, Program Officer

Betsy Hoody, Program Associate

E-mail: ecis@globalfundforwomen.org

Globalni fond za žene (Global Fund for Women)
1375 Sutter Street, Suite 400
San Francisco, CA 94109, USA
phone: (415) 202-7640; fax: (415) 202-8604

www.globalfundforwomen.org

25. Handicap International za jugoistočnu Evropu

(print)

(povratak na vrh strane)

(Handicap International South East Europe)

Naziv programa

SHARE SEE - Self-Help and Advocacy for Rights and Equal opportunities in South East Europe

(Samopomoć i javno zastupanje za prava i jednake mogućnosti u Jugoistočnoj Evropi)

Cilj programa/projekta

Cilj programa je da razvije održive kapacitete civilnog društva na lokalnom i nacionalnom nivou da bi se borilo protiv diskriminacije s kojom se suočavaju ljudi sa invaliditetom i da utiče na promenu politike izjednačavanja mogućnosti i zaštite ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Preciznije, projekat ima sledeće zadatke:

 1. povećanje znanja organizacija OSI o instrumentima ljudskih prava i anti-diskrimi-nacionih pravnih okvira i mehanizama  
 2. jačanje kapaciteta organizacija OSI da pruže konkretne predloge i da izgrade koalicije s ciljem povećanja uticaja inicijativa javnog zastupanja na lokalnom i nacionalnom nivou.  
 3. Razvoj kapaciteta grupa sa invaliditetom za nadgledanje procesa reforme politike u ulogama posmatrača ("watchdogs").
 4. podizanje svesti i treniranje predstavnika medija ka promeni perspektive prema invaliditetu, uz napuštanje pristupa milosrđa u korist pristupa invaliditetu baziranog na ljudskim pravima.
 5. Uključivanje invaliditeta kao sveobuhvatnog pitanja ljudskih prava među drugim civilnim pokretima, posebno unutar organizacija koje se bave ljudskim pravima.

Oblast podrške

Podrška koalicijama organizacija OSI na lokalnom nivou sa ciljem pripreme lokalnih akcionih planova u oblasti invaliditeta.

Geografska oblast

Srbija, pokrajina Kosovo pod privremenom upravom UN-a, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija

Ko može da konkuriše?

Zatvoren poziv za projekte za koalicije Organizacija osoba sa invaliditetom. Detaljnije informacije oko zahteva biće razvijeni tokom septembra i objavljeni na veb strani Share SEE-a: www.share-see.org

Konkursna procedura i vremenski rok

Sve informacije o ovom konkursu će biti objavljene na Share SEE veb sajtu: www.share-see.org

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

/

Ograničenja

Zatvoren poziv za projekte.

Posebni zahtevi

Samo organizacije osoba sa invaliditetom okupljne u koaliciji mogu aplicirati za grant.

Kontakt

Zoltan Mihok, Program officer – SHARE SEE

Velisava Vulovica 1, 11 040 Beograd, Srbija

Tel. +381 11 3066 398; Cell: +381(0) 63 564 438

E-mail: zoltan.mihok@hi-se.org

www.hi-see.org

www.share-see.org

26. Institut za mir SAD-a (USIP)

(print)

(povratak na vrh strane)

United States Institute of Peace

Naziv programa

Godišnji konkurs za dodelu grantova (Ranije Otvorena inicijativa za dodelu grantova)

Cilj programa/projekta

Sprečavanje, upravljanje i rešavanje nasilnih konflikata i promovisanje post-konfliktnog građenja mira izvan granica SAD-a.

Oblast podrške

Oblasti interesovanja USIPa uključuju (mada nisu limitirana sa):

 • Analiza i prevencija konflikta;
 • Medijacija i rešavanje konflikta;
 • Mirovne operacije i operacije za uspostavljanje stabilnosti posle konflikta;
 • Religija i izgradnja mira;
 • Vladavina prava i tranziciona pravda;
 • Međunarodne organizacije i kolektivna sigurnost;
 • Ekonomija i konflikti;
 • Društveni, psihološki i fizički uticaj rata i konflikta;
 • Mediji i konflikt.

Geografska oblast

Izvan granica SAD-a

Ko može da konkuriše?

Institut za mir SAD-a (USIP) pruža podršku u vidu grantova  neprofitnim organizacijama i individualcima – i američkim i stranim – uključujući sledeće: institucije visokog, srednjeg i obrazovanja na nivou zajednice; javno i privatno obrazovanje, institucije koje istražuju ili sprovode obuku (trening), biblioteke, nacionalne i medjunarodne javne agencije i organizacije. Iako USIP može pružiti podršku u vidu grantova pojedincima, ukoliko vam se odobri projekat, USIP će tražiti da odredite organizaciju (obrazovna institucija, istraživačka, OCD, NVO)  kroz koju će se grant administrirati.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za dostavu aplikacija je 1. oktobar. Na proleće 2009. godine, uvesćemo novi proces on-line apliciranja. U međuvremenu, molimo vas da proveravate naš vebsajt http://www.usip.org/grants/  da biste dobili opšte informacije o apliciranju za konkurs u 2009. godini.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Većina dodeljenih sredstava je u rasponu od $40,000 do $120,000. Osoblje USIPa proverava predložene budžete, pa su moguće naknadne modifikacije.

Trajanje projekta

Većina USIP grantova traju jednu do dve godine, mada se prihvataju i kraći projekti.

Ograničenja

Grantovi se generalno ne daju za institucionalnu podršku i razvoj

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

1200 17th Street, NW Suit 200

Washington, DC 20036-3011, SAD

Faks +1 (202)833-108; Tel. +1 (202)-429-3842

E-mail: grants@usip.org

www.usip.org

27. Institut za održive zajednice (ISC)

(print)

(povratak na vrh strane)

Partner USAIDa u Srbiji

Naziv programa

Inicijativa za javno zastupanje civilnog društva (Civil Society Advocacy Initiative)

Cilj programa/projekta

Opšti cilje programa je da civilno društvo u Srbiji igra konstruktivnu ulogu u javnom zastupanju za izgradnju demokratske, prosperitetne Srbije na putu ka Evro-atlantskim integracijama. Ovaj cilj naglašava vrednost organizacija civilnog društva (OCD) kao sredstva kojima se utiče na političke odluke i nadgleda njihova primena, promovišući na taj način transparentnost i odgovornost institucija i procesa, i stimulišući uspešno angažovanje građana i njihovo učešće u naporima javnog zastupanja.

Oblast podrške

Javno zastupanje; Razvoj civilnog društva; Korporativna društvena odgovornost; Filantropija; Mladi; Organizacije civilnog društva sa iskustvom javnog zastupanja

Geografska oblast

Srbija (Vojvodina, Centralna Srbija)

Ko može da konkuriše?

Registrovane organizacije civilnog društva (nevladine organizacije, udruženja građana)

Konkursna procedura i vremenski rok

Jednom godišnje se raspisuje konkurs. Molimo vas da proverite  http://www.iscserbia.org za detaljne informacije i aplikacionu formu.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Uobičajen je godišnji grant do 50,000 dolara godišnje. Iznos grantova zavisi od raspoloživih sredstava i procene preldoga projekta.

Trajanje projekta

Jedna godina, može se obnoviti u zavisnosti od postignuća.

Ograničenja

Nije navedeno. Molimo vas da pogledate na http://www.iscserbia.org/ za više informacija.

Posebni zahtevi

Nije navedeno. Molimo vas da pogledate na http://www.iscserbia.org/ za više informacija.

Kontakt

Dunja Radosavljević, dradosavljevic@iscserbia.org

28. Institut za otvoreno društvo – Budimpešta

(print)

(povratak na vrh strane)

"Open Society Institute" – Budapest

Naziv programa

Fond ekspertskih grupa ("trusta mozgova") - (Fund Think Tank)

Cilj programa/projekta

Fond ima za cilj davanje podrške centrima u kojima se kreira politika koja pomaže jačanje demokratskih procesa u njihovim zemljama putem identifikovanja i analiziranja opcija politike ("policy"), konsultovanje s vladom da bi se unapredile njihove preporuke, uključivanje zainteresovanih subjekata izvan vladinih krugova u debate o politici, te da svoje nalaze učini široko dostupnim javnosti    

Oblast podrške

Osnovna ("core") i institucionalna podrška centrima koji se bave multidisciplinarnim politikama

Geografska oblast

Srbija (uz ostale zemlje)

Ko može da konkuriše?

Nezavisni, nepristrasni centri koji se bave javnom politikom u vezi s raznim multidisciplinarnim pitanjima

Konkursna procedura i vremenski rok

Pre nego što pošalju kompletan predlog, podnosioci prijava treba da pošalju kratki sažetak (koncept papir) na najviše četiri strane. Fond će iskoristiti taj dokument da bi se odlučilo da li predlozi ispunjavaju trenutne prioritete i smernice fonda. Sažetak (koncept papir) treba da obuhvati:

· Kratak opis glavnih oblasti politike i razlog za identifikovanje ovih oblasti, opštu programsku strategiju, ciljeve, metodologiju i planirane aktivnosti za predloženi period trajanja granta

· Informaciju o organizaciji koja podnosi prijavu, kratki istorijat i spisak glavnih postignuća; te kratku strategiju za razvoj organizacije

· Razlog, svrhu i vremenski okvir za traženo osnovno finansiranje, uz kratki opis očekivane dodate vrednosti na sadašnji rad i finansiranje podnosioca prijave

· Predviđeni iznos traženog osnovnog finansiranja, informaciju o ukupnom budžetu organizacije tokom perioda trajanja granta

Ovaj program neprestano prihvata predloge.    

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

Bilo bi idealno da predlozi i budžeti pokrivaju period od 2-3 godine.  

Ograničenja

Strategija Fonda nije da podržava određena pitanja ili teme nego da podstakne pristup javnoj politici na način koji promoviše uključivu promenu politike koristeći kombinovanje različitih metoda. 

Posebni zahtevi

I tako, dok potencijalni dobitnici grantova treba da saradjuju sa javnim vlastima, fond takođe nastoji da finansira organizacije koje podstiču podršku javnosti i debatu oko pitanja na kojima one rade. Trenutno, fond usmerava svoju podršku pre svega onim grupama koje se bave proučavanjem pitanja ekonomske, političke i socijalne reforme u njihovim zemljama, s naglaskom na odgovornost i efikasnost vlade.  

Kontakt

Open Society Institute
Think Tank Fund
Oktober 6. u. 12. Budimpešta 1051, Mađarska
Tel: +36-1-327-3000, ext. 2244
Fax: +36-1-235-3101
Email: ttf_applications@osi.hu

Naziv programa

Fond za udruživanje sredstava Instituta za otvoreno društvo za Romsku dekadu 

Cilj programa/projekta

U 2006. Institut za otvoreno društvo je osnovao fond za udruživanje sredstava za projekte finansirane na nivou EU i nacionalnom nivou pod kišobranom Evropske godine jednakih mogućnosti za svakog 2007. Fond za udruživanje sredstava Instituta za otvoreno društvo za Romsku dekadu je deo OSI podrške Dekade uključenja Roma 2005-2015. Zbog pozitivne reakcije na program, IOD će nastaviti sa Fondom i u 2008. godini, sa posebnim fokusom na (mada ne i isključivo povezano) Evropsku godinu Interkulturalnog dijaloga 2008.

Oblast podrške

Do sada, projekti su bili usmereni ka menjanju negativnih stavova prema Romima, javnom zagovaranju, istraživanju i izgradnji kapaciteta. Oblasti u kojima se radilo su bile obrazovanje, rod, zapošljavanje, okruženje i kulturni identitet Roma.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Nevladine organizacije, lokalna uprava, nacionalna tela za implementaciju, medijski partneri

Konkursna procedura i vremenski rok

· Aplikacije za udruživanje sredstava treba da budu poslate OSI zajedno sa kompletnim predlogom projekta

· Predlozi projekata će biti izabrani na osnovu kvaliteta i prema kriterijumima za izbor.

· Grantovi će biti napravljeni tek kad je osnovno finansiranje odobreno.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

OSI će obezbediti do 30% troškova pojedinačnog projekta, a maksimum koji se dodedulje je 50,000 evra.

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Videti pod "posebni zahtevi"

Posebni zahtevi

· Projekti koji imaju jasnu romsku komponentu.

· Romi moraju biti uključeni u dizajn i implementaciju projekta.

· Prednost će se dati projektima koji su povezani sa Dekadom uključenja Roma

Kontakt

Predloge projekata treba poslati Kinga Rethy u OSI kancelariju za romske inicijative: Krethy@osi.hu

Naziv programa

Inicijativa za reformu lokalne uprave i javnih službi

Cilj programa/projekta

Podrška ekonomijama u tranziciji u sprovodjenju međudržavnih reformi;  Razvoj demokratske i uspešne vlasti na sub-nacionalnim nivoima. Osnovna misija LGI jeste podsticanje regionalne saradnje, podrška i širenje kroz regije potencijalno važnih studija politika koje imaju značajan uticaj na politiku javnih reformi.  

Oblast podrške

· Fiskalna decentralizacija, upravljanje finansijama i budžetiranje

· Lokalni razvoj (uključujući ekonomski i urbani razvoj)

· Etničke i multikulturalne politike

· Korupcija, transparentnost i etika

· Zakonodavni okvir za decentralizaciju

· Pružanje usluga socijalnih službi

· Upravljanje i reforma javnog sektora

Geografska oblast

Centralno istočna Evropa, Jugoistočna Evropa, Kavkaz,  Centralna Azija

Ko može da konkuriše?

Organizacije civilnog društva, Udruženja lokalnih uprava,  centri za razvoj politike, državna tela.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi projekata mogu biti po pozivu i otvoreni. Više informacija na: http://lgi.osi.hu/documents.php?m_id=31

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Vidi gornji link

Kontakt

Lgprog@osi.hu

www.lgi.osi.hu

29. Kooperativne holandske fondacije za Centralnu i Istočnu Evropu

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Socijalna tranzicija u Srbiji

Program se sprovodi u saradnji sa Balkanskim fondom za lokalne inicijative (BCIF)

Cilj programa/projekta

Program donacija Socijalna tranzicija u Srbiji ima za cilj podršku procesu tranzicije sistema socijalne zaštite kroz obezbeđivanje donacija lokalno orjentisanim nevladinim organizacijama koje se na kreativan i aktivan način bave problemima socijalne zaštite.

Oblast podrške

Projekti treba da su usmereni na socijalno marginalizovane grupe uključujući: osobe i decu sa invaliditetom, HIV pozitivne i obolele od side, decu i odrasle sa poremećajima u ponašanju, sve grupe pogođene bolestima zavisnosti, ugrožena stara lica, samohrane majke, žene i decu žrtve porodičnog nasilja, beskućnike, decu bez roditeljskog staranja, bivše osuđenike/ce, nacionalne manjine, izbegla i raseljena lica i sl. bez obzira na nacionalnu, versku i polnu pripadnost. Projekti koji predviđaju renoviranje i opremanje objekata, nabavku opreme i nameštaja za potrebe prostora koji će koristiti ciljne grupe obuhvaćene programom takođe će biti razmatrane.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Sve registrovane nevladine, neprofitne organizacije iz Srbije koje se bave pitanjima socijalne brige. Nacionalne organizacije smeštene van zajednice na koju se prijava odnosi, međunarodne organizacije, državne institucije, vladina tela i profitne inicijative ne odgovaraju uslovima konkursa.

Konkursna procedura i vremenski rok

 • Prijavni formular može se naći na web sajtu, dobiti e-mailom ili poštom.
 • Prijavni formular treba poslati e-mailom stranzicija@bcif.org , poštom ili faksom na adresu BCIF kancelariji.
 • Prijave se primaju tokom cele godine, odluke o dodeli donacija donose se četiri puta godišnje.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 20.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom kursu)

Trajanje projekta

Nema ograničenja

Ograničenja

Podrška se neće davati za:

- institucionalnu podršku (koja pokriva samo operativne troškove organizacije)

- projekte koji su isključivo nastavak već započetih aktivnosti

- aktivnosti za koje se smatra da spadaju u nadležnost vlade, kao što su npr. formalno obrazovanje i redovna zdravstvena zaštita 

- stipendije, naučna istraživanja . međunarodna i studijska putovanja

- religiozne teme

- humanitarnu pomoć

Posebni zahtevi

Projekti treba da nude rešenja koja će doprineti pozitivnim promenama u trenutnom sistemu socijalne zaštite i promovisati i predstaviti alternativne metode i tretmane u socijalnoj zaštiti (u radu i prevenciji).

Prioritet će biti dat inicijativama koje:

- mogu poslužiti kao model za druge organizacije

- aktivno uključuju ciljnu grupu u sprovođenje aktivnosti i promovišu princip samopomoći

- promovišu lokalna partnerstva i međusektorku sardanju

- ojačavaju kapacitete lokalnih organizacija koje ostvaruju značajan uticaj na razvoj lokalne zajednice

Kontakt

Koordinator za Srbiju

Janneke Hazelhoff, Hilversum, Holandija

Kontakt preko Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF)

Ivana Marković

E-mail: ivana@bcif.org

Gospodar Jevremova 45/III-8, 11 158 Beograd 118, Adresni kod: 105407, Srbija

tel: 011/2622 511,3288 723 (4 linije)

fax: 011/2629 374

office@bcif.org

www.bcif.org

30. Kvinna Till Kvinna / Projekti osnaživanja žena

(print)

(povratak na vrh strane)

Kvinna til Kvinna/Women's Empowerment Projects

Naziv programa

Projekti osnaživanja žena

Cilj programa /projekta

Kvinna till Kvinna Fondacija podržava žene u regionima na koje su delovali ratovi i konflikti. Radimo u parterstvu sa ženskim organizacijama na Balkanu, na Bliskom istoku i u Kavkazu. Podržavamo projekte da bi osnažili žene psihološki i fizički. Osnaživanje žena i njihovo organizovanje je krucijalno za građenje demokratskog društva.

Oblast podrške

Rodna ravnopravnost, ljudska prava

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Ženske organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Aplikacije se primaju jednom godišnje, u jesen, za podršku za sledeću godinu (proveriti datum u kancelariji u Beogradu). Aplikacije bi trebalo da se podnesu na KtK aplikacionom formularu, koji se može poručiti iz KtK kancelarije u Beogradu. Obaveštenja o odluci se šalju u decembru.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

10.000-30.000 evra (podrška se generalno dodeljuje na godišnjem nivou)

Trajanje projekta

Godinu dana

Ograničenja

Kvinna till Kvinna obično ostvaruje dugoročna partnerstva sa lokalnim organizacijama. Većina naših trenutnih partnerskih organizacija će dobiti finansijsku pomoć od KtK i sledeće godine. To znači da su mogućnosti finansijske podrške novim partnerima vrlo ograničene.

Posebni zahtevi

Samo ženske organizacije mogu da apliciraju.

Kontakt

Kvinna till Kvinna

Vlajkovićeva 15, app. 5, 11 000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11-322 27 40; Fax: +381 11-324 77 75,

Koordinatorka Anna Lidström: +381 63-8480 356

E-mail: ktk@ktkscg.org

www.iktk.se

31. Mama Keš

(print)

(povratak na vrh strane)

"Mama Cash"

Naziv programa
Fond Mama Keš namenjen je ženama.  

Cilj programa/projekta
Mama Keš se zalaže za društvenu transformaciju i unapređivanje ženskih prava širom sveta. Ona teži stvaranju mirnog i pravednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava

Oblast podrške

Mama Keš pomaže finansijski grupe koje kroz svoj rad osnažuju ženska prava u svojoj zemlji ili regiji, kroz grantove opšte podrške, projektne grantove i grantove za putovanja.

Mama Keš daje prioritet projektima i inicijativama koje dolaze iz Centralne i Istočne Evrope, kao i projektima koji dolaze iz više zemalja. Uopšteno, prioriteti u Evropi su:

Telesni integritet; ekonomska pravda; umetnost, kultura i mediji; angažovanje i učestvovanje.

Geografska oblast
Srbija

Ko može da konkuriše?

Ženske organizacije. Mama Keš ima opšte kriterijume koje organizacije moraju da ispunjavaju da bi mogle da konkurišu. Više detalja možete naći na http://www.mamacash.org/page.php?id=785

Konkursna procedura i vremenski rok
Mama keš je usvojila novi strateški plan za period 2009 - 2013. Naš plan postavlja neke nove glavne pravce za finansiranje ženskih prava, uključujući povećanje budžeta za dodelu grantova, povećanje iznosa po grantu, i ohrabrivanje većeg broja ljudi u Evropi da daju sredstva za rad u oblasti ženskih ljudskih prava. Mama Keš neće primati aplikacije do avgusta 2009. godine. U međuvremenu, nastavićemo da dodeljujemo grantove malom broju grupa kojima smo već obećali sredstva. Izmenjeni kriterijumi za dodelu grantova i nove procedure možete naći na našem vebsajtu do 1. avgusta 2009. godine.

Kontakt
Mama Cash

Strategic Grantmaking Department

P.O. Box 15686

1001 ND Amsterdam

The Netherlands

E-Mail: info@mamacash.nl

Fax: +31(0) 20 689 46 47

www.mamacash.nl

32. Međunarodni centar Ulof Palme

(print)

(povratak na vrh strane)

"Olof Palme International Center"

Naziv programa

Podrška civilnom društvu na zapadnom Balkanu

Cilj programa/projekta

1. Gradjani učestvuju u procesu odlučivanja:

2. Organizacije civilnog društva i lokalne uprave koji mogu u potpunosti da iskoriste proces pristupanja EU i da u njemu učestvuju

Oblast podrške

demokratizacija

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Nevladine organizacije registrovane na teritoriji Srbije

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi projekta se podnose jednom godisnje, rok je 1. septembar. Odluka se donosi do kraja godine, a projekat se sprovodi od 1. januara. Vise informacija na:

www.palmecenter.org/ProjectHandeling/Western%20Balkan%20Program/Application.aspx

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos nije odredjen (nije praksa da projekat bude ispod 100.000 Svedskih kruna). Maksimalni iznos je 500.000 SEK. Za organizacije kojima se po prvi put odobrava projekat limit je 200.000 SEK

Trajanje projekta

Do 12 meseci (1. januar – 31. decembar)

Ograničenja

Ne može se konkurisati sa projektom koji vec finansira neki od implementacionih partnera Švedske agencije za medjunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

Posebni zahtevi

 -

Kontakt

Danilo Milić, Menadžer programa

Kneginje Ljubice 14, 11 000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3283079, Mob: +381 63 435245, Faks: +381 11 3283602
E-mail: danilo.milic@palmecenter.se
www.palmecenter.se  

33. Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED)

(print)

(povratak na vrh strane)

"National Endowment for Democracy"

Naziv programa

Diskrecioni grantovi

Cilj programa/projekta

Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED) je privatna, neprofitna organizacija nastala 1983. godine sa ciljem da osnaži demokratske institucije širom sveta kroz akcije nevladinog sektora.

NED pomaže projekte kojima se promovišu ekonomske i političke slobode, jako građansko društvo, nezavisni mediji, ljudska prava i vladavina prava. Zahvaljujući fleksibilnom i uspešnom programu donacija, Fond može da pomogne demokratskim aktivistima u raznim prilikama, na primer: u zemljama u tranziciji gde je cilj demokratska konsolidacija; autoritarnim državama gde je cilj liberalizacija i zaštita ljudskih prava.

Oblast podrške

NED se u regiji fokusira na sledeće:

 • promocija učešća mladih u građanskom i političkom životu
 • podsticanje međuetničkog razumevanja i istorijskog pomirenja u zemljama bivše Jugoslavije; i
 • osnaživanje nezavisnih medija, posebno na lokalnom i regionalnom nivou.  

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

NVO

Konkursna procedura i vremenski rok

Odbor direktora NED-a donosi odluku o dodeli sredstava kvartalno. Za više informacija, pogledati Smernice za pripremu projekata (Proposal Preparation Guidelines), http://www.ned.org/grants/guidelines/Proposal_Budget_Guidelines_EN0907.pdf

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za više informacija, pogledati Smernice za pripremu projekata (Proposal Preparation Guidelines), http://www.ned.org/grants/guidelines/Proposal_Budget_Guidelines_EN0907.pdf

Trajanje projekta

Za više informacija, pogledati Smernice za pripremu projekata (Proposal Preparation Guidelines), http://www.ned.org/grants/guidelines/Proposal_Budget_Guidelines_EN0907.pdf

Ograničenja

Fond ne dodeljuje sredstva pojedincima. Spisak troškova za koje Fond ne dodeljuje pomoć je sledeći (ali nije ograničen samo na navedene troškove): troškovi reprezentacije, pokloni, naknade, donacije, alkoholna pića, razne kazne; aktivnosti koje uključuju fizičko nasilje od strane pojedinca, grupe ili državnih organa; troškovi kampanja za sticanje javnih funkcija; lobiranje usmereno na vršenje uticaja na odluke u vezi sa javnim politikama koje donose lokalni, državni ili savezni organi uprave u SAD; troškovi edukacije, obuke ili informisanja američkog javnog mnjenja o politici ili praksi bilo koje partije ili kandidata za javne funkcije u SAD; aktivnosti koje se smatraju nezakonitim na lokalnom, državnom ili saveznom nivou u SAD; troškovi koji spadaju u kategoriju "raznih troškova" ili "nepredviđenih troškova.

Posebni zahtevi

Odbor procenjuje da li se predlog projekta uklapa u prioritete Fonda i razmatra sledeće faktore: urgentnost programa, njegov značaj u odnosu na posebne potrebe i uslove u određenoj zemlji kao i iskustvo koje kandidat ima u radu na razvijanju demokratije i njegovu posvećenost demokratskim procesima. Fond je posebno zainteresovan za projekte koje žele da pokrenu domaće demokratske grupe. Zainteresovan je i za nepartijske programe čiji je cilj jačanje demokratskih vrednosti u svim sektorima demokratskog političkog spektra

Kontakt

Nacionalna zadužbina za demokratiju

(National Endowment for Democracy)
1025 F Street NW, Suite 800

Washington DC, 20004, USA

+1 202.378.9700 / Faks:202.378.9407
E-mail: info@ned.org  

www.ned.org

34. Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ)

(print)

(povratak na vrh strane)

(u ime Nemačkog Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, BMZ)

Naziv programa

Implementacija nemačke bilaterarne tehničke podrške dogovorene između Vlade Republike Srbije i Federalne Nemačke vlade.

Cilj programa/projekta

Podrška procesu tranzicije Srbije u određenoj oblasti

Oblast podrške

 • Održiv ekonomski razvoj (kroz projekte u oblastima razvoja privatnog sektora, stručnog obrazovanja,  regionalnog razvoja, podrške procesu privatizacije, korišćenja zemljišta i upravljanja)
 • Reforma javne administracije/civilnog društva (kroz projekte u oblastima javnih finansija, fiskalne decentralizacije, opštinskog razvoja/opštinske infrastrukture, zakonske reforme, prevencije konflikta, razmene mladih)
 • Energetski sektor  (kroz projekte mera energetske efikasnosti)

Geografska oblast

Razne projektne oblasti u Srbiji

Ko može da konkuriže?

Formalizovana procedura, tj. oblasti podrške su dogovorene između Vlade Srbije i Vlade Nemačke)

Konkursna procedura I vremenski rok

Formalizovana procedura, odnosno regulisana kroz pregovore između vlada

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Projekti se implementiraju i klasifikuju u različitim fazama; ukupno trajanje može biti do 10 godina

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

GTZ Office Belgrade;

Zupana Vlastimira 6, 11040 Beograd, Srbija

Tel/Fax: 011.2666.544,

Email: gtz@eunet.rs

35. Norveška narodna pomoć (NPA)

(print)

(povratak na vrh strane)

(Norwegian People’s Aid - NPA)

Naziv programa

NPA radi u Jugoistočnoj Evropi (SEE) to jest bivšoj Jugoslaviji i Albaniji više od jedne decenije. NPA je čvrsto opredeljen dvema tematskim osnovama na kojima se zasniva njen rad:

1. Demokratizacija

Obuka aktivista za ljudska prava (regionalni projekat);

Integracija interno raseljenih lica (IDPs) i izbeglica;

Razvoj medija;

Prava Roma;

Prava glasača i posmatranje izbora;

Omladinske inicijative (regionalni projekat);

Žene to mogu

2. Humanitarni rad na uklanjanju mina

Ukljanjanje mina, pregled oblasti sa minama, uspostavljanje veza sa lokalnim zajednicama.

Cilj programa/projekta

Da doprinese demokratizaciji i izgradnji civilnog društva u regionu Jugoistočne evrope. Ciljne grupe su NVO, mediji, mladi, Romi, žene, interno raseljena lica i izbeglice i aktivisti za ljudska prava.

Oblast podrške

Navedeno iznad (ispod naslova programa)

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Organizacije civilnog društva (CSOs) i mediji

Konkursna procedura I vremenski rok

N/A

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

N/A

Trajanje projekta

Maksimum 12 meseci.

Ograničenja

N/A

Posebni zahtevi

N/A

Kontakt:

Norveška nardona pomoć - kancelarija za Jugoistočnu Evropu (Norwegian People’s Aid Southeast Europe), Alekse Nenadovića 7/II, 11 000 Beograd, Srbija

Tel/fax: +381 11 244 11 96

E-mail: npa@npa.org.rs

Web: www.npa.org.rs

Regionalni predstavnik: Emil Jeremić

36. Norveško ministarstvo inostranih poslova

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Inicijative za mir i pomirenje na Zapadnom Balkanu

Cilj programa/projekta

Opšti cilj pomoći je promovisanje mira, pomirenja i demokratije u regionu. Glavna svrha norveškog projekta pomoći zemljama Zapadnog Balkana je da se nastavi davanje podrške procesima iz oblasti regionalne stabilizacije i evro-atlantskih integracija. Poseban naglasak je stavljen na podršku procesima ekonomske, političke i socijalne reforme, jačanje institucija, reformu sektora odbrane, bezbednosti i prava, te razvoj biznisa.

Oblast podrške

Prema prioritetima svake zemlje. Vidi "Smernice za primenu grantova". Etničke manjine, deca, omladina i žene će i dalje biti važne ciljne grupe za saradnju na projektu. 

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

/

Konkursna procedura i vremenski rok

Prema opštem pravilu, za sve prijave za podršku po ovoj šemi dodele grantova mora se koristiti obrazac za prijavu, uključujući i zadati format budžeta. Prijava mora sadržati potpunu i tačnu informaciju. Krajnji rok podnošenja prijave je 15. februar. Prijave primljene posle 15. februara biće razmatrane tek u drugoj polovini godine, ukoliko u budžetu bude raspoloživih sredstava. Podnosioci prijava moraju koristiti obrazac za prijavu koji se može naći na   

http://www.norveska.org.rs/devcoop/Grants+guidelines.htm

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Deo sredstava je namenjen bilateralnoj saradnji na projektu s nekim od zemalja u regionu, a za ta sredstva se primenjuju posebne nacionalne procedure prijavljivanja. Norveška ambasada ("Norway's foreign service mission") u Beogradu takođe dodeljuje posebna sredstva za manje projekte namenjene razvoju civilnog društva. Prijave za projekte sa godišnjim budžetom manjim od 200.000 NOK (norveških kruna) treba predati ambasadi ("Norway's foreign service mission").

Trajanje projekta

Grantovi se mogu davati za projekte koji traju do tri godine.

Ograničenja

Ne treba očekivati podršku za sledeće aktivnosti:

· finansiranje izvoza ili uvoza robe ili usluga

· plasiranje robe ili usluga

· poslovni rashod koji prevazilazi početne troškove u fazi pokretanja projekta

· započinjanje aktivnosti u Norveškoj

· razvoj ili testiranje nove tehnologije

· podrška prevozu pošiljki hitne pomoći

Posebni zahtevi

Prvenstvo će imati projekti koji podržavaju reformske procese koji propagiraju bližu integraciju sa evro-atlantskim strukturama ili neku drugu regionalnu saradnju. U svim vrstama projekata treba imati u vidu rodnu ravnopravnost i ženska prava, kao i ekološka pitanja. Više detalja može se naći u Smernicama.  

Kontakt

Ukoliko je moguće, prijave treba slati e-mailom na post@mfa.no  

i kopirati na s-vb@mfa.no;

http://www.norveska.org.rs/devcoop/Grants+guidelines.htm

37. Partnerstva u zdravlju

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Program za borbu protiv HIV/SIDE na zapadnom Balkanu 

Cilj programa/projekta

Poverenički Fond za NVO (The NGO Trust Fund) je komponenta programa koja ima za cilj da podrži inicijative lokalnih NVO i organizacija civilnog društva da uspore širenje HIVa među ranjivim kategorijama stanovništva i da promoviše veće angažovanje PLHIVa

Oblast podrške

Zdravlje

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Lokalne NVO koje rade u oblasti borbe protiv HIV/SIDE.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prilikom apliciranja, molimo vas da dostavite sledeća dokumenta::

1. "Predlog projekta, Trust Fund", na Engleskom jeziku, koji ne prelazi 15 strana

2. Skenirani dokument kojim dokazujete da ste registrovana lokalna organizacija

3. Pismo preporuke od donatora koji podržava organizaciju u poslednje dve godine

4. Poslednji revizorski izveštaj organizacije koja aplicira (ukoliko postoji)-

Obrađivaće se samo predlozi projekata koji su stigli elektronskom poštom.  Rok za dostavu projekata je 17:00 sati, 31. jula 2008 godine.[1]

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos za svaki predlog projekta je u okviru 20.000EUR.

Trajanje projekta

12 meseci

Ograničenja

Poverenički fond za NVO  ne finansira stipendije, studijske posete, opremu, itd. Operativni troškovi treba da se dele izmedju organizacije i odobrenog granta. PUZ neće podržati predloge projekata koji se već podržavaju od strane Globalnog fonda za borbu protiv SIDE, tuberkuloze i malarije u Srbiji.

Posebni zahtevi

Sugeriše se da fokus projekata bude na sledećem:

I  Prevencija HIVa i psihosocijalna podrška u zatvoru, na poslu, s fokusom na žene.

II Prevencija rodno preinačenog HIVa sa romskim zajednicama u saradnji sa lokalnim akterima.

Orgabizacije koje predlažu projekte treba da obezbede najmanje 30% ko-finansiranja, u naturi ili iz drugih izvora. Dodatno ko-finansiranje će se tretirati kao prednost.

Predloženi projekti treba da osiguraju i demonstriraju učešće od strane marginalizovanih ili ranjivih grupa, kako u fazi razvoja projekta, tako  i u fazi njegove realizacije.

Kontakt

contact@partnershipsinhealth.org.rs

Vojvode Milenka 50/17, 11000 Beograd, Srbija

Fax: +381 11 361 09 70

[1] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

38. Povereništvo Sigrid Rausing

(print)

(povratak na vrh strane)

(The Sigrid Rausing Trust)

Naziv programa

Povereništvo Sigrid Rausing

Cilj programa/projekta

Međunarodna ljudska prava

Oblast podrške

Grantovi se daju za programe:

· Građanska i politička prava.

· Ženska prava,

· Manjinska prava, i 

· Socijalna i ekološka pravda.

Svaki program ima nekoliko potprograma, koje ćete naći na sajtu.

Geografska oblast

Celi svet

Ko može da konkuriše?

Projekti ili grupe koji su dobrotvorni prema engleskim zakonima 

Konkursna procedura i vremenski rok

Povereništvo daje dve ključne vrste grantova:

Glavni grantovi Poverenici donose odluku o glavnim grantovima na svojim sastancima tri puta godišnje, obično u februaru, junu i oktobru.

Glavni grantovi se dodeljuju na osnovu konkursa na jednu ili tri godine i mogu se obnoviti na osnovu novog prijavljivanja po pozivu.       

Mali grantovi se dodeljuju tokom cele godine i namenjeni su malim organizacijama koje imaju poteškoća u prikupljanju sredstava od međunarodnih agencija za finansiranje. Nekoliko naših korisnika granta kasnije su dobili glavne grantove. Uz prijave za male grantove mora se priložiti i preporuka od postojećeg korisnika granta ili neke druge finansijske agencije.

Povereništvo takođe može razmatrati, u izuzetnim slučajevima, odobravanje Granta za napredovanje, ali samo postojećim korisnicima granta; ovaj grant je osmišljen kao podrška velikim iznenadnim promenama u infrastrukturi neke organizacije.

U izuzetnim okolnostima Povereništvo takođe može obezbediti Hitna sredstva, za reagovanje na iznenadnu krizu ljudskih prava ili za zaštitu branilaca ljudskih prava – prema preporuci nekog postojećeg korisnika granta, druge finansijske organizacije ili kontakta na terenu.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Glavni grantovi trenutno variraju između Ł15.000 i Ł850.000.

Mali grantovi su grantovi do Ł15.000.

Trajanje projekta

/

Ograničenja

Povereništvo ne prihvata samoinicijativne prijave

Posebni zahtevi

 /

Kontakt

Eardley House, 4 Uxbridge Street,

London, W8 7SY, UK

http://www.sigrid-rausing-trust.org

39. Program Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP)

(print)

(povratak na vrh strane)

"United Nations Development Program (UNDP)"

Program UNDP-a u Srbiji usmeren je ka razvojnim pitanjima i agendi orijentisanoj prema EU integraciji. U skladu sa okvirima UNDAF-a, programskog dokumenta za Srbiju i akcionog plana programa za Srbiju za period 2005-2009, UNDP se fokusira na oblasti javne uprave i reforme pravosudja, zatim na bolji pristup uslugama i pravima, kao i na promovisanje lokalnog razvoja koji su usmereni ka postizanju Milenijumskih Ciljeva Razvoja. Program UNDP-a sprovodi se kroz tri programska klastera (ili tematske celine), pri čemu se vodi računa da različiti programi/projekti budu tematski povezani i da postoji saradnja klastera sa Odeljenjem UNDP-a za sprovođenje politike razvoja. U kancelariji UNDP-a u Beogradu postoje sledeći programski timovi/klasteri (Programme Clusters): ·         Izgradnja kapaciteta za odgovornu upravu ·         Odrzivi i lokalni razvoj  ·         Inkluzivni razvoj Pored navedenih timova, u okviru UNDP kancelarije u Beogradu postoji i Odeljenje za Razvoj programa, podršku i monitoring/evaluaciju, koje podržava rad svih timova i sarađuje podjednako sa osobljem UNDP-a koje radi u programu i sa partnerima UNDP-a u vezi sa pitanjima politike. Odeljenje priprema Izveštaje o nacionalnom humanom razvoju kao i zveštaje o Milenijumskim Ciljevima Razvoja).  Treba imati u vidu da UNDP nije donatorska organizacija iako vladama zemalja domaćina pomaže u pitanjima razvoja i razvija partnerstva sa građanskim društvom i privatnim sektorom. UNDP je međuvladina organizacija koja dobija sredstva od zemalja članica UN kao i putem akcija za dobijanje sredstava na lokalnom nivou. Donatori na lokalnom nivou su bilateralni donatori u koje spadaju: Vlada Kraljevine Holandije, Norveška, Austrija, SIDA, CIDA, DflD. Takodje, znacajan broj projekata realizuje se sredstvima EU. 

Ciljevi programa/projekta

Pružanje pomoći za razvoj

Oblast podrške

Podrška se pruža raznim oblastima, u zavisnosti od toga kakvu vrstu pomoći traži vlada zemlje u kojoj UNDP radi. Glavne oblasti obuhvataju; odgovorno upravljanje, smanjenje siromaštva, sprečavanje kriza i oporavak, energetika i zaštita životne sredine, HIV/AIDS, osnaživanje uloge žena u društvu. 

Geografska oblast

Srbija, lokalna kancelarije UNDP-a u Novom Pazaru.

Ko može da konkuriše?

Državne/vladine institucije, parlament, organi lokalne samouprave, nevladine organizacije. Od aktera koji su uključeni u realizaciju projekata, očekuje se finansijska i nefinansijska podrška.

Konkursna procedura i vremenski rok

Podrška UNDP-a  uokvirena je Sporazumom izmedju vlade i UNDPa (Stand Basic Assistance Agreement). U skladu sa tematskim okvirom definisanim akcionim planom programa za Srbiju, podrška se obezbedjuje putem tehničke pomoći, kao i kroz programe i projekte koji podržavaju odredjenu aktivnost u zemlji.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Od nekoliko meseci do nekoliko godina.

Ograničenja

Aktivnosti za koje se dodeljuju sredstva moraju da se uklapaju u okvire UNDAF/CPD/CPAP.

Posebni zahtevi

Odgovarajuća dokumentacija za posebne konkursne procedure.

Kontakt

Rini Reza, Zamenica Predstavnika za zemlju (rini.reza@undp.org)

Olivera Purić, Liderka tima za odgovorno upravljanje (Capacity buildingfor accountable governanceTeam Leader), E-mail: olivera.puric@undp.org;

Internacionalnih brigada 69, 11000 Beograd, Srbija

http://www.undp.org.rs

40. Regionalni centar za životnu sredinu (REC)

(print)

(povratak na vrh strane)

Švedska međunarodna agencija za razvoj (SIDA)

Naziv programa

SECTOR: Supporting Environmental Civil Society Organizations - Podrška organizacijama civilnog društva iz oblasti životne sredine

Cilj programa/projekta

Promocija razvoja vitalnog demokratskog civilnog sektora u zemljama Jugoistočne Evrope, i pozitivan uticaj na društvo promovisanjem održivog razvoja i unapređivanjem uslova života u urbanim područjima.

Oblast podrške

Dodela grantova na nacionalnom i regionalnom nivou; treninzi i obuke; pomoć u procenjivanju organizacionih kapaciteta.

Geografska oblast

Srbija, Jugoistočna Evropa

Ko može da konkuriše?

Organizacije civilnog društva iz oblasti životne sredine

Konkursna procedura i vremenski rok

Dva kruga nacionalnih i dva kruga regionalnih grantova dodeljeni su u periodu 2006-2009 u okviru SECTOR programa. REC će nastaviti sa naporima da obezbedi sredstva za dalju podršku civilnom sektoru.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

8-15,000 EUR na nacionalnom nivou (35-50,000 EUR na regionalnom nivou)

Trajanje projekta

SECTOR program traje od 2006. do 2010. godine. Projekti odobreni u okviru SECTOR programa traju do 12 (nacionalni) ili 18 meseci (regionalni).

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Organizacije bi trebalo da se bave pitanjima urbane životne sredine.

Kontakt

Zorica Korać, projektni menadžer

Regionalni centar za životnu sredinu, kancelarija u Srbiji

Primorska 31, 11 000 Beograd, Srbija

Tel 011 32 92 899; Faks: 011 32 92 595

E-mail: zkorac@rec.rs

41. Slovačka pomoć – Zvanična pomoć Republike Slovačke za razvoj

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Nacionalni program zvanične razvojne podrške, pod-program (05T0A) – Bilateralni Program podrške, Bratislava-Beograd Fund (BBF komponenta)

Cilj programa/projekta

Program je baziran na sporazumu Vlade Slovačke Republike i Saveta ministara Srbije i Crne Gore  potpisanog 2003. godine. Dopunjava se svake godine finansijskim memorandumom o dodeli bespovratne pomoći (grantovi) Srbiji i Crnoj Gori, u sklopu Okvirnog programa za saradnju na razvoju (CSP – «Country Strategy Paper«)

Od januara 2007. god. formalno je osnovana Slovačka Agencija za razvojnu pomoć: Slovak Aid – Agency for International Development Cooperation, koja bi u narednom periodu trebalo da postane operativna.

Oblast podrške

Jačanje civilnog društva, razvoj i obnova bazične infrastrukture, podrška Srbiji (i Crnoj Gori) u integrisanju međunarodnim grupacijama i organizacijama, razvoj malih i srednjih preduzeća

Geografska oblast

Srbija (i Crna Gora) , od 2003 kao država u programu Slovačke Pomoći

Ko može da konkuriše?

Slovačka pravna lica (Državni, privatni, NVO, neprofitne organizacije) sa relevantnim lokalnim partnerima

Konkursne procedure i vremenski rok

Kao što je navedeno u Uslovima za prijavljivanje za pojedinačne konkurse

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Vlada Slovačke Republike je  odobrila povećanje razvojne pomoći za 2007. god. na 64 mil. SKK (oko 1.9 miliona €), i očekuje se potpisivanje novog Finansijskog memoranduma.

Trajanje projekta

Od nekoliko meseci do maksimum 3 godine

Ograničenja

Kao što je već navedeno

Posebni zahtevi

Prema Uslovima angažovanja (Terms of references – TOR)

Kontakt

www.mzv.sk link preko logo-a SlovackePomoći i/ili www.npoa.sk

42. Spasimo decu Ujedinjeno Kraljevstvo, Program za Jugoistočnu Evropu u Srbiji

(print)

(povratak na vrh strane)

"Save the Children UK SEE Serbia Programme"

Naziv programa

"Smanjenje posledica siromaštva za decu sa posebnim potrebama u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu"

Cilj programa/projekta

Promocija inkluzije marginalizovanih grupa dece i njihovih porodica, kroz neformalne oblike obrazovanja i rehabilitacije (Rehabilitacija u zajednici - Community Based Rehabilitatioin - CBR) u njihovim zajednicama.

Razvoj "povezanih usluga" na lokalnom nivou (opština) u oblasti socijalnih usluga i zaštite dece.

Oblast podrške

Obezbeđivanje tehničke i materijalne pomoći udruženjima roditelja (UR) u uspostavljanju i vođenju "Biblioteka igračaka" (CBR inicijativa) u njihovim zajednicama.

Obezbeđivanje tehničke i materijalne pomoći Centrima za socijalni rad i jedinicama za razvojno savetovanje u odabranim opštinama, za razvoj integrisanih usluga za decu sa invaliditetom i za njihove porodice.

Geograska oblast

Teritorija Centralne Srbije i Vojvodine, bez Kosova i Metohije.

Ko može da konkuriše?

Videti Ograničenja

Konkursna procedura i vremenski rok

Videti Ograničenja

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Februar 2006 - Februar 2010

Ograničenja

Projekat se sprovodi u saradnji sa Republičkim Savezom udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba (MNRO). Razvijen je proces procene i selekcije za potencijalne partnere koji sprovode projekat. Nezavisne aplikacije se neće uzeti u razmatranje.

Posebni zahtevi

Molimo vas da vidite Ograničenja.

Kontakt

Dusanka Gacic Bradic, Menadžerka programa -Inkluzivno obrazovanje

Save the Children UK, Serbia Programme

Ljutice Bogdana 20, 11000 Beograd, Srbija

Tel: 011 3671 476, 3671 477, 3066 926 (ext. 131)

Faks: 011 367 27 01

E-mail: d.gacic@savethechildren.org.rs

43. Svetska banka

(print)

(povratak na vrh strane)

"The World bank"

Naziv programa

Fond za civilno društvo

Ciljevi programa/projekta

Program Svetske banke za društveni razvoj pod nazivom Fond za civilno društvo ima za cilj da doprinese da razvoj poprimi izraženiji karakter inkluzivnosti i jednakosti tako što će osnažiti građane da uzmu veće učešće u samom razvojnom procesu.

Oblast podrške

Prednost će se dati projektima koji se bave promocijom mogućnosti za ujednačen regionalni razvoj, utiču na smanjenje siromaštva kroz osnaživanje ugroženih grupa, naročito Roma i mladih, kao i projektima koji promovišu zdrav život.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše

Civilni sektor 

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave na konkurs mogu se slati poštom na adresu: Kancelarija Svetske banke (za Program malih donacija); Bulevar Kralja Aleksandra 86, 11000 Beograd ili elektronskom poštom na belgraderecep@worldbank.org, mpopovic@worldbank.org, vkostic@worldbank.org

Prijave možete slati na srpskom ili na engleskom jeziku. Rok za prijavu je 31. mart 2009.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

do 4.500 dolara

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Malim donacijama se ne mogu finansirati: Istraživački programi, programi formalnogakademskog obrazovanja, operativni projekti, redovna osnovna institucionalna podrška (kao što je finansiranje nabavke opreme), školarine, stipendije, studijski programi, pojedinci koji se prijavljuju radi sopstvenih potreba, kao i strukture koje nemaju status pravnog lica.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Svetska banka

Kancelarija u Srbiji

Bulevar kralja Aleksandra 86, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 (0)11 30 23 700

www.worldbank.rs

www.worldbank.org

44. Švajcarska agencija za razvoj i saradnju - SDC

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv projekta

Švajcarski program saradnje sa Srbijom

Cilj programa/projekta

Švajcarski program saradnje (Swiss Cooperation Program) ima za cilj da ublaži siromaštvo, ojača demokratizacijui omogući uspešan internacionalan, ekonomski i društveni process tranzicijepoštujući ljudska prava. Njegov krajnji cilj je da omogući građanima Srbije da žive u društvenoj i ekonomskoj sigurnosti i da učestvuju u političkim procesima koji oblikuju njihove živote.

Oblast podrške

Švajcarski program saradnje se koncentriše na sledeće oblasti:

· Lokalna uprava(Program podrške opštini u Čačku, Užicu, Požegi, Kraljevu, Arilju i Čajetini; Podrška društvenom dijalogu, Podrška učešću građana, Razvoj opština u Jugozapadnoj Srbiji, Održivo finansiranje opština u Arilju i Čačku);

· Javna infrastruktura(električna energija – EPS, EMS);

· Razvoj privatnog sektora(promocija trgovine, lokalni ekonomski razvoj, promocija malih i srednjih preduzeća, promocija ulaganja);

· Obrazovanje (Institucionalna podrška Ministarstvu obrazovanja, obrazovanje Roma, inkluzivno obrazovanje, razvoj profesionalnih programa).

· Mali projekti(podrška različitim projektima do 20'000 CHF).

· Kultura(podrška malim i velikim lokalnim, inovativnim kulturnim projektima).

Geografska oblast

Beograd, Centralna Srbija, Jugozapadna Srbija, Južna Srbija

Ko može da konkuriše?

Ministarstva, vladine organizacije, nevladine organizacije, udruženjaitd.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi se podnose u pisanoj formi sa detaljnim budžetom Kancelariji za saradnju. Ne postoji određeni rok za aplikacije ili za odlučivanje.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Od 100’000 do 10’000’000 CHF u zavisnosti od oblasti. Mali projekti: 1'000-20’000 CHF.

Trajanje projekta

Nije definisano: ako je važno, projekti mogu trajati do 2-3 godine. Mali projekti: 2-6 meseci.

Ograničenja

Projekti treba da budu u spomenutim oblastima. Projekti u oblasti kulture ne mogu da budu kulturna nasleđa. Uobičajena, zdravorazumska ograničenja, u okviru zakona.

Posebni zahtevi

Nisu definisani: zahtevi zavise od projekta do projekta. Infrastrukturni projekti su ,,vezana'' pomoć (to jest određen procenat dodeljenih dobara mora da bude poreklom iz Švajcarske).

Kontakt

Swiss Cooperation Office Belgrade

Knez Mihajlova 10/IV, 11000 beograd, Srbija

Phone/Fax: ++381 11 328 22 20; 328 16 69

Email: Belgrade@sdc.net

Website: www.swisscooperation.org.rs

45. Švajcarska nacionalna fondacija za nauku

(print)

(povratak na vrh strane)

Swiss National Science Foundation

Naziv programa

SCOPES 2009-2012, naučna saradnja između Švajcarske i istočnoevropskih zemalja

Cilj programa/projekta

Cilj programa je da se poboljša kvalitet i podigne nivo umrežavanja naučnih istraživanja

Oblast podrške

Zajednički istraživački projekti i institucionalna partnerstva, grantovi za konferencije, grantovi za pripreme

Geografska oblast

Zemlje Zapadnog Balkana: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija     

Ko može da konkuriše?

Naučnici sa univerziteta ili viših škola (preko švajcarskog partnera)

Konkursna procedura i vremenski rok

Predloge moraju zajednički pripremiti podnosioci zahteva iz Švajcarske i Istočne Evrope. Prijavu mora podneti glavni švajcarski podnosilac zahteva (= budući koordinator projekta) putem SNSF web platforme www.mysbf.ch. Mogućnost online konkurisanja aktiviraće se od 1. februara 2009. i nadalje.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Molimo pogledajte informaciju u "informativnom paketu"   

Trajanje projekta

Molimo pogledajte informaciju u "informativnom paketu"   

Ograničenja

Molimo pogledajte informaciju u "informativnom paketu"   

Posebni zahtevi

Molimo pogledajte informaciju u "informativnom paketu"   

Kontakt

SCOPES@snf.ch

http://www.snf.ch/E/international/abroad/scopes/Pages/default.aspx

46. Švajcarski program za kulturu Srbija, Pro Helvecija Beograd

(print)

(povratak na vrh strane)

Švajcarski program za kulturu Jugoistočna Evropa i Ukrajina, koji Švajcarski umetnički savet PRO HELVETIA realizuje skladu sa mandatom dobijenim od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), ulazi u svoju novu i završnu fazu počev od 1. januara 2008. godine. Program će od sada biti prvenstveno usmeren na region Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija i Kosovo), i pojačaće svoj regionalni pristup. Program je ustanovljen na period od 5 godine i završava se 2012. godine.

Naziv programa

Švajcarski kulturni program na Zapadnom Balkanu (Swiss Cultural Programme in the Western Balkans)

Cilj programa/projekta

Opšti cilj Švajcarskog programa za kulturu na Zapadnom Balkanu je dopinos promovisanju demokratije i slobode izražavanja, rešavanju konflikata i poštovanju manjina. Usmeren je na regionalne projekte, koji uključuju interkulturalnu i međuetničku saradnju sa posebnim naglaskom na mlade i strukture za široko kulturno učešće. Dobro upravljanje i ravnopravnost (polova, starosnih grupa, manjina) biće uzeti u obzir pri razmatranju svih projekata upućenih Švajcarskom programu za kulturu.

Oblast podrške

Švajcarski program za kulturu na Zapadnom Balkanu deluje kroz dve linije aktivnosti, Regionalne kooperacione projekte i Male akcije. Budući kooperacioni projekti biće regionalnog karaktera, odnosno podrazumevaće učešće bar dve zemlje Programa. Podrška Programa upućena je profesionalnim umetnicima i kulturnim radnicima (menadžerima, kustosima, kritičarima, teoretičarima itd.) iz Srbije koji tragaju za autentičnim izrazom, podstičući razvoj lokalne kulturne scene, promovišući njen identitet i snažno učešće u evropskom umetničkom dijalogu na način koji doprinosi društvenom napretku u Srbiji.

Geografska oblast

Program će od sada biti prvenstveno usmeren na region Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija i Kosovo)

Ko može da konkuriše?

Umetnici i kulturni radnici (menadžeri, kustosi, kritičari, teoretičari itd.) mogu da se prijave za subvenciju kao pojedinici ili kao organizacije/grupe, neformalne i formalne, NVOi i institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlog projekta se šalje na standardnom aplikacionom formularu koji možete naći na http://www.phbelgrade.org/applications.htm

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Godišnji budžet za podršku malim akcijama iznosi 100.000 CHF po kancelariji. Tražena podrška ne može da pređe CHF  20,000.

Trajanje projekta

Malim akcijama se smatraju jednokratni dogadjaji. Više informacija možete naći na http://www.phbelgrade.org/e_applications.htm

Ograničenja

Podrška neće biti odobrena projektima:

 • Koji su jednom već odbijeni ili konkurišu za sledeću fazu jednom već odbijenog projekta; koji su nepotpuni; koji traže od Programa iznos viši od 20,000 CHF
 • Koji se bave decom kao učesnicima ili ciljnom grupom (projekti koji uključuju rad sa decom dolaze u obzir jedino ukoliko je to jedna od komponenti projekta ali ne glavna);
 • Koji su iz oblasti kulturnog nasleđa;
 • Koji se odnose na institucionalne tekuće troškove;
 • Koji se odnose na dugotrajno školovanje ili stipendije, na sport ili zdravstvenu zaštitu;
 • Čiji su podnosioci političke partije, verske ili vojne organizacije i sindikati;
 • Koji imaju diskriminatorsku ili antidemokratsku sadržinu;
 • Koji su komercijalne prirode

Kontakt

Swiss Cultural Programme Serbia / PRO HELVETIA Belgrade

Švajcarski kulturni program u Srbiji

Simina 21, prizemlje, 11000 Beograd, Srbija

Tel/faks: +381 11 2183 660, +381 11 3034 970

E-mail: phbelgrade@phbelgrade.org

www.phbelgrade.org

47. SIDA - Švedska međunarodna agencija za razvoj

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Podrška švedskim okvirnim organizacijama: Swedish Helsinki Committee, Olof Palme International Centre, Kvinna till Kvinna (3 projekta)

Cilj programa/projekta

SHC: Jačati poštovanje ljudskih prava i doprinositi izgradnji demokratije

OPIC: Doprineti povećanom učešću građana u organizacijama građanskog društva i omogućiti im da utiču na (lokalni) program rada; omogućiti građanskom društvu, lokalnim političkim predstavnicima i lokalnim administrativnim službenicima da u potpunosti uživaju pogodnosti i da učestvuju u procesu evropskih integracija

KtK: Poboljšan položaj žena i povećanje poštovanja ženskih prava u konfliktnim i post-konfliktnim područjima

Oblast podrške

SHC: Vladavina prava, sloboda izražavanja, nediskriminacija

OPIC: Učešće građana u organizacijama građanskog društva i javne rasprave o političkim pitanjima, omogućavanje građanima i OCD da učestvuju u procesu evropskih integracija

KtK: Organizovanje žena, učestvovanje žena u procedurama donošenja odluka, ženska ljudska prava, ženski rad protiv nasilja i seksualnog zlostavljanja, fizičko i mentalno zdravlje žena

Geografska oblast

Srbija i Crna Gora

Ko može da konkuriše?

Svaki okvirni partner ima sopstvene smernice za podnošenje molbe i određuje kriterijume za dole navedene oblasti

Konkursna procedura i vremenski rok

Nije navedeno

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Svetlana Baščarević

Sekcija za razvoj programa (Development Programme Section)

Amasada Švedske

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 2069 261

Fax: +381 11 2069 252

48. Švedski Helsinški komitet za ljudska prava

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Švedski Helsinški Komitet za ljudska prava je nevladina organizacija za ljudska prava bez ikakvih političkih i religijskih usmerenja. Uloga ovog komiteta je da u skladu sa  Medjunarodnim Sporazumom o Civilnim i Političkim pravima iz 1966. godine i Helsinškim Aktom iz 1975. godine  poveća poštovanje ljudskih prava i sloboda i da pomogne u demokratskom razvoju državama koje su potpisale gore navedene sporazume.

Cilj programa/projekta

Švedski Helsinški Komitet za ljudska prava ima za cilj da doprinese povećanju poštovanja ljudskih prava i time doprinese razvoju demokratije. Osnovno za postizanje ovog cilja jeste promocija državnih sistema zasnovanih na vladavini prava.

Oblast podrške

1. Vladavina prava

- Monitoring i javno zastupanje za civilna i politička prava 

- Implementacija zakonodavstva

- Pravna pomoć građanima ili grupi građana

2. Sloboda izražavanja

- Edukacija u oblastima novinarstva, novih tehnologija i upravljanju medijima 

- Jačanje asocijacija novinara i medija centara

- Saradnja sa medijskim mrežama sa ciljem unapređenja malih i nezavisnih medijskih kuća u onim oblastima gde ne postoje alternativni izvori informacija

3. Anti-diskriminacija

- Saradnja sa grupama za zaštitu ljudskih prava koje su aktivne u nadgledanju situacije manjinskih grupa sa ciljem zastupanja i promovisanja njihovih prava

- Zajednički rad sa medijima na jezicima manjina, naročito u sredinama sa velikom zastupljenošću odredjene etničke manjine; sa medijskim kućama posvećenim pravima određene diskriminisane grupe

- Saradnja na projektima vezanim za kulturu, koji su osnovni instrumenti za izražavanje određenih poteškoća sa kojima se manjinske ili diskriminisane grupe suočavaju, i služe kao važna veza sa većinom

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Sve organizacije koje dele ideje Švedskog Helsinškog Komiteta. Projekti treba da su u skladu sa strategijom zemlje u kojoj je ŠHK aktivan (aktivnosti navedene gore)

Konkursne procedure i vremenski rok

Aplikacije za sledeću godinu se predaju pre 1. Novembra za projekte koji traju 12 meseci. Konačnu odluku za aplicirana sredstva treba očekivati u toku 2-3 meseca nakon apliciranja. Za projekte kraće od 6 meseci, apliciranje je dozvoljeno tokom cele godine.

Prijavni formular možete naći na : http://shc.mediaonweb.org/en/3/40/

Molimo vas da aplikacije šaljete elektronskom poštom. Ako nemate pristup elektronskoj pošti, molimo vas da aplikaciju pošaljete faksom.

Aplikacije se šalju na sledeće adrese: za Srbiju - Crnu Gorui za Bosnu i Hercegovinu, lokalnoj kancleariji ŠHK u Beogradu ili Sarajevu ((natalija@shc.se ili goran@shc.se).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

Grantovi se generalno odobravaju u trajanju od jedne godine, od 1. januara do 31. decembra, nakon čega se dostavlja izveštaj sa detaljima o tome kako je grant iskorišćen.

Ograničenja

Projektne ideje treba isključivo da se bave nekim od tema kojima se bavi ŠHK.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Regionalna kancelarija u Beogradu

Svetozara Markovića 5/II, 11 000 Beograd, Srbija

Tel/fax: +381 11 323 66 60; 334 44 50

E-mail: natalija@shc.se

49. Urban Institute

(print)

(povratak na vrh strane)

USAID partner u Srbiji

Naziv programa:

Podsticaj ekonomskom razvoju opština u Srbiji (Municipal Economic Growth Actiity- MEGA). Program sprovodi The Urban Institute (www.urban.org), organizacija koja se bavi društvenim i ekonomskim istraživanjima i sprovodi programe unapređenja efikasnosti javnih uprava u celom svetu. 

Cilj programa/projekta

Cilja Programa je da kroz saradnju sa republičkim institucijama, opštinama i gradovima u Srbiji unapredi uslove za poslovanje i investiranje na lokalnom nivou, doprinese otvaranju novih radnih mesta i obezbedi efikasniju komunikaciju između privatnog i javnog sektora.

Oblast podrške

Program obezbeđuje svojim partnerima  stručnu i materijalnu podršku u sledećim oblastima:

Planiranje ekonomskog razvoja

- Mapiranje ekonomskih resursa;

- Izrada Strateških planova ekonomskog razvoja;

- Priprema i upravljanje projektima;

- Planiranje kapitalnih investicija;

- Prostorno i urbanističko planiranje.

Izgradnja institucija i unapređenje procesa

- Formiranje kancelarija za lokalni ekonomski razvoj;

- Upravljanje dugom i kreditnom sposobnošću;

- Upravljanje imovinom i povećanje prihoda od imovine;

- Sprovođenje javnih nabavki;

- Jačanje opštinskih uslužnih centara i centara za izdavanje dozvola.

Realizacija ekonomskih programa i projekata

- Zadržavanje postojećih preduzeća i njihov razvoj;

- Promocija i privlačenje investicija;

- Razvoj ljudskih resursa za potrebe privrede;

- Industrijski i tehhnološki parkovi;

- Biznis inkubatori i inovativni centri;

- Zone unapređenog poslovanja;

- Privatno javna partnerstva.

Pravne reforme na nacionalnom i lokalnom nivou

- Podrška reformisanju zakonodavstva u oblasti ekonomskog razvoja;

- Umrežavanje i koordinacija relevantnih lokalnih i nacionalnih institucija radi stavljanja zajedničkih kapaciteta u funkciju razvoja lokalnih zajednica;

- Jačanje kapaciteta i organizacione strukture Stalne konferencje gradova i opština (SKGO);

- Razvoj Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Geografska oblast

Partnerske opštine i gradovi na teritoriji Srbije, sa kojima je zaključen Sporazum o saradnji. U prvoj fazi, počev od marta  2006. pa do septembra 2008,  Pprogram se sprovodi u 10 opština: Inđija, Kragujevac, Kruševac, Loznica, Novi Beograd, Prokuplje, Subotica, Užice, Vranje i Zrenjanin.  Očekuje se da će tokom implemenatcije u Program biti ukljuceno jos 18 opština u Srbiji. 

Ko može da konkuriše?

Partnerske opštine (opštine sa kojima je na osnovu odobrenja donatora potpisan Sporazum o saradnji); NVO, razvojne i istrazivačke organizacije i centri; SKGO; NALED.

Konkursna procedura i vremenski rok

Na osnovu objavljenih zahteva za dostavljanje projekata. Okvirno vreme za projektne prijave za drugu fazu Programa je od oktobra 2008. do marta 2009. 

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos koji se dodeljuje je do $100,000.00 u dinarskoj protivvrednosti.

Trajanje projekta

Program traje do 27.09.2010. Pojednačni projekti mogu trajati najduže do 30.06.2010.

Ograničenja

Opštine dobijaju isključivo robu/usluge/radove a ne novčane iznose, kao podršku projektima.

Posebni zahtevi

Na osnovu Pravilnika o dodeli bespovratne pomoći (In- kind Grants Manual and Direct Grants Manual). Detaljne informacije se mogu dobiti na sledećoj adresi: www.mega.ui-serbia.org

Kontakt

www.mega.ui-serbia.org

50. USAID u Srbiji

(print)

(povratak na vrh strane)

Ekonomski i demokratski razvoj Srbije je centralan za budući prosperitet i političku stabilnost jugoistočne i centralne Evrope. Da bi odredio kako najbolje da pomogne Srbiji u narednih pet godina da ostvari cilj i postane demokratska i napredna zemlja koja je na putu ka Evro-Atlantskim Integracijama, USAID se konsultovao sa lokalnim i međunarodnim ekspertima, centralnim i lokalnim vladinim institucijama, civilnim društvom, privatnim sektorom i drugim donatorima. Na osnovu sugestija, nova strategija je formirana koja sadrži tri teme koje se bave pitanjima tranzicije i to su:

- Izgradnja jake investicione klime

- Pospešivanje rasta lokalne ekonomije

- Jačanje demokratije i ekonomske sigurnosti

Strategija je zasnova na inovativnom pristupu koja integriše ključne komponente demokratije i ekonomskog rasta pokrivajući razne tematske oblasti, i kreirana je da odgovori na bilo kakve promene u socio-političkom okruženju. USAID radi sa vladinim institucijama, domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama i privatnim biznisima: da poboljša i ubrza rast privatnog sektora kroz reformu ekonomske politike i podršku biznisima; da poveća participaciju i informisanost građana u političkom i ekonomskom donošenju odluka; i da pomogne demokratskim institucijama na svim nivoima kako bi bili uspešni, osetljivi na potrebe gradjana i odgovorni.

U nameri da optimizuje resurse i uticaj programa, USAID će nastaviti da formira kreativne saveze sa ne-tradicionalnim partnerima kao što su dijaspora i lokalne finansijske institucije. USAID je uveren da će Srbija u narednih nekoliko godina dostići održiv nivo demokratske i ekonomske tranzicije, tako da tada više neće biti potrebe za nastavljanjem podrške. Planirano je da će poslednja godina podrške USAID-a Srbiji biti 2011, a programi će se postepeno gasiti u periodu od 1-2 godine.

USAID podstiče zainteresovane da posete internet stranicu http://serbia-montenegro.usaid.gov/code/navigate.php?Id=4, koja se redovno ažurira, i da prate napore USAID-a i predak koji je ostvaren. Komentare možete postali na: comments-belgrade@usaid.gov.

Napomena: USAID ne obavlja funkciju agencije koja daje direktnu finansijsku pomoć. Sredstva se raspodeljuju kroz partnerske organizacije koje su navedene u ovom Vodiču.

51. Vestminsterska fondacija  za demokratiju

(print)

(povratak na vrh strane)

"Westminster Foundation for Democracy"

Naziv programa

WFD rad se sada fokusira na osnaživanju parlamenata i političkih partija u prioritetnim zemljama u Africi, Istočnoj Evropi i Srednjem Istoku. U navedenim oblastima radimo i na nacionalnom i na lokalnom nivou.

Cilj programa/projekta

WFD rad će se fokusirati na jačanje parlamenata i političkih partija u prioritetnim zemljama Afrike, Istočne Evrope  i Srednjeg istoka. U obe oblasti radimo na nacionalnom i na lokalnom planu.

Oblast podrške

Zanimaju nas projekti čiji je cilj jačanje uvida javnosti u rad državnih organa, standarda ponašanja u državnim telima, transparentnosti i odgovornosti. Podržaćemo takođe i pokušaje da se izgrade snažnije zastupničke institucije, na lokalnom i nacionalnom nivou, i podsticaćemo politike za uvođenje inkluzivnog građanskog i političkog učešća.

Uzimamo u razmatranje projekte koji mogu da pomognu razvijanju veština, sticanju znanja, stvaranju mogućnosti da ljudi dele iskustva i da, pre svega, preduzimaju konkretne akcije koje će dovesti do promena u lokalnim zajednicama. Zanimaju nas nove ideje ali i one stare koje su se pokazale uspešnim i koje ponovo mogu da se sprovedu u delo.

Pored toga što dodeljuje sredstva, WFD selektivno pomaže kod uspostavljanja kontakata sa odgovarajućim stručnjacima, iz Velike Britanije i/ili iz trećih zemalja, koji mogu da pruže korisne savete i profesionalnu podršku.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

U skladu sa svojim aktivnostima, WFD će podržati lokalne organizacije ( NVO, grupe građana, javne institucije, medijii, stručna udruženja, lokalna samouprava ženske  i omladinske organizacije) koje su u stanju da konkretno doprinesu povećanju uticaja građana na procese odlučivanja. Podržaćemo i slične aktivnosti koje se sa istim ciljem  obavljaju u drugim sektorima.

Konkursna procedura i vremenski rok

Otvoreni smo za razgovor o potencijalnim novim inicijativama. Ipak, ubuduće nećemo prihvatati predloge projekata za saradnju ili finansiranje, ukoliko prethodno nije uspostavljen kontakt sa relevantnim WFD timom. Dakle, u slučaju da radite na inicijativama za koje verujete da bi Fondacija bila zainteresovana da sazna više, molimo vas da kontaktirate odgovarajući WFD tim.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije određen.

Trajanje projekta

Nije određeno.

Ograničenja

Pogledati strategiju za Srbiju na našem vebsajtu www.wfd.org

Posebni zahtevi

Pogledati strategiju za Srbiju na našem vebsajtu www.wfd.org   

Kontakt

Istočna i jugoistočna Evropa

Alex Romaniuc

Tel:+44 (0)20 7340 1888

Fax:+44 (0)20 7799 1312

E-mail: alex@wfd.org

www.wfd.org

52. Volonterski Fond Ujedinjenih Nacija za žrtve torture (UNVFVT)

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Volonterski Fond Ujedinjenih Nacija za žrtve torture (UNVFVT))

Cilj programa/projekta

Fond je osnovala Generalna skupština UN svojom rezolucijom 36/151 16. decembra 1981. godine da bi prikupljali dobrovoljne priloge od Vlada, nevladinih organizacija i pojedinaca za distribuciju nevladinim organizacijama koje obezbeđuju humanitarnu pomoć žrtvama torture I članovima njihovih porodica.

Oblast podrške

Grantovi se dodeljuju u takmičarskoj procedure onim organizacijama koje obezbeđuju usluge rehabilitacije žrtvama torture. Ova pomoć može da ima oblik medicinske, psihološke, pravne ili socijalne usluge.

Geografska oblast

Prihvataju se predlozi projekata iz svih regiona, pri čemu se prednost daje projektima iz Afrike, Centralne Azije I Azije.

Ko može da konkuriše?

Nevladine organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Zahtevi za finansiranje se primaju od 1. januara do 1. aprila 2009. godine. Aplikacije se pripremaju i podnose putem sistema za elektronsko (on-line) apliciranje koji je na raspolaganju na vebsajtu Fonda (http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/TortureFundMain.aspx)

Na vebsajtu se nalazi vodič za korisnike za elektronske (on-line) aplikacije da bi se pomoglo organizacijama u korišćenju elektronskog sistema za grantove. Ukoliko želite da prijavite tehničke probleme ili vam je potrebna dodatna pomoć u popunjavanju formulara, možete poslati e-mail na sledeću adresu Fonda: grantstechsupport@ohchr.org.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

N/A

Trajanje projekta

Grantovi treba da se iskoriste izmedju 1. januara i 31. decembra 2010. godine.

Ograničenja

Molimo vas da obratite pažnju da će Odbor poverenika uzeti u razmatranje samo one aplikacije koje se strogo pridržavaju Smernica Fonda. Molimo vas da takodje imate u vidu da Odbor neće uzeti u razmatranje zahteve za finansiranje dostavljene od strane organizacija koje su kasnije sa izveštavanjem u prethodnim projektima.

Posebni zahtevi

N/A

Kontakt

Sekretarijat Fonda (The Secretariat of the Fund)

unvfvt@ohchr.org

Domaći izvori finansiranja

53. Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

 1. Program privlačenja direktnih stranih investicija (Sprovodi se prema Uredbi o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Sl. glasnik RS", br. 56/2006, 50/2007 i 70/2008)
 1. Program internacionalizacije privrednih društava  (Sprovodi se prema Uredbi uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava ( Sl. glasnik RS br. 55/05, 71/05 – ispravka i  101/07)

Cilj programa/projekta

 1. Privlačenje novih investicija na teritoriju RS i otvaranje novih radnih mesta.
 2. Poboljšanje marketinškog nastupa domaćih firmi, u cilju povećanja konkurentnosti na inostranom tržištu

Oblast podrške

Privreda

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Preduzeća, kompanije

Konkursna procedura i vremenski rok

I za jedan i drugi program raspisuju se javni konkursi, dva ili više puta godišnje. Prosečaan rok trajanja konkursa je dva meseca. Konkuriše se podnošenjem odgovarajuće dokumentacije, precizirane u Uredbama na osnovu kojih se programi sprovode. Sugerišemo da redovno pratite konkurse na vebsajtu Agencije http://www.siepa.gov.rs/site/sr/home/

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

 1. 2000 do 10.000 EUR po novom radnom mestu u zavisnosti od delatnosti;
 2. minimalan iznos bespovratnih sredstava je 150.000, a maksimum je 1.500.000 dinara

Trajanje projekta

 1. Trajanje Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Sl. glasnik RS", br. 56/2006, 50/2007 i 70/2008) je ograničeno do 31. decembra 2010. godine
 2. Projekat internacionalizacije privrednih društava se obnavlja svake godine

Ograničenja

 1. Prijava po Uredbi o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ograničena je na privredna društva
 2. Prijava po Uredbi o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava ograničena je na mala i srednja preduzeća

Posebni zahtevi

1.Investitor se obavezuje da će uložiti odredjenu vrednost, minimum od 1 milion EUR i zaposliti najmanje 50 novih radnika, kada se radi o proizvodnim delatnostima, odnosno 500.000  EUR i zaposliti najmanje 10 radnika,kada se radi o uslužnim delatnostima koje su predmet medjunarodne trgovine, odnosno 250.000 EUR i 10 radnika kada se radi o istraživačko-razvojnoj delatnosti.

2. Agencija snosi do 50% stvarnih troškova za promotivne aktivnosti, ali ne više od 1.500.000 dinara, dok ostatak troškova snosi samo preduzeće. Sredstva se isplaćuju na bazi refundacije.

Kontakt

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

Vlajkovićeva 3/V, 11000 Beograd, Srbija

+381 11 3398-550

Office@siepa.gov.rs

54. Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF)

(print)

(povratak na vrh strane)

Nazivi programa

 1. Aktivne zajednice
 2. Centrifuga
 3. Mi smo u programu
 4. Javni prostori-naši prostori
 5. Javno zastupanje
 6. Socijalna tranzicija

Naziv programa

Aktivne zajednice[2]

Cilj programa/projekta

Program donacija Aktivne zajednice ima za cilj unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji putem finansijske pomoći inicijativama koje uključuju građane u rešavanje zajedničkih problema u zajednicama iz kojih dolaze, na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale i promovišu saradnju sa različitim sektorima.

Oblast podrške

Program Aktivne zajednice podržava inicijative koje imaju potencijal da donesu širu dobrobit za zajednicu radeći na problemima koji su zajednička briga.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Lokalne organizacije i neformalne grupe koje su neprofitne i osnovane i vođene od strane ljudi iz zajednice.

Konkursna procedura i vremenski rok

 • Konkurs za predaju predloga projekata otvoren je tokom cele godine
 • Konkurs za predaju predloga i obrasci za prijavu mogu se dobiti na srpskom, mađarskom, albanskom i romskom jeziku na našem sajtu, zatim u BCIF-ovoj kancelariji, putem e-maila i faksa
 • Odluke o dodeli grantova donose se tri puta godišnje (februar, maj, oktobar)
 • Proces odobrenja u proseku traje manje od mesec dana, počevši od krajnjeg roka za primanje prijava
 • E-mail adresa za slanje prijava: prijave@bcif.org
 • Svi podnosioci prijava bivaju obavešteni o rezultatima
 • Predlozi projekata se procenjuju na tri nivoa pre donošenja finalne odluke: zaposleni u BCIF-u, savetnici i Odbor za donacije

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 350.000 RSD

Trajanje projekta

Nema ograničenja

Ograničenja

· Pojedinci (putovanja, studije, učešće na konferencijama, ili slične aktivnosti)

· Profitne inicijative i projekte usmerene na stvaranje prihoda

· Čisto istraživački projekti (anketiranje, evaluacija, monitoring, ispitivanje i sl.)

· Aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa

· Aktivnosti koje se odnose na propovedanje ili zagovaranje određene religije

· Vladine organizacije ili institucije (uključujući škole, zabavišta, mesne zajednice i sl.)

· Organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje

· Kupovinu medicinske opreme i/ili medicinske usluge

· Humanitarna pomoć i/ili kupovina drugih dobara radi njihove podele

· Organizacije/grupe koje imaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili su direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima

· Treninzi, seminari ili umrežavanje nevladinog sektora

· Škole kompjutera i/ili stranih jezika

· Štampanje časopisa, knjiga i postavljanje web sajta

· Izgradnja zgrada i druge kapitalne investicije, osim građevinskih radova malih razmera koji će pomoći uključivanju zajednice u određene inicijative

· Oprema (kompjuteri, faksovi, foto aparati, fotokopir mašine i druga kancelarijsku opremu i osnovna sredstva za rad), osim u izuzetnim slučajevima u kojima je oprema neophodna za sprovođenje aktivnosti i garantuje dalju održivost programa

· Projekti koji se odnose na međuopštinski ili republički nivo

· Organizacije ili grupe koje nisu iz Srbije.

Posebni zahtevi

Projekat treba da :

· ohrabruje ljude da postanu aktivni učesnici u promenama u svojim lokalnim zajednicama

· ima potencijla da donese pozitivne promene koje će trajati ili inspirisati nove promene u zajednici

· uvodi nove modele i primere dobre prakse u rešavanje zajedničkih problema

Prioritet će imati inicijative koje ohrabruju prepoznavanje i upotrebu lokalnih resursa uključujući stručnost, robu i davanje u naturi, vreme...

Naziv programa

Centrifuga[3]

Cilj programa/projekta

Program Centrifuga ima za cilj da dodelom donacija aktivira mlade od 15 do 30 godina da iniciraju/pokrenu kreativne kulturne sadržaje u svojim loklanim zajednicama.

Oblast podrške

Program Centrifuga podržava inicijative koje podstiču kreativne aktivnosti koje mogu obogatiti kulturne sadržaje za mlade i skrenuti pažnju na pitanja sa kojima se mladi suočavaju

Geografska oblast

Sva mesta u kojima postoje poslovnice Erste Banke u Srbiji, osim gradova Beograd, Niš i Novi Sad

Ko može da konkuriše?

Lokalne omladinske neprofitne organizacije i neformalne grupe koje se na kreativan način bave pitanjima kulturnog aktivizma u svojim mestima.

Konkursna procedura i vremenski rok

 • Prijavni formular može se naći na web sajtu, dobiti e-mailom ili poštom.
 • Prijavni formular treba poslati e-mailom na adresu mladi@bcif.org , poštom ili faksom na adresu BCIF kancelariji.
 • BCIF prima prijave jednom godišnje.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Od 500 do 4.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu)

Trajanje projekta

/

Ograničenja

- institucionalna podrška (koja pokriva samo operativne troškove organizacije)

- infrastrukturna podrška (renoviranje, građevinske radove, kupovinu opreme poput laptopa, komjutera, faxa, telefona, TV, DVd plejera, muzičkih uređeja, fotoaparata...) osim u izuzetnim slučajevima u kojima su neka tehnička pomagala neophodna za sprovođenje aktivnosti i garantuje dalju održivost programa

- projekti koji su isključivo nastavak već započetih aktivnosti

- aktivnosti za koje se smatra da spadaju u nadležnost opštine, ili su pod pokroviteljstvom opštine

- projekti koji se odnose na kulturno nasleđe

- projekti koji se odnose na međuopštinski, pokrajinski i republički nivo

- stipendije

- naučna istraživanja

- međunarodna i  studijska putovanja

- religiozne teme

- aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa

Posebni zahtevi

Prioritet se daje inicijativama koje podstiču aktivno učešće šire grupe ljudi, a ne samo članova omladinskih organizacija ili direktnih korisnika projektnih aktivnosti. U njih treba da su uključena lica, predstavnici institucija, organizacija, medija, sponzora iz zajednice koji bi mogli imati uticaja na odjek projektnih aktivnosti, kao i na poboljšanje kulturnih sadržaja mladih u budućnosti.

Naziv programa

Mi smo u programu

Cilj programa/projekta

Podsticanje aktivizma mladih od 15 do 30 godina da razviju lokalne medijske projekte koji će: biti vođeni od strane mladih, koje će usmeriti pažnju na neke važne lokalne probleme i teme, pokrenuti ljude na aktivno rešavanje problema, doprineti nalaženju odgovarajućih rešenja u lokalnim sredinama.

Oblast podrške

Mladi i medijii (informisanje mladih)

Geografska oblast

Lokalne zajednice u Srbiji (sem Beograd, Novog Sada, Niša)

Ko može da konkuriše?

Omladinska udruženja građana i neformalne omladinske grupe građana.

Konkursna procedura i vremenski rok

 • Prijavni formular može se naći na web sajtu, dobiti e-mailom ili poštom.
 • Prijavni formular treba poslati e-mailom, poštom ili faksom na adresu BCIF kancelariji.
 • Prijave se primaju jedanom godišnje.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 3.000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom kursu)

Trajanje projekta

Nije unapred određeno, najčešće nekoliko meseci do godinu dana.

Ograničenja

Ne mogu konkurisati međunarodne organizacije, državne institucije, vladina tela i profitne organizacije, i pojedinci.

Posebni zahtevi

Projekat mora biti pokrenut i sproveden od strane mladih – od 15 do 30 godine

Naziv programa

Javni prostori - naši prostori

Cilj programa/projekta

Podrška oživljavanju i obnavljanju nedovoljno iskorišćenih ili zapuštenih javnih prostora u urbanim zajednicama, kroz projekte u kojima postoji aktivno učešće građana/ki u svim fazama projekta od planiranja do implementacije.

Oblast podrške

Kroz program se podržava oživljavanje i uređenje javnih prostora poput parkova, trgova, skverova u gradovima, koji imaju potencijal da njihovim uređenjem donesu širu dobrobit za zajednicu.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Lokalne organizacije koje su neprofitne i osnovane i vođene od strane ljudi iz lokalne zajednice o kojoj se radi.

Konkursna procedura i vremenski rok

 • Prijavni formular može se naći na web sajtu, dobiti e-mailom ili poštom.
 • Prijavni formular treba poslati e-mailom, na adresu: prostori@bcif.org, poštom ili faksom na adresu BCIF kancelariji.
 • Prijave se primaju jedanput godišnje.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 400.000 RSD

Trajanje projekta

Nema ograničenja

Ograničenja

Podrška se neće davati za:

· Oživljavanje prostora koja su u vlasništvu privatnog lica i nisu javno dobro

· Oživljavanje javnog prostora koji su u javnom vlasništvu ali ne postoji opštinsko odobrenje za sprovođenje projektnih aktivnosti

· Inicijative koje već nude gotova rešenja ili detaljan arhitektonski ili urbanistički projekta prostora koji se predlaže, jer je osnovna komponenta programa razvijanje projekta uz aktivno učešće i sugestije sadašnjih i budućih korisnika/ca prostora

Posebni zahtevi

· Inicijativa podstiče saradnju i aktivno učestvovanje velikog broja građana

· Inicijativa donosi nešto novo u dosadašnjem načinu korišćenja prostora

· Jasno definisana partnerstva i uključenje zajednice tj. građana, relevantnih predstavnika lokalne samouprave i institucija

· Jasno definisano vlasništvo prostora

Naziv programa

Javno zastupanje[4]

Cilj programa/projekta

Podrška malim i srednjim organizacijama civilnog društva u razvijanju njihove uloge u uključivanju građana u proces donošenja odluka i praćenje rada institucija vlasti.

Oblast podrške

Ideje (nacrti projekata) sa kojima se organizacije prijavljuju treba da se odnose na rešavanje postojećeg problema u lokalnoj zajednici putem javnog zastupanja, metode koju građani koriste za postizanje promene politike, pravila, prakse, procedura ili finansiranja. Oblast problema kojom će se organizacija baviti nije unapred određena ali potrebno je da problem u nekom aspektu bude rešiv na lokalnom nivou. Predložene aktivnosti treba da se odnose na osnaživanje i promovisanje učešća građana u rešavanju problema i procesu donošenja odluka, pomažući im da uspostave dijalog sa lokalnim vlastima i institucijama u zajednici.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Sve registrovane nevladine, neprofitne organizacije iz Srbije

Konkursna procedura i vremenski rok

 • Prijavni formular može se naći na web sajtu, dobiti e-mailom ili poštom.
 • Prijavni formular treba poslati e-mailom, na adresu: zajednice@bcif.org, poštom ili faksom na adresu BCIF kancelariji.
 • Prijave se primaju dva puta godišnje.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 15.000 USD (u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom kursu)

Trajanje projekta

Nije unapred određeno, najčešće nekoliko meseci do godinu dana

Ograničenja

Ne mogu konkurisati međunarodne organizacije, državne institucije, vladina tela i profitne organizacije, i pojedinci.

Posebni zahtevi

Problem koji se želi rešiti mora biti rešiv na lokalnom nivou.

Naziv programa

Socijalna tranzicija u Srbiji

Sprovodi se u partnerstvu sa Kooperativom holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu. Za više informacija vidite detalje u dokumentu Kooperativa holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu.

Kontakt

Balkanski fond za lokalne inicijative – BCIF

Gospodar Jevremova 45/III-8, 11 158 Beograd 118, Adresni kod: 105407, Srbija

tel: 011/2622 511,3288 723 (4 linije)

fax: 011/2629 374

office@bcif.org

www.bcif.org

[2] Program se realizuje uz podršku Rockefeller Brothers Fund, Charles Stewart Mott Foundation i  Kooperative holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu

[3] Program podržava Erste Bank a.d. Novi Sad

[4] Program pomaže Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID) kao deo programa Serbia Civil Society Advocacy Initiative koju u Srbiji sprovodi ISC (Institut za održive zajednice).

55. DIN "Fabrika duvana" a.d. Niš u sastavu kompanije Philip Morris International

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Program podrške zajednici grada Niša

Cilj programa/projekta

Jedan od klučnih ciljeva kompanije DIN Filip Moris jeste da otvoreno, odgovorno i delotvorno doprinosi zajednici u kojoj posluje i živi kako bi ona postala moderan ekonomski, obrazovni i kulturni centar regiona.

Oblast podrške

Borba za smanjenje siromaštva, Obrazovanje, Podrška ugroženim kategorijama stanovništva, Kultura i umetnost

Geografska oblast

Grad Niš

Ko može da konkuriše?

Neprofitne organizacije 

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi projekata se mogu podneti u toku cele godine, ali proces planiranja za narednu donatorsku godinu se završava početkom jula tekuće godine

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

-

Trajanje projekta

-

Ograničenja

Projekti koje podnose pojedinci, kao i profitne organizacije, ne mogu biti uzeti u obzir.

Posebni zahtevi

Poželjno je dostaviti predloge projekata na engleskom jeziku.

Kontakt

DIN Fabrika duvana Niš, Sektor korporativnih poslova, Bul. 12. februar 74, 18000 Niš, ili

jelena.preradovic@pmintl.com; miodrag.stojadinovic@pmintl.com

56. Eurobank EFG AD Beograd

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

U martu 2006. godine, oformljen je sveobuhvatan Program pod nazivom "Investiramo u evropske vrednosti", vredan 3 miliona evra, namenjen programima podrške u sferi zdravstva, visokoškolskog obrazovanja,  osobama sa invaliditetom i zaštiti životne sredine.

Cilj programa/projekta

Eurobank EFG je od kada posluje u Srbiji veoma aktivna na polju podrške drustvenoj zajednici i trudi se da pored konkretnih projekata (dole navedenih), utiče i na svoje poslovne partnere, klijente, zaposlene i najširu javnost da daju svoj doprinos rešavanju društvenih problema u sredinama u kojima posluju.

Oblast podrške

· Edukacija/ "Eurobank EFG ŠKOLARINA" – 1050 najboljih studenata državnih univerziteta u Srbiji do sada je dobilo naše školarine.

· Ekologija /"Eurobank EFG PARKOVI" – za rekonstrukciju i adaptaciju 8 centralnih gradskih parkova u 6 gradova širom Srbije (Beograd: Botanička bašta, Park duginih boja, Park za venčanja na Adi ciganliji, Novi Sad: Dunavski Park, Niš: Park Čair, Požarevac: Sunčani Park, Pančevo: Narodna bašta, Jagodina: Park učiteljskog fakulteta)

· "Eurobank EFG ZDRAVSTVO" – pojedinačne donacije klinikama i implementacija najsavremenijeg uređaja za rano dijagnostifikovanje malignih oboljenja u sklopu Kliničkog centra Srbije (projekat je u fazi implementacije od strane Ministarstva zdravlja). Iskreno verujemo da će naša zalaganja na polju zdravstva unaprediti zdravstvene usluge u Srbiji.

· Podrška osobama sa invaliditetom/ Eurobank EFG JEDNAKOST" –prilagođavanje filijala Banke osobama sa invaliditetom, obuka zaposlenih o korišćenju adekvatne terminologije i pristupa u ophođenju prema osobama sa invaliditetom, zapošljavanje invalida, podizanje prvog inkluzivnog Parka u regionu na Bežanijskoj kosi, neprofitna kampanja "Svi različiti, svi jednaki", sponzorstvo međunarodne konferencije "Dizajn za sve", i još mnogo toga. Osobe sa invaliditetom ne treba tretirati kao grupu koja zahteva specijalan tretman, već im treba omogućiti izjednačene mogućnosti da učestvuju u društvenom životu kao i ostali sugrađani.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

U zavisnosti od oblasti koju podržavamo - nevladine i neprofitne organizacije, lokalna  zajednica, javni sektor, studenti drzavnih univerziteta, akademske institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Ne postoje klasični konkursi , već se na osnovu dostavljenog predloga projekta i budžeta, vrši selekcija projekata i njegovih delova koji će se realizovati. Rok varira u zavisnosti od vrste projekta i njegove kompleksnosti.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

U zavisnosti od vrste projekta i kreće se od 500 do 100.000 evra

Trajanje projekta

U zavisnosti od projekta

Ograničenja

Informacija

/

Posebni zahtevi

informacija

/

Kontakt

Eurobank EFG a.d. Beograd

Kolarčeva br. 3, 11000 Beograd, Srbija

www.eurobankefg.rs

office@eurobankefg.rs

Corporate Communication Department

Zeljka Cirić 011 308 2864; Milena Stupar 011 308 2863

57. Fond za mikro razvoj

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

 • Kreditni program i
 • Program nefinansijskih usluga  (stručno osposobljavanje)

Cilj programa/projekta

Fond za mikro razvoj je domaća organizacija čiji je cilj unapređenje socijalnog i ekonomskog životnog standarda ekonomski aktivnog, ali siromašnog stanovništva u Srbiji obezbeđenjem pristupa mikrokreditima i/ili pružanjem usluga stručnog osposobljavanja, sa svrhom pokretanja novih ili razvoja postojećih delatnosti.

Oblast podrške

- Podrška mikro kreditima odnosi se na pokretanje nove ili razvoj već postojeće delatnosti iz oblasti proizvodnje zanatstva, usluga, poljoprivrede i trgovine. Sredstva su namenjena malim preduzetnicima za kupovinu osnovnih sredstava ili kao obrtni kapital.

- Poseban program su krediti za adaptaciju stambenog prostora u cilju trajnog rešenja stambenog pitanja izbeglih i raseljenih lica.

- U sklopu nefinansijskih usluga za razvoj biznisa je stručno osposobljavanje lica raseljenih sa Kosova, a u cilju njihovog lakšeg zapošljavanja/samozapošljavanja.

Geografska oblast

14 opština Centralne i južne Srbije. Regionalne kancelarije su u Nišu i Užicu.

Ko može da konkuriše?

Mikro-krediti su specijalno prilagođeni preduzetnicima koji nemaju ili imaju otežan pristup kreditima kod poslovnih banaka. Podnosioci zahteva za kredit mogu biti nezaposlena lica i poljoprivrednici; početnici u poslu – start up; registrovani ili neregistrovani preduzetnici;

- Krediti za adaptaciju stambenog prostora – Housing loans, namenjeni su izbeglim i raseljenim licima za osnovne potrebe adaptacije.

- Grantovi za stručno osposobljavanje takođe su namenjeni raseljenim licima.

Konkursna procedura i vremenski rok

Procedura je jednostavna. Pozovite ili posetite jednu od kancelarija FMRa. Razgovarajte sa našim službenikom. Popunite prijavu za kredit ili stručno osposobljavanje i prikupite potrebnu dokumentaciju. Naši službenici će vam pomoći u popunjavanju aplikacije kao i dobrim poslovnim savetima. Krediti se isplaćuju tri puta mesečno preko naše poslovne banke.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos kredita je RSD 20.000. Maksimalni iznos se kreće, zavisno od kreditnog ciklusa, u rasponu od RSD 100.000 do  500.000. Rokovi su do 24 meseca.

Trajanje projekta

Kako se radi o obrtnim fondovima, program se sprovodi kontinuirano

Ograničenja

Kreditna zaduženost zaposlenih klijenata odnosno žiranta ne može preći 30% plate.

Posebni zahtevi

Uz aplikacije za kredit potrebno je priložiti i garancije. Primarno su to administrativne zabrane i menice potpisane od strane 2-3 žiranta.

Kontakt

Fond za mikro razvoj

Svetozara Markovića 17/16, 11000 Beograd, Srbija

Tel/Fax: 011/3030-667 ; 3030-669

E-mail: office@mdf.org.rs  

www.mdf.org.rs  

Niš : Cara Dušana 52, tel. 018/526-312

Kraljevo: Obilićeva 34, tel. 036/311-294

Užice: Nemanjina 52, tel. 031/513-666

58. Fond za otvoreno društvo  – Srbija, Beograd

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Javno zdravlje

Cilj programa/projekta

Program doprinosi uspostavljanju sistemskih uslova za ostvarivanje bolje dostupnosti zdravstvene zaštite romskoj zajednici. Podržavaju se inicijative koje utiču na ostvarivanje Akcionog plana za zdravlje u okviru Dekade Roma  i koje su zasnovane na učešću Roma u razvoju i sprovodjenju zdravstvenih politika i programa kojima se neposredno unapredjuje zdravlje Roma u lokalnoj zajednici. Prednost imaju projekti koji se bave zagovaranjem za uspostavljanje institucionalnih mehanizama u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu romske zajednice i projekti koji razvijaju modele saradnje sa zdravstvenim institucijama.

Oblast podrške

Zdravlje Roma

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Romske nevladine organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Detalje proveriti na http://www.fosserbia.org/pages/article.php?id=30

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do 25.000 USD

Trajanje projekta

Godinu dana

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Fond za otvoreno društvo, 11000 Beograd, Kneginje Ljubice 14, Tel.011 30 25 800

Jadranka Stojanović, Koordinatorka za Program javnog zdravlja i Romski program

e-mail: jstojanovic@fosserbia.org

www.fosserbia.org

Naziv programa

Program za mlade

Cilj programa/projekta

Glavni dugoročni cilj je unapređenje kvaliteta života za mlade i razvijanje prakse za brigu o mladima kroz  ojačavanje participacije mladih i  davanje podrške zapošljavanju mladih. Prednost se daje projektima koji se bave zagovaranjem za donošenje i realizaciju donesenih lokalnih politika za mlade koje konkretno unapređuju kvalitet obrazovne, kulturne i ponude za zapošljavanje mladih u  lokalnim sredinama.

Oblast podrške

Participacija mladih, zapošljavanje

Geografska oblast

Srbija , naročito nerazvijene opštine

Ko može da konkuriše?

Organizacije mladih

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkus je otvoren cele godine

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do USD 20.000

Trajanje projekta

1 godina

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Fond za otvoreno društvo, 11000 Beograd, Kneginje Ljubice 14

Tatjana Stojić, Koordinatorka za program mladih i obrazovanja

Tel.011 30 25 800

e-mail: tstojic@fosserbia.org

www.fosserbia.org

Naziv programa

Program opšteg obrazovanja- Inkluzivne obrazovne politike-Konkurs za najinkluzivniju školu

Cilj programa/projekta

Program se bavi razvijanjem, implementacijom i promocijom modela inkluzivnog obrazovanja u cilju izgradnje inkluzivnih obrazovnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou. Konkurs za najinkluzivniju školu ima za cilj da podstakne škole da razvijaju i primenjuju inkluzivni pristup. To znači: škola svoj deci omogućava pristup redovnom obrazovanju; nastavnici i pedagoško-psihološka služba su senzitivisani i obučeni za individualizovani pristup deci; škola radi timski sa roditeljima i lokalnom zajednicom; inkluzivni pristup je sastavni deo dokumenata škole - godišnjih i razvojnih planova; sa inkluzivnim pristupom su saglasni Savet roditelja, Školski odbor i direktor škole;

Oblast podrške

Inkluzivno obrazovanje, kvalitet obrazovanja

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Osnovne škole

Konkursna procedura i vremenski rok

Više detalja možete naći na http://www.fosserbia.org/pages/article.php?id=30

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Do USD 10.000 po školi

Trajanje projekta

1 godina

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Fond za otvoreno društvo, 11000 Beograd, Kneginje Ljubice 14

Tatjana Stojić, Koordinatorka za program mladih i obrazovanja

Tel.011 30 25 800

e-mail: tstojic@fosserbia.org

www.fosserbia.org

Naziv programa

Romski program

Cilj programa/projekta

Projekat «Jednake šanse u srednjoškolskom obrazovanju» doprinosi razvijanju sveobuhvatnog modela  obrazovanja čiji je cilj da se obezbedi jednaka dostupnost kvalitetnog obrazovanja romskoj deci i mladima na srednjoškolskom nivou. Specifični ciljevi projekta usmereni su na obezbeđivanje podrške romskoj deci da se upišu i završe srednju školu, kao i na  razvijanje kapaciteta obrazovnih institucija za inkluzivno obrazovanje. U periodu od 2005-2007. projekat je realizovan u Nišu i Kragujevcu, a od 2008. godini predviđeno je širenje modela u nove sredine.

Oblast podrške

Obrazovanje

Geografska oblast

Srbija sa naglaskom na AP Vojvodini

Ko može da konkuriše?

Romske nevladine organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok

Više detalja možete naći na http://www.fosserbia.org/pages/article.php?id=30

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Izmedju 20.000 i 30,000 USD na godišnjem nivou

Trajanje projekta

2008-2010

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Lokalni projekti moraju biti prilagođeni zahtevima mrežnog projekta. Sve relevantne informacije od februara 2008. biće dostupne na www.fosserbia.org

Kontakt

Fond za otvoreno društvo, 11000 Beograd, Kneginje Ljubice 14, Tel. 011 30 25 800

Jadranka Stojanović, Koordinatorka za Program javnog zdravlja i Romski program

e-mail: jstojanovic@fosserbia.org

www.fosserbia.org

59. Fond za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa/projekta

Kreditiranje razvojnih programa i projekata u oblasti privrede i poljoprivrede.

Cilj programa/projekta

Podsticanje privredne aktivnosti, povećanje zaposlenosti, povećanje nivoa tehničke opremljenosti, boljeg korišćenja postojećih kapaciteta, podsticanje izvoza, supstitucija uvoza, štednja energije, zaštita životne sredine.

Oblast podrške

Kreditiranje razvojnih programa u oblasti poljoprivrede, proizvodnje i prerade i usluga.

Geografska oblast

Teritorija Autonomne Pokrajine Vojvodine – kreditiranje pravnih lica, preduzetnika i individualnih poljoprivrednih gazdinstava čije je sedište, odnosno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine.

Ko može da konkuriše?

Mala i srednja preduzeća, preduzetnici, zemljoradničke zadruge, nosioci individualnih poljoprivrednih gazdinstava i fizička lica radno neaktivna, koja su registrovana kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Konkursna procedura i vremenski rok

Fond za razvoj AP Vojvodine vrši kreditiranje putem konkursa. U toku godine Fond objavljuje više konkursa i svaki je namenjen različitim kategorijama korisnika. Konkursi se objavljuju u dnevnoj štampi i štampi na jezicima narodnosti i postavljaju na sajtu Fonda www.vdf.org.rs  i otvoreni su 30 do 45 dana, a u tekstu konkursa navedeni su svi uslovi kreditiranja. Podnošenje zahteva i predaja dokumentacije vrši se u lokalnim kancelarijama Fonda u 45 opština u AP Vojvodini. Nakon završetka konkursa vrši se revizija dostavljenih zahteva u trajanju od 30 dana. Predlog za odobravanje sredstava razmatra se na Komisiji za plasmane, a konačno odobrenje sredstava utvrđuje se odlukom Upravnog odbora Fonda.

Minimalan – maksimalan iznos koji se dodeljuje

Određuju se u okviru svakog konkursa, obzirom da su konkursi namenjeni različitim kategorijama korisnika.

Trajanje projekta

Vremenski nije ograničeno.

Ograničenja

Eventualna ograničenja određena su uslovima konkursa (npr. period trajanja poslovanja, razvrstanost pravnog lica po veličini, oblast kreditiranja).

Posebni zahtevi

Zahtevi su utvrđeni uslovima pojedinačnog konkursa.

Kontakt

Fond za razvoj AP Vojvodine

21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, Srbija

tel: 021/4830-666, fax: 4830-649

E-mail: office@vdf.org.rs

www.vdf.org.rs

Osoba za kontakt: Petar Nešković, pomoćnik direktora Fonda za razvoj AP Vojvodine,
tel: +381 21/4830-653, fax: +381 21/4830-653

60. Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Tematski konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata NVO

Cilj programa/projekta

Osnaživanje NVO kroz finansijsku podršku projektima

Oblast podrške

Podizanje kapaciteta građanskog društva i podrška demokratskim procesima

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Udruženja građana

Konkursna procedura i vremenski rok

Fondovi formulari, mesec dana traje konkurs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od konkursa

Trajanje projekta

Zavisi od konkursa

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine,

Bulevar Mihajla Pupina 16,

21000 Novi Sad, Srbija,

tel: (+381)21 487 4757

http://www.fondrnps.org.rs/cs/konkursi.htm

61. Fond za razvoj Republike Srbije

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

1. Krediti za privredna društva

- Kratkoročni krediti

- Krediti za rekonstrukciju, izgradnju objekata i nabavku opreme

- Krediti za trajna obrtna sredstva

2. Krediti za pretvaranje inovacija u gotov proizvod

- Krediti za razvoj inovatorstva – pravna lica

- Krediti za razvoj inovatorstva - preduzetnici

3. Krediti za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u najnerazvijenijim opštinama

- Krediti za podsticaj i razvoj preduzeća u najnerazvijenijim opštinama

- Krediti za podsticaj i razvoj preduzetništva u najnerazvijenijim opštinama

4. Krediti za preduzetnike

- Krediti za razvoj preduzetništva

5. Krediti za početnike

- Kreditna podrška za početnike – pravna lica

- Kreditna podrška za početnike – preduzetnici

6. Krediti za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva na teritoriji Kosova i Metohije

- Krediti za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva na teritoriji Kosova i Metohije

- Krediti za početnike

Cilj programa/projekta

Stvaranje uslova za podsticanje privrednog i regionalnog razvoja, za prestruktuiranje preduzeća i za razvoj tržišta kapitala

Oblast podrške

Fond za razvojRepublike Srbije će usmeriti svoju aktivnost na ostvarenje sledećih ciljeva:

 • Podsticanje privrednog razvoja;
 • Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja;
 • Unapređenje konkurentnosti domaće privrede;
 • Podsticanje razvoja proizvodnog zanatstva  i uslužnih delatnosti;
 • Podsticanje zapošljavanja, uključujući i programe za početnike ("start up" krediti.)
 • Podsticanje razvoja tržišta kapitala

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaće investitori na području Republike Srbije. Napominjemo da različita lica (pravna i fizička) mogu konkurisati u odnosu na vrstu programa, te skrećemo pažnju da se pažljivo prouči svaki pojedinačni konkurs. Sugerišemo redovno praćenje informacija na sajtu Fonda za razvoj, www.fondzarazvoj.gov.rs

Konkursne procedure i vremenski rok

 • Detaljna uputstva za pripremu zahteva i dokumentacije mogu se naći na web sajtu Fonda www.fondzarazvoj.gov.rs a za dodatne informacije i stručnu pomoć na usluzi klijentima je stručna služba Fonda
 • Zahtev za kredit sa pratećom dokumentacijom predaje se lično stručnoj službi Fonda, Beograd, Knez Mihajlova 14

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavise od vrste programa:

Trajanje projekta

Zavisi od vrste programa

Ograničenja

Detaljnije informacije o vrstama ograničenja proveriti u tekstu uputstva za svaki pojedinačni program.

Posebni zahtevi

Kamatne stope, rokovi otplate, instrumenti obezbeđenja kredita te drugi posebni zahtevi su različiti po programima. Proveriti uputstva za pripremu dokumentacije svakog programa.

Kontakt

Fond za razvoj Republike Srbije
Knez Mihailova 14, Beograd, Srbija
Tel/faks:011 / 2621-822, 2621-887
E-mail: office@fondzarazvoj.rs

www.fondzarazvoj.gov.rs

62. Fond za zaštitu životne sredine

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Dodela sredstava Fonda za zaštitu životne sredine putem zajma

Cilj programa/projekta i oblast podrške

Predmet konkursa je dodela sredstava zajma za ulaganja u projekte kojima je svrha:

- Podsticanje upravljanja otpadom i emisijama u cilju zaštite životne sredine;

- Podsticanje postupanja sa otpadom i iskorištavanja vrednih svojstava otpada;

- Podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije.

Sredstva su namenjena za ulaganja u opremu i uređaje koji služe ostvarivanju ciljeva konkursa.

Geografska oblast

teritorija Republike Srbije

Ko može da konkuriše

Korisnici sredstava su pravna lica i preduzetnici koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren do raspodele sredstava iz tačke 1. Konkursa a najduže do 31.12.2009. godine.

Prijave u pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom iz tačke 3. Konkursa dostavljaju se na adresu:

Fond za zaštitu životne sredine,

Beograd, dr Ivana Ribara 91,

sa naznakom: "Prijava za finansiranje nabavke opreme sredstvima Fonda za zaštitu životne sredine putem zajma"- ne otvarati.

Prijave se podnose na obrascima "Prijava za sufinansiranje projekta"

Prijave se obavezno podnose i u pisanoj i u elektronskoj formi.

Prijave u elektronskoj formi šalju se na adresu zajmovifond@sepf.gov.rs

Poziv će biti objavljen u "Službenom glasniku RS", dnevnom listu "POLITIKA" i na internet strani Fonda: www.sepf.gov.rs 

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

UKUPAN IZNOS 300.000.000,00 dinara

Sredstva se dodeljuju kao dugoročni zajam, najviše do iznosa od 10.000.000,00 dinara, sa kamatnom stopom od 4% na godišnjem nivou, obračun se vrši komfornom metodom, uz primenu valutne klauzule, rok otplate 3-5 godina, period mirovanja otplate od 6-12 meseci, otplata u tromesečnim anuitetima

Trajanje projekta

Videti na web stranici http://www.sepf.gov.rs/

Ograničenja

Videti na web stranici http://www.sepf.gov.rs/

Posebni zahtevi

Videti na web stranici http://www.sepf.gov.rs/

Kontakt

Biljana Blažević Zec

Fond za zaštitu životne sredine

Dr Ivana Ribara br. 91

Novi Beograd

Tel: 011/2169-368,011/22-77-442

e-mail: biljana.blazevic-zec@sepf.gov.rs

http://www.sepf.gov.rs/

63. Garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Konkurs za  odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju START UP programa  radno neaktivnih žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine 

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju  nabavke opreme preduzetnicama i ženama osnovačima malih preduzeća koje delatnost obavljaju manje od tri godine

sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita   za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

(U NAJAVI :  Konkurs za  odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita  za  kupovinu  poljoprivrednog  zemljišta)

Finansiranje projekata  samozapošljavanja,  razvoja preduzetništva i razvoja malih i srednjih preduzeća  putem  udruživanja sredstava lokalnih samouprava i Garancijskog fonda AP Vojvodine (proveriti na sajtu Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine koji su Konkursi u toku i da li ima novootvornih Konkursa)

Cilj programa/projekta

Podsticanje razvoja i poslovanja malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i individualnih poljoprivrednih proizvođača na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Oblast podrške

Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine će usmeriti svoju aktivnost na ostvarenje sledećih ciljeva:

· Značajnog porasta zaposlenostii povećanja životnog standarda

· Izvoza i unapređenja konkurentnosti privrednih subjekata na domaćem i međunarodnom tržištu 

· Dinamičnijeg i uravnoteženijeg regionalnog razvoja AP Vojvodine u skladu sa usvojenom Strategijom razvoja malih i srednjih preduzećai preduzetništva u Republici Srbiji 2003-2008, odnosno Planom privrednog razvoja AP Vojvodine 2004 – 2008. godine

· Promene strukture privrednih subjekata odobravanjem garancija za kreditekojima banke finansiraju osnivanje i početak rada, kao i razvoj privrednih subjekata, čiji su osnivači ženei mladistarosti do 35 godina

· Održive integracije izbeglih, prognanih i raseljenih lica koja borave na teritoriji AP Vojvodine

· Smanjenja visine nivoa efektivne kamatne stope na kredite.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše

Pravo da konkuriše za odobravanje garancija u Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine imaju :

 • mala i srednja preduzeća
 • privatni preduzetnici
 • individualni poljoprivredni proizvođači.

Različita lica  mogu konkurisati  na  različite vrste programa, te skrećemo pažnju da se pažljivo prouči svaki pojedinačni Konkurs.

Konkursne procedure i vremenski rok

Zahtevi za izdavanje garancija za obezbeđenje kredita mogu se podneti do navedenog roka u Konkursu ili do iskorišćenja garancijskog potencijala.

Konkursna dokumentacija može se podići u prostorijama Fonda ili preuzeti sa veb sajta Garancijskog fond Autonomne Pokrajine Vojvodine www.garfondapv.org.rs, a dodatne informacije mogu se dobiti u Garancijskom fondu APV u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11, 6. sprat i na telefon 021-489-37-00

Prijava za učešće na Konkurs sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično ili preporučenom poštom Garancijskom fondu AP Vojvodine, Novi Sad, Hajduk Veljkova 11

Nekompletni i neblagovremeni zahtevi za dodelu garancija se ne uzimaju u razmatranje

Pozitivno ocenjeni programi predlažu se za prihvatanje Komisiji za dodelu garancija i Upravnom odboru

Upravni odbor donosi konačnu odluku o odobravanju garancije

Podnosilac zahteva dobija obaveštenje o odluci i dokumentaciji koju treba da kompletira i dostavi radi zaključivanja ugovora o garanciji.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavise od vrste programa:

1. Program za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju START UP programa radno neaktivnih žena na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine  - maksimalni iznos kredita do 1.000.000 dinara

2. Program za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicama i ženama osnovačima malih preduzeća koje delatnost obavljaju manje od tri godine sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine - maksimalni iznos kredita do 2.000.000 dinara

3. K o n k u r s  za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita   za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije - Iznos kredita - minimalno 500.000 i maksimalno 10.000.000 dinara

Trajanje projekta

Zavisi od vrste Konkursa - do navedenog roka u Konkursu ili do iskorišćenja garancijskog potencijala.

Ograničenja

U 2009. godini Fond će izdavati garancije u ukupnom nominalnom iznosu najviše do 20.000.000 dinara, koji uključuje glavnicu i srazmerni deo ugovorene kamate, prema pojedinačnom privrednom subjektu.

Detaljnije informacije o vrstama ograničenja proveriti u tekstu Konkursa za svaki pojedinačni program.

Posebni zahtevi

Kamatne stope, rokovi otplate, instrumenti obezbeđenja za obaveze po izdatoj garanciji i drugi posebni zahtevi su različiti po programima.

Kontakt

Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine
Hajduk Veljkova 11, 6. sprat,

21000 Novi Sad, Srbija
Tel/faks: 021-489-37-00

Web: www.garfondapv.org.rs

64. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za kulturu

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za kulturu su predlozi programa u oblasti zaštite kulturnih dobara, bibliotekarstva, kulturno-obrazovne delatnosti, scenskog, muzičkog, muzičko-scenskog i vizuelnog stvaralaštva.

Cilj programa/projekta:

Saradnja sa organizacijama civilnog društva po pitanju kulture, ali ne i izdavaštva i filmske umetnosti

Geografska oblast:

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv je upućen ustanovama kulture, umetničkim asocijacijama, umetnicima, organizatorima i autorima projekata u oblasti kulture na teritoriji grada Beograda

Konkursna procedura i vremenski rok:

Konkurs se objavljuje krajem godine za narednu budzetsku godinu. Informacija o raspisivanju Konkursa i tekst Konkursa sa aplikativnom formom, kao i rezultati Konkursa objavljuju se na sajtu Grada Beograda www.beograd.org.rs i u štampanim medijima.

Sekretarijat za kulturu se obavezuje da o rezultatima konkursa obavesti podnosioca predloga u roku od 30 dana od dana usvajanja programa.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje:

Organizacije mogu da konkurišu za ukupan iznos ili za deo sredstava koji im nedostaje

Trajanje projekta:

Do 12 meseci

Ograničenja:

OCD moraju biti registrovane u Beogradu i imati delatnost na području grada Beograda. Ostala eventualna ograničenja su data u raspisu Konkursa.

Posebni zahtevi:

Predlog programa ustanova i umetničkih asocijacija u oblasti kulture, uz popunjen obrazac, mora da obuhvati:
-detaljan opis sadržaja programa po programskim celinama ustanove;
-učesnike i organizatore programa;
-dinamiku realizacije pojedinačnih programa;
-detaljan finansijski plan poslovanja (prihode i rashode);
-detaljnu specifikaciju programskih troškova za predložene programe (po ekonomskim klasifikacijama);
-plan prioriteta tekućih popravki i održavanja, izgradnje i kapitalnog održavanja zgrada i građevinskih objekata, nabavke mašina i opreme (po ekonomskim klasifikacijama).
Sekretarijat za kulturu dostaviće ustanovama i umetničkim asocijacijama tekst posebnog obrasca.

Predlagači pojedinačih programa i projekata, predloge dostavljaju na propisanom obrascu koji se može preuzeti u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Trg Nikole Pašića 6, na prijavnici, radnim danima od 10 do 15 časova. Obrazac se može preuzeti i sa zvaničnog internet-sajta Skupštine grada Beograda: www.beograd.org.rs

Kontakt:

Predlog programa u pet primeraka (po mogućstvu i u elektronskom obliku) dostaviti na adresu: Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za kulturu, Beograd, Trg Nikole Pašića 6.

65. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za obrazovanje

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija u 2009. godini iz oblasti unapređenja vaspitno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama

Oblast podrške

Unapređenje vaspitno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama

Geografska oblast

Beograd

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća imaju društvene i nevladine organizacije, registrovane u Beogradu najmanje tri godine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Potpuna projektna dokumentacija sadrži:
–projekat u propisanoj formi (popunjen projektni formular u štampanoj i elektronskoj verziji);
–rešenje o registraciji u Beogradu;
–kratak opis delatnosti (do dve strane);
–dinamiku realizacije programa projekta;
–preporuke eksperata iz oblasti na koju se projekat odnosi;
–izveštaj o realizaciji dosadašnjih projekata i finasijski izveštaj za prethodnu godinu

Rok za dostavljanje projektne dokumentacije je 20 dana od dana objavljivanja konkursa

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije naveden

Trajanje projekta

/

Ograničenja

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati

Razmatraće se samo prijave koje sadrže kompletnu dokumentaciju, propisanu konkursom i koje se neposredno odnose na oblasti predviđene konkursom

Posebni zahtevi

Komisija će podržati finansiranje projekata nevladinih i društvenih organizacija, koji ponuđenim sadržajima predstavljaju inovacije, to jest koji podstiču na kreativno i kritičko mišljenje, razvijaju kompetencije, doprinose obogaćivanju i unapređivanju saznajnih i drugih aktivnosti u školi, u skladu sa savremenim tendencijama kvalitetnog obrazovanja.
Ovlašćeno lice za realizaciju projekta dužno je da dostavi pisanu izjavu da će dobijena sredstva upotrebiti za realizaciju odobrenog projekta.

Kontakt

Propisana projektna dokumentacija se dostavlja lično (pisarnica u Makenzijevoj ulici 31) ili poštom, na adresu: Sekretarijat za obrazovanje, Makenzijeva 31 , Beograd, sa naznakom: "Prijava za konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija"

66. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za privredu

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Finansiranje projekata putem dodele sredstava radi podsticanja zapošljavanja na teritoriji grada Beograda

Cilj programa/projekta:

1.podrška stvaranju većeg broja novih MSPP u Beogradu;
2.podsticanje rasta, poboljšanje efikasnosti i konkurentnosti postojećih MSPP;
3.razvijanje delotvornosti organizacija i institucija uključenih u obezbeđivanje podrške za povećanje broja novih i razvoj postojećih MSPP, kao infrastrukture za podršku sektoru MSPP;
4.podsticanje stvaranja uslova za otvaranje novih radnih mesta.

Oblast podrške:

Podsticaj zapošljavanja

Geografska oblast:

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Podnosioci prijava mogu biti neprofitne organizacije sa sedištem registrovanim na teritoriji grada Beograda, koje se prijavljuju individualno ili u partnerstvu sa jednom ili više organizacija koje ispunjavaju uslove u okvirima definisanim Uputstvom za podnošenje prijava za finansiranje projekata putem dodele sredstava (granta) radi podsticanja zapošljavanja na teritoriji grada Beograda.

1. institucije za obuku;

2. univerziteti;

3. lokalne vlasti;

4. privredne komore;

5. udruženja preduzetnika ili poslodavaca;

6. sindikati;

7. zadruge;

8. biznis inkubatori;

9. naučno-tehnološki parkovi;

10. nevladine organizacije;

11. stručne asocijacije;

12.  instituti;

13. regionalni centri/ agencije za razvoj MSPP;

14. druge institucije za podršku sektoru MSPP.

Konkursna procedura i vremenski rok:

Prateća dokumentacija:

Uz prijavni formular treba priložiti sledeću prateću dokumentaciju:

 • Osnovne informacije o podnosiocu prijave;
 • Glavni partner i partneri (ukoliko ih ima)  prilažu  fotokopije:  (1) osnivačkog akta kao i važeće izmene i dopune i druge dokaze u skladu sa tačkom 2.1.2 ovog upustva   i (2) statuta (ukoliko postoji).
 • Izvod o registraciji izdat od strane  nadležnog organa koji ne može biti stariji od šest meseci;
 • Kopiju najnovijeg finansijskog izveštaja podnosioca prijave  podnetog nadležnim organima, u skladu sa zakonom;
 • Biografije menadžera ili koordinatora projekta i ostalih eksperata odgovornih za ključne aktivnosti na projektu, sa naznakom pozicije (uloge) na projektu – u formatu datom u Prilogu  F, potpisane od strane predloženih eksperata;
 • Za projekte koji predlažu aktivnosti obuke - program predloženih kurseva obuke i njihova opravdanost;
 • Potvrdu da nije pokrenut postupak stečaja, prinudnog poravnanja i likvidacije do  objavljivanja javnog poziva  koju izdaje Trgovinski sud u Beogradu (pribavljaju subjekti  kojima nadležni organ u skladu sa zakonom može izdati ovu potvrdu);
 • Potvrdu da nije izrečena pravosnažna sudska odluka zabrane obavljanja delatnosti do  objavljivanja javnog poziva koju izdaje Trgovinski sud u Beogradu (pribavljaju subjekti  kojima nadležni organ u skladu sa zakonom može izdati ovu potvrdu);
 • Dokaz od strane nadležnog organa da do  objavljiivanja javnog poziva protiv odgovornog lica podnosioca prijave nije pokrenut istražni postupak;
 • Dokaz da nisu pravili ozbiljne povrede ugovora ili da su ispunili ugovorene obaveze vezane za proceduru nabavki ili neke druge procedure dodele granta koji su finansirani od strane različitih donatora. (Dokaz dostavlja podnosilac prijave kome je  dodeljen grant za finansiranje sličnih projekata pre objavljivanja javnog poziva a od strane različitih donatora. Ovaj dokaz  izdaje  davaoc granta ili ovlašćeni revizor );
 • Potvrdu Republičke uprave javnih prihoda da je za tekuću godinu izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije.
 • Budžet projekta prema datom formatu – Prilog B;
 • Logički okvir prema datom formatu – Prilog C;
 • Potpisanu izjavu da aplikanti i njegovi partneri nemaju koristi od predviđenog budžeta projakta, prema datom formatu – Prilog G;

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje:

Iznos pojedinačnog granta koji će se dodeliti mora ostati unutar minimalnog i maksimalnog ograničenja (160.000 – 8.000.000 dinara), i to:
-za "male" projekte: 160.000 – 800.000 dinara,
-za "velike" projekte: 800.001 – 8.000.000 dinara.

Trajanje projekta:

Dužina projekta ne može da pređe maksimalno deset meseci od potpisvanja ugovora.

Ograničenja:

Potencijalni podnosioci prijave i njihovi partneri ne mogu učestvovati u pozivu za podnošenje prijave za finansiranje  projekata, niti im se može dodeliti grant, ukoliko:

a) su u stečajnom postupku ili su u procesu zatvaranja, ako se protiv njih vodi sudski spor, ili su ušli u neki sporazum s kreditorima, ako im je suspendovano poslovanje, ili su u procesu suspenzije, odnosno u bilo kojoj sličnoj situaciji zbog koje se terete prema važećim zakonima i propisima zemlje;

b) su osuđivani za neprofesionalno ponašanje i ukoliko je protiv njih doneta pravosnažna presuda res juricata  (tj. na koju nemaju pravo žalbe)

c) nisu ispunili obaveze vezane za socijalna davanja i doprinose u 2006. godini, ili ako nisu izmirili poreske obaveze u istom periodu, na koje su bili obavezni u skladu sa  važećim propisima;

d) je protiv njih, odnosno njihovog odgovornog lica, izrečena presuda koja ima snagu res juricata  za prevaru, korupciju, umešanost u rad kriminalnih organizacija ili bilo koju drugu nezakonitu aktivnost koja može da bude štetna za finansijske interese Davaoca granta;

e) su pravili ozbiljne povrede ugovora ili nisu ispunili ugovorene obaveze vezane za proceduru nabavki ili neke druge procedure dodele granta koji su finansirani od strane različitih donatora.

f) u vreme trajanja poziva za podnošenje predloga projekata:

1. podležu sukobu interesa;

2. su krivi za davanje pogrešnih informacija koje je tražio Davalac granta kao uslov za učešće u pozivu za podnošenje projekata, ili da su krivi za zadržavanje tih informacija;

3. su pokušali da pribave poverljive informacije ili da utiču na  organ Davaoca granta za vreme ocenjivanja projekata.

U napred navedenim slučajevima, donosi se odluka o isključenju podnosioca prijave.

Posebni zahtevi:

Predlozi programa i projekata moraju da sadrže precizne podatke o podnosiocima zahteva (učesnicima i organizatora), detaljan opis sadržaja, vreme i dinamiku realizacije, detaljnu specifikaciju troškova i način njihovog pokrivanja.

Kontakt:

Uputstvo za podnosioce prijava, kao i sva relevantna konkursna dokumentacija, mogu se preuzeti radnim danima od 9 do 12 časova, u Sekretarijatu za privredu, Beograd Masarikova 5/18 (kancelarija 1813) ilina dnu ove strane.Dodatne informacije na broj telefona: 011/3061-432 ili putem mejla: preduzetnistvo@beogradsg.org.rs. Prijave za finansiranje projekata i prateću dokumentaciju dostaviti na adresu: Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za privredu, 11000 Beograd, Masarikova 5/18, sa naznakom "Finansiranje projekata za podsticanje zapošljavanja".

Naziv programa:

Poziv za dostavljanje predloga programa i projekata za manifestaciju "Dani evropske baštine"

Cilj programa/projekta:

Saradnja sa organizacijama civilnog društva po pitanju kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa

Oblast podrške:

/

Geografska oblast:

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv je upućen ustanovama kulture, opštinama, javnim preduzećima na teritoriji grada Beograda, umetnicima, turističkim društvima, turističkim radnicima, udruženjima i drugim pravnim i fizičkim licima - autorima i organizatorima programa i projekata na teritoriji grada Beograda

Konkursna procedura i vremenski rok:

Predlog programa u najmanje dva primerka (po mogućstvu i u elektronskom obliku), dostavlja se na predviđenom obrascu na adresu: Grad Beograd, Sekretarijat za privredu, Beograd, Masarikova 5 / XVIII – Pisarnica / XVI. Rok za dostavljanje predloga je dat u raspisu Konkursa.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje:

Nije navedeno.

Trajanje projekta:

/

Ograničenja:

Nije navedeno

Posebni zahtevi:

Predlozi programa i projekata moraju da sadrže precizne podatke o podnosiocima zahteva (učesnicima i organizatora), detaljan opis sadržaja, vreme i dinamiku realizacije, detaljnu specifikaciju troškova i način njihovog pokrivanja.

Kontakt:

Sektor za turizam i trgovinu Sekretarijata za privredu, telefon: 3061-782 (koordinator) , 3061-638, faksa 3061-379, i e-mail adresa: privreda@beogradsg.org.rsturizam@beogradsg.org.rs , web: www.beograd.org.rs

67. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz oblasti socijalne i boračko-invalidske zaštite

Cilj programa/projekta:

Saradnja sa organizacijama civilnog društva iz domena socijalnih inovacija

Oblast podrške:

 • Oblast zaštite lica sa invaliditetom
 • Oblast zaštite lica sa smetnjama u razvoju
 • Oblast zaštite žrtava nasilja
 • Oblast zaštite starijih lica

Geografska oblast:

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Mogu da konkurišu sve organizacije civilnog društva (udruženja gradjana, nevladine i neprofitne organizacije)

Konkursna procedura i vremenski rok:

Konkurs se objavljuje krajem godine za narednu budzetsku godinu. Informacija o raspisivanju Konkursa i tekst Konkursa sa aplikativnom formom, kao i rezultati Konkursa objavljuju se na sajtu Grada Beograda www.beograd.org.rs i u štampanim medijima.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje:

Organizacije mogu da konkurišu za ukupan iznos ili za deo sredstava koji im nedostaje, a koji ne prelazi iznos od 400.000 dinara, uz obaveznu izjavu da nisu dobili sredstva od drugog donatora u ukupnom traženom iznosu za projekat ili deo nedostajućih sredstava za koji konkurišu.

Trajanje projekta:

Od 4 – 12 meseci

Ograničenja:

OCD moraju biti registrovane u Beogradu najmanje tri godine i imati delatnost na području grada Beograda. Ostala eventualna ograničenja su data u raspisu Konkursa.

Posebni zahtevi:

Da bi projekti učesnika Konkursa bili uzeti u razmatranje, neophodno je da ispune sledeće uslove:

 • da sadrže traženu dokumentaciju propisanu Konkursom, potpisanu i overenu;
 • da je projekat nedvosmisleno usmeren na zaštitu posebno rizičnih i marginalizovanih socijalnih grupa na području Beograda, a koje do sada nisu obuhvaćene (u potpunosti ili delimično) sistemom socijalne zaštite – stara, invalidna i lica sa smetnjama u razvoju, siromašna, marginalizovana i deca bez roditeljskog staranja, žrtve nasilja i deca sa poremećajima u društvenom ponašanju.

Kontakt:

Sekretarijat za socijalnu  zaštitu, Tiršova 1A, Beograd, tel: 011/2644-256; Fax: 011/2646-238; www.beograd.org.rs

Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju, Masarikova 5, XIII/1301, Beograd, tel: 011/3061-530; Fax: 011/3061-608; e-mail: agencija.nvo@beogradsg.org.rs

68. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat sport i omladinu

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Predlog programa i projekata u oblasti rekreacije

Cilj programa/projekta:

Predlozi programa i projekata koji su predmet ovog javnog poziva odnose se na organizaciju i sprovođenje :
1. sportsko-rekreativnih takmičenja,
2.sportsko-rekreativnih programa,
3.sportsko-rekreativnih takmičenja Beograda (SPRET), od opštinskog do gradskog nivoa.

Oblast podrške:

/

Geografska oblast:

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv se upućuje sledećim predlagačima:
-beogradskim sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društvima registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
-beogradskim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima na teritoriji Beograda registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta.

Konkursna procedura i vremenski rok:

Konkurs se objavljuje krajem godine za narednu budzetsku godinu. Informacija o raspisivanju Konkursa i tekst Konkursa sa aplikativnom formom, kao i rezultati Konkursa objavljuju se na sajtu Grada Beograda www.beograd.org.rs i u štampanim medijima.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje:

Organizacije mogu da konkurišu za ukupan iznos ili za deo sredstava koji im nedostaje

Trajanje projekta:

Do 12 meseci

Ograničenja:

Eventualna ograničenja su data u raspisu Konkursa.

Posebni zahtevi:

Videti prema zahtevu iz konkursa

Predlog programa se dostavlja u dva primerka, u štampanoj formi (obavezno i u elektronskoj formi), na adresu: Sekretarijat za sport i omladinu, PISARNICA, Beograd, 27. marta 43-45, sa naznakom programa ili projekta u oblasti rekreacije

Kontakt:

Uputstvo sa uslovima koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa i obrazac koji je sastavni deo predloga programa mogu se preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu, Beograd, Masarikova 5 (petnaesti sprat), radnim danima ili sa zvaničnog intrenet sajta Skupštine grada Beograda

www.beograd.org.rs

Naziv programa:

Predlog programa za letnji raspust koji su namenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola

Cilj programa/projekta:

Sekretarijat za sport i omladinu sufinansiraće programe za učenike osnovnih i srednjih škola za vreme letnjeg školskog raspusta. Programi su besplatni i treba da omoguće sportsko-rekreativne aktivnosti učenicima osnovnih i srednjih škola.

Oblast podrške:

Predlozi programa i projekata koji su predmet ovog javnog poziva podeljni su u dve celine:
1.programi sportsko-rekreativnih aktivnosti (sportovi na vodi, sportsko-rekreativni kampovi, sportsko-rekreativni programi na otvorenom i drugo);
2.programi od interesa za mlade (male škole – kursevi iz različitih oblasti kojima se stiču osnovna saznanja potrebna za kreativno i osmišljeno slobodno vreme).

Geografska oblast:

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv se upućuje sledećim predlagačima:
(za programe navedene u celini 1)
-sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društvima na teritoriji grada Beograda registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
-sportskim organizacijama, udruženjima i savezima na teritoriji grada Beograda;
(za programe navedene u celini 2)
-organizacijama, udruženjima, privrednim društvima i ustanovama na teritoriji Beograda.

Predlagači pojedinačnih programa mogu preuzeti uputstvo sa propisanim uslovima koje treba da ispune za organizovanje programa, kao i obrazac koji je sastavni deo predloga programa.

Konkursna procedura i vremenski rok:

Uputstvo koje sadrži propisane uslove koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa, kao i obrazac, koji je sastavni deo predloga programa, mogu se preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu, radnim danima od 10 – 12 časova ili ih možete preuzeti kao Word fajl, ako kliknete na link na sajtu grada Beograda www.beograd.org.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje:

Određuje se u okviru svakog konkursa, s obzirom da su Konkursi namenjeni različitim kategorijama korisnika.

Trajanje projekta:

Za vreme trajanja letnjeg raspusta.

Ograničenja:

Eventualna ograničenja su data u raspisu Konkursa.

Posebni zahtevi:

Utvrđeni su uslovima pojedinačnog konkursa i zavise od vrste programa.

Kontakt:

Predlog programa dostaviti na propisanom obrascu sa potrebnom dokumentacijom iz uputstva u dva primerka u štampanoj formi, obavezno i u elektronskoj formi na adresu: Sekretarijat za sport i omladinu, Pisarnica / XVI, Beograd, Masarikova 5 / XV, sa naznakom celine A ili B.

Naziv programa:

Predlog programa i projekata u oblasti omladinske politike

Cilj programa/projekta:

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za sport i omladinu su programi sa multidisciplinarnim programskim sadržajima kroz različite oblike rada: radionice, male škole sportskih veština, smotre, manifestacije, programe izviđačkih odreda čijom realizacijom se stvaraju uslovi da mladi steknu neophodna osnovna saznanja i osmišljeno provode slobodno vreme, čime se otvaraju mogućnosti mladima za sticanje navika korisnih za život.

Oblast podrške:

Programske aktivnosti od interesa za mlade

Geografska oblast:

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Javni poziv se upućuje organizacijama, preduzećima, ustanovama i institucijama na teritoriji grada Beograda koji obavljaju programske aktivnosti od interesa za mlade.

Konkursna procedura i vremenski rok:

Konkurs se objavljuje krajem godine za narednu budzetsku godinu. Informacija o raspisivanju Konkursa i tekst Konkursa sa aplikativnom formom, kao i rezultati Konkursa objavljuju se na sajtu Grada Beograda www.beograd.org.rs i u štampanim medijima.

Prijavu i svaki predlog programa kojim se konkuriše treba dostaviti na obrascu koji se može preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu radnim danima.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje:

Organizacije mogu da konkurišu za ukupan iznos ili za deo sredstava koji im nedostaje

Trajanje projekta:

Do 12 meseci

Ograničenja:

Eventualna ograničenja su data u raspisu Konkursa.

Posebni zahtevi:

Predlog koji se dostavlja za sufinansiranje treba da obuhvati:
-detaljan opis sadržaja programa;
-ciljnu grupu učesnika u programu;
-planirani broj učesnika;
-vreme trajanja programa iskazano u satima, danima;
-stručnu zastupljenost realizatora programa i angažovanje eksperata u određenoj oblasti iz koje se realizuje program;
-finansijske pokazatelje troškova realizacije programa.

Prijave za pojedinačne programe dostavljaju se tokom cele godine i odnose se na:
-subvencije mladima (osnovci, srednjoškolci i redovni studenti na budžetskom finansiranju) radi odlaska na takmičenja i stručno usavršavanje u inostranstvo, a sredstva se odobravaju u skladu sa elementima u postupku ocene ispunjenosti uslova i utvrđivanja visine sredstava za raspodelu za omladinske programe;
-organizovanje međunarodnih seminara i stručnih konferencija u organizaciji strukovnih udruženja fakulteta, a sredstva se odobravaju u skladu sa kriterijumima za raspodelu sredstava za organizovanje stručnih seminara, konferencija.

Kontakt:

Uputstvo sa uslovima koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa i obrazac koji je sastavni deo predloga programa mogu se preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu, Beograd, Masarikova 5 (petnaesti sprat), radnim danima ili sa zvaničnog intrenet sajta Skupštine grada Beograda

www.beograd.org.rs

Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju, Masarikova 5, XIII/1301, Beograd, tel: 011/3061-530; Fax: 011/3061-608; e-mail: agencija.nvo@beogradsg.org.rs

Naziv programa:

Predlog programa za zimski raspust koji su namenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola

Cilj programa/projekta:

Sekretarijat za sport i omladinu sufinansiraće programe koji sadrže sportsko- rekreativne i kreativne aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola Beograda. Programi su besplatni, a realizuju se u periodu zimskog raspusta.

Oblast podrške:

Predlozi programa podeljni su u dve celine, i to:
A) programi sportsko-rekreativnih aktivnosti (škola plivanja, rekreativno plivanje, škola klizanja, rekreativno klizanje, sportsko-rekreativni kampovi i drugo);
B) programi od interesa za mlade (male škole – kursevi iz različitih oblasti kojima se stiču osnovna znanja potrebna za kreativno i osmišljeno slobodno vreme; edukativni kampovi, izleti i drugo).

Geografska oblast:

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv se upućuje:
(1) za programe navedene u celini A:
–sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društvima na teritoriji grada Beograda registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
–sportskim organizacijama, udruženjima i savezima na teritoriji grada Beograda;
(2) za programe navedene pod B:
–organizacijama, udruženjima, privrednim društvima i ustanovama na teritoriji Beograda.

Konkursna procedura i vremenski rok:

Uputstvo koje sadrži propisane uslove koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa, kao i obrazac, koji je sastavni deo predloga programa, mogu se preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu, radnim danima od 10 – 12 časova ili ih možete preuzeti kao Word fajl, ako kliknete na link na sajtu grada Beograda www.beograd.org.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje:

Određuje se u okviru svakog konkursa, s obzirom da su Konkursi namenjeni različitim kategorijama korisnika.

Trajanje projekta:

Za vreme zimskog raspusta.

Ograničenja:

Eventualna ograničenja su data u raspisu Konkursa.

Posebni zahtevi:

Utvrđeni su uslovima pojedinačnog konkursa i zavise od vrste programa.

Kontakt:

Predlog programa dostaviti na propisanom obrascu sa potrebnom dokumentacijom iz uputstva u dva primerka u štampanoj formi, obavezno i u elektronskoj formi na adresu: Sekretarijat za sport i omladinu, Pisarnica / XVI, Beograd, Masarikova 5 / XV, sa naznakom celine A ili B.

69. Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za zaštitu životne sredine

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija

Cilj programa/projekta:

Konkurs se odnosi na projekte obrazovanja, promocije i aktivizma na popularizaciji, podsticanju, usmeravanju i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine, kao i na projekte izgradnje institucionalne strukture za aktivnosti obrazovanja o održivom razvoju i zaštiti životne sredine, obnovljivoj energiji, očuvanju prirodnih resursa (voda, šuma, zemljišta i drugo), afirmaciji reciklaže, postupanja sa otpadom i ambalažom i drugih aktivnosti koji doprinose razvoju svesti o odgovornosti i potrebi aktivnog uključivanja građana u zaštitu i unapređenje životne sredine Beograda.

Oblast podrške:

Zaštita i unapređenje životne sredine Beograda

Geografska oblast:

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Beogradu najmanje dve godine i koje deluju na području grada Beograda, i to u oblastima zaštite životne sredine i zaštite prirode.

Konkursna procedura i vremenski rok:

Dostaviti:
–dokaz o registraciji sa sedištem u Beogradu;
–overenu fotokopiju osnivačkog akta (statut) i kratak opis delatnosti (do tri strane);
–projekat sa kojim se konkuriše (na projektnom formularu koji se može preuzeti sa sajta grada), eventualne preporuke eksperata iz oblasti na koje se odnosi projekat ili biografije koordinatora projekta i ključnih stučnjaka uključenih u rad na projektu;
–izveštaj o realizaciji dosadašnjih projekata;
–overenu fotokopiju finansijskog izveštaja dostavljenog nadležnim državnim organima za prethodnu godinu.

Konkurs se objavljuje krajem godine za narednu budzetsku godinu, ili početkom budzetske godine. Informacija o raspisivanju Konkursa i tekst Konkursa sa aplikativnom formom, kao i rezultati Konkursa objavljuju se na sajtu Grada Beograda www.beograd.org.rs i u štampanim medijima.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje:

Granice nisu unapred definisane, određuju se u zavisnosti od kvaliteta podnetih projekata.

Trajanje projekta:

Do 12 meseci.

Ograničenja:

Mogu da učestvuju samo organizacije civilnog društva.

Posebni zahtevi:

Dati u raspisu Konkursa.

Kontakt:

Prijavu dostaviti na adresu:

Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija, Beograd, ulica 27. marta 43-45, sa naznakom: "Prijava na konkurs za finansiranje nevladinih organizacija". Komisija će doneti odluku u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju, Masarikova 5, XIII/1301, Beograd, tel: 011/3061-530; Fax: 011/3061-608; e-mail: agencija.nvo@beogradsg.org.rs

70. Institut za multidisciplinarna istraživanja

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Evropski program za saradnju u domenu naučnih i tehnoloških istraživanja, http://www.cost.esf.org (Donator: Evropska komisija)

Cilj programa/projekta

COST je međuvladin okvir za evropsku saradnju koji omogućava da se istraživanja, koja se finansiraju na nacionalnom nivou, a u čijoj realizaciji učestvuje najmanje pet institucija, koordiniraju na evropskom nivou. Učešće u COST-u otvara mogućnost da se naše naučno-istraživačke organizacije uključe i steknu uvid u glavni tok istraživačkih aktivnosti u Evropi, a učešćem u pojedinačnim akcijama COST-a stvore povoljniju poziciju za učešće u drugim programima Evropske unije. U okviru COST programa realizuju se teme istraživanja koja u kasnijoj fazi mogu pretstavljati osnovu za Okvirne programe EU (FP7).

Oblast podrške

ICT – Informacione i komunikacione tehnologije,

Transport and urbani razvoj,

Materijali, fizički i nanonauke,

Hrana i poljoprivreda,

Biomedicina i molekularne bionauke,

Hemija i molekularne nauke i tehnologije,

Šume, njihovi proizvodi i usluge,

Nauka o zemljinom sistemu i Upravljanje životnom sredinom,

Pojedinci, društvo, kultura i zdravlje

Geografska oblast

Evropa

Ko može da konkuriše?

Sva pravna lica registrovana u skladu sa zakonom svoje zemlje

Konkursna procedura i vremenski rok

Otvoreni pozivi za prijavljivanje COST akcija objavljuju se dva puta godišnje u trajanju od tri meseca

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Prosečno 90 000 evra

Trajanje projekta

4-5 godina

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Prof. dr Biljana Stojanović

Nacionalni COST koordinator

Institut za multidisciplinarna istraživanja

Ulica Kneza Višeslava 1a, 11000 Beograd, Srbija

Tel.:+381 11 20-85-057; Faks:+381 11 30-55-289

E-mail: biljana@ibiss.bg.ac.yu

71. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Dodela kredita za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude fizičkih lica, malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma za 2009. godinu

Cilj programa/projekta

podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude fizičkih lica, malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma

Oblast podrške

Sredstva će se koristiti za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta utostiteljske ponude, što obuhvata:

- izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih

kapaciteta, restorana i sportsko  rekreativnih i zabavnih  kapaciteta;

- rekonstrukciju i adaptaciju plovnih i plutajućih ugostiteljskih objekata;

- restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete ugostiteljske ponude;

- unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude;

- dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima fizičko lice, malo i srednje preduzeće iz oblasti turizma

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za podnošenje zahteva je 01.09.2009.godine.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos odobrenih sredstava je 2.000.000,00 dinara.

Trajanje projekta

Rok otplate kreditnih sredstava je 60 meseci po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja sredstava.

Ograničenja

Učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta.

Posebni zahtevi

Za jedan projekat može se podneti samo jedan zahtev u toku budžetske godine. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava se podnosi u jednom primerku Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor turizam, Beograd, Kralja Aleksandra 15, sa naznakom "Krediti za razvoj turizma", isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva

Kontakt

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Sektor za turizam

Bulevar kralja Aleksandra 15
Beograd
Srbija
telefon: +381 11 285-5097;
kabinet@merr.gov.rs

http://www.merr.sr.gov.rs

Naziv programa

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama

Cilj programa/projekta

Cilj programa je podsticanje i unapredjenje lokalnog i regionalnog drustvenoekonomskog razvoja, dinamicnija saradnja javnog, nevladinog i privatnog sektora, podsticanje preduzetnickih aktivnosti, privlacenje stranih investicija i povecanje stepena zaposlenosti.

Oblast podrške

Dotacije - bespovratna sredstva nevladinim organizacijama namenjene za projekte od znacaja za regionalni razvoj koriste se za sledece namene:
1) prikupljanje, analiza i promocija relevantnih informacija za lokalni ekonomski i regionalni razvoj;
2) podizanje kapaciteta lokalnih samouprava da unaprede uslove za poslovanje i investiranje (edukacija, obuke, radionice, okrugli stolovi);
3) priprema i izrada akcionog plana za unapredjenje poslovnog okruzenja i privlacenja investicija ujednoj ili vise lokalnih samouprava;
4)unapredjenje politike regionalnog planiranja i promovisanje saradnje medju glavnim nosiocima lokalnog i regionalnog razvoja kroz podizanje kapaciteta za planiranje i upravljanje infrastrukturnim i drugim projektima od znacaja za regionalni razvoj;
5) izgradnju svesti privrednika o mogucnostima i potencijalima koje pruzaju opstine i druge regionalne i nacionalne institucije.
Uslovi koriscenja bespovratnih sredstava:
Pravo na koriscenje bespovratnih sredstava imaju nevladine organizacije koje realizacijom projekta obezbedjujujacanje i promociju lokalnog i regionalnog razvoja, razvoja preduzetnistva i jacanja saradnje javnog, nevladinog i privatnog sektora.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo na podnosenje zahteva za koriscenje bespovratnih sredstava imaju nevladine organizacije:

1) koje su registrovane kao udruzenja gradjana u Ministarstvu za drzavnu upravu i lokalnu samoupravu ili Ministarstvuunutrasnjih poslovag
2) koje deluju najmanje dve godine;
3) koje su podnele popunjen zahtev u skladu sa namenom koriscenja sredstava;
4) koje za iste aktivnosti i projekte do sada nisu koristile budzetska sredstva.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv je otvoren od 30. marta do 13. aprila 2009. godine.

Zahtev se podnosi Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Sektoru za regionalni razvoj, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 15, postom ili neposredno preko pisarnice Ministarstva.

Javni konkurs, obrazac prijave, dostupni su na elektronskim stranama Ministarstva na adresi http://www.merr.gov.rs i u stampanom obliku u Ministarstvu.
Zainteresovane nevladine organizacije detaljnije informacije mogu dobiti u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja pozivom na broj 011/2855231.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalna suma koja se dodeljuje no zahtevu za dodelu sredstava je 200.000,00 dinara, a maksimalna 1.500.000,00 dinara, bez PDV.

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Ugovor sadrzi novcani iznos koji se dodeljuje korisniku sredstava, kao i nacin prenosa podsticajnih sredstava, rokove za zavrsetak projekta i obavezu nevladine organizacije da ukoliko sredstva budzeta ne iskoristi na nacin i za namene iz Programa, mora da ih vrati u budzet.

Kontakt

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Bulevar kralja Aleksandra 15
Beograd
Srbija
telefon: +381 11 2855-231;
kabinet@merr.gov.rs

http://www.merr.sr.gov.rs

72. Ministarstvo kulture Republike Srbije

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Različiti konkursi Ministarstva kulture Republike Srbije

Cilj programa/projekta

Sa ciljem uspostavljanja savremenih odnosa u oblasti kulture i medija, nastojimo da stvorimo novi kulturni ambijent i ponudu, i ostvarimo ravnotežu, neophodnu za postizanje uslova za razvoj umetničkog stvaralaštva i zaštitu kulturne baštine, te delovanje javnog, privatnog i nevladinog sektora.

Oblast podrške

Ministarstvo kulture, u okviru svojih nadležnosti, podržava najkvalitetnije projekte sa teritorije čitave Republike, u svim oblastima umetničkog i kulturnog stvaralaštva, kao i projekte svih naroda i etničkih manjina koji tu žive. Isto tako, Ministarstvo veoma drži do kvalitetne međunarodne saradnje, kako sa zemljama iz regiona i Evrope, tako i iz čitavog sveta.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Zavisi od konkretnog konkursa

Više informacija o konkretnom konkursu možete naći na http://www.kultura.gov.rs/?jez=&p=57

Kontakt

Ministarstvo kulture

Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, Srbija

http://www.kultura.gov.rs

73. Ministarstvo omladine i sporta

(print)

(povratak na vrh strane)

Sektor za omladinu Ministarstva omladine i sporta

Naziv programa

Finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja građana iz oblasti omladinske politike u skladu sa prioritetnim ciljevima datim u Nacionalnoj strategiji za mlade i aktivnostima u Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade

Cilj programa/projekta

Dugoročni cilj Sektora za omladinu Ministarstva omladine i sporta je poboljšanje položaja i unapređenje kvaliteta života mladih. Vizija Ministarstva je da Srbija postane zemlja u kojoj će mladi aktivno učestvovati u svim sferama društvenog života, a pre svega u kreiranju i sprovođenju politike za mlade. To podrazumeva njihovu aktivnu ulogu u porodičnom životu, obrazovanju, zapošljavanju, zdravlju i ukupnom društvenom životu.

Usvajanjem Nacionalne strategije za mlade i Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade, Vlada je pokazala da je briga o mladima jedan od prioriteta njenog rada.  Mladi predstavljaju izuzetno značajnu kategoriju stanovništva i nosioce budućeg razvoja i promena u procesu evropskih integracija naše zemlje i stoga je potrebno posvetiti značajnu pažnju njihovim potrebama, stavovima i željama.  Sistemska briga o mladima jeste integralni deo strategije svake zemlje, a mlade ljude treba posmatrati kao neophodne učesnike u procesu donošenja odluka.

U opšte strateške ciljeve definisane Nacionalnom strategijom za mlade spadaju:

 • Podsticati mlade da aktivno učestvuju u društvu;
 • Razvijati saradnju mladih i obezbeđivati uslove za učešće u donošenju odluka kroz održiv institucionalni okvir, a na osnovu potreba mladih i u partnerstvu sa mladima;
 • Izgrađivati sistem informisanja mladih na svim nivoima i u svim oblastima;
 • Obezbediti ostvarivanje prava na jednake šanse svih mladih u društvu, a posebno mladih koji žive u teškim uslovima;
 • Podsticati i vrednovati izuzetna ispoljavanja i postignuća mladih u različitim oblastima;
 • Unapređivati mogućnosti za kvalitetno sprovođenje slobodnog vremena mladih;
 • Ratvijati otvoreni, delotvorni, efikasni i pravedni sistem formalnog i neformalnog obrazovanja koji je dostupan svim mladima i koji je u skladu sa svetskim trendovima u obrazovanju i kontekstom obrazovanja u Republici Srbiji;
 • Podsticati i stimulisatisve oblike zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih;
 • Unapređivati bezbednost mladih;
 • Čuvati i unapređivati zdravlje mladih, smanjivati rizike i vodeće poremećaje zdravlja i razvijati zdravstvenu zaštitu prilagođenu mladima;
 • Osnaživati mlade za inicijative i aktivnosti koje su u skladu sa osnovnim ciljevima održivog razvoja i zdrave životne sredine.

Oblast podrške

Programom o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2009. godini u okviru oblasti Dotacije nevladinim organizacijama, predviđena su sredstva koja će se dodeljivati na osnovu raspisanih konkursa za projekte i programe kojima se obezbeđuje:

 1. Uključivanje udruženja građana u proces sprovođenja Strategije kroz realizaciju projekata usmerenih ka realizaciji ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom;
 2. Podizanje kapaciteta omladinskih udruženja, kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske politike i pripremunu obuku i podršku za realizaciju njihovih projekata;
 3. Realizacija međunarodne saradnje i programa i projekata omladinskih udruženja;
 4. Administrativno-stručna podrška u sprovođenju ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom;
 5. Administrativno-tehnička podrška u realizaciji konkursa za programe i projekte usmerene ka realizaciji ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom.

Nacionalnu strategiju za mlade i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade možete preuzeti na: http://www.mos.gov.rs/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=10.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo konkurisanja imaju registrovana udruženja građana (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina, kao i udruženja koja se bave mladima i koja su imala iskustva u radu sa mladima) na teritoriji Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekta, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo omladine i sporta biće objavljeni na zvaničnoj prezentaciji Ministarstva omladine i sporta:  http://www.mos.gov.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupan novčani fond za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja građana u oblasti omladinske politike za 2009. godinu za dotacije nevladinim organizacijama iznosi 200.000.000 dinara.

Trajanje projekta

/

Ograničenja

Sledeći tipovi aktivnosti neće biti podržani:

 • Individualno sponzorstvo za učestvovanje na međunarodnim skupovima kao glavna aktivnost projekta;
 • Individualne stipendije za studije ili obuku;
 • Kupovina vozila;
 • Retroaktivno finansiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čije izvođenje je okončano.

Posebni zahtevi

Sredstva se odobravaju isključivo za projekte iz oblasti omladinske politike.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd

Е-mail: omladina@mos.gov.rs

Web site:  www.mos.gov.rs

Naziv programa

Konkurs za administrativno – stručnu podršku u sprovođenju ciljeva Nacionalne strategije za mlade i aktivnosti planiranih Akcionim planom

Cilj programa/projekta

Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za mlade 9. maja 2008. godine a Akcioni plan za sprovođenje Strategije 22.01.2009. godine. Donošenjem ,,Uredbe o utvrđivanju programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2009. godini” (,,Sl.glasnik RS“ br.17/09 od 13.03.2009. godine) obezbeđeni su uslovi za uspostavljanje pune saradnje sa udruženjima građana za njihovo aktivno i ravnopravno učešće u procesu sprovođenja Strategije i Akcionog plana.

Akcioni plan izrađen je skladu sa vizijom, principima i opštim strateškim ciljevima Strategije. U okviru svakog opšteg cilja utvrđeni su specifični ciljevi koji su usmereni na ostvarivanje tog opšteg cilja. U ovom akcionom planu utvrđene su aktivnosti za realizaciju svakog specifičnog cilja, koje direktno doprinose ostvarivanju svakog pojedinačnog specifičnog cilja, a indirektno, odnosno preko specifičnih ciljeva, doprinose realizaciji opšteg cilja. Većina planiranih aktivnosti u ovom akcionom planu prevazilazi vremenski okvir od šest godina, na koliko je projektovan Akcioni plan, već su dugoročne ili čak kontinuirane. Takođe, veliki broj aktivnosti predstavlja početne aktivnosti koje treba da prerastu u sistem ili kontinuirani proces.

Predviđena izgradnja institucionalnog okvira obezbeđuje kapacitete na republičkom i lokalnom nivou za praćenje, koordinaciju i upravljanje procesom realizacije. Međutim, zbog međuresornog karaktera Strategije, te složenosti samog procesa sprovođenja Akcionog plana, neophodno je obezbediti saradnju svih partnera, koordinaciju i protok informacija o sprovođenju aktivnosti iz Akcionog plana.

Oblast podrške

Za realizaciju konkursa Ministarstvo omladine i sporta angažovaće jedno udruženje građana koje će biti uključeno u organizovanje i pružanje tehničke i stručne podrške za sprovođenje ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom. Očekuje se da udruženje građana koje se odabere ovim konkursom osnuje projektni tim koji će biti angažovan puno radno vreme, a sprovodiće projektne aktivnosti iz prostorija koje će za tu namenu biti određene od strane Ministarstva omladine i sporta.

Zadatak ovog udruženja građana je pružanje administrativno-stručne podrške Ministarstvu omladine i sporta u sprovođenju ciljeva Nacionalne strategije za mlade i aktivnosti planiranih Akcionim planom kroz pružanje:

 • administrativno-tehničke podrške Ministarstvu omladine i sporta u svakodnevnom radu na sprovođenju ciljeva Strategije i aktivnosti predviđenih Akcionim planom (organizovanje sastanaka, uključujući pripremu svih potrebnih materijala, obezbeđivanje opreme i uslova za dolazak učesnika iz različitih krajeva Srbije, kao i sve druge uslove za odvijanje sastanaka, uključujući i izrade izveštaja za sastanaka Savetodavnog tela, Radne grupe za sprovođenje Akcionog plana i drugih formalnih i neformalnih grupa koje daju svoj doprinos sprovođenju Akcionog plana
 • administrativno-stručne pomoći u izradi pravne regulative iz oblasti omladinske politike
 • obezbeđivanje stručnjaka iz različitih oblasti radi konsultacija oko uže-stručnih pravnih i drugih pitanja koje su vezane za mlade
 • obezbeđivanje informacija o različitim pitanjima koje se tiču mladih i distribuciju istih učesnicima u procesu sprovođenja Akcionog plana
 • podrške Sektoru za omladinu u izradi sistema za praćenje i vrednovanje procesa sprovođenja Akcionog plana
 • podrške Ministarstvu omladine i sporta u uspostavljanju i razvijanju karijernog vođenja i savetovanja mladih talenata

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja građana na teritoriji Republike Srbije.

Prioritet će imati udruženje građana koje: može da demonstrira kapacitete za vođenje projekata i programa kroz adekvatne reference; ima odgovarajuće kapacitete za koordinaciju aktivnosti između javnog, profitnog i nevladinog sektora; ima iskustva u građenju partnerskih odnosa sa javnim, profitnim i nevladinim sektorom; da poznaju probleme i potrebe mladih i ima iskustvo u radu sa mladima; imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti ukoliko je već dobijalo sredstva od Ministarstva omladine i sporta.

Konkursna procedura i vremenski rok

Smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekta, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo omladine i sporta objavljeni su na zvaničnoj prezentaciji Ministarstva omladine i sporta:  http://www.mos.gov.rs/

Krajnji rok za prijem prijava je 10. april 2009. godine. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina, bez obzira na datum prispeća u MOS.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

Predviđeno trajanje projekta je 10 meseci.

Ograničenja

Sledeći tipovi troškova neće biti podržani:

 • dugovi i pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
 • pristigle pasivne kamate;
 • stavke koje se već finansiraju iz drugih projekata;
 • kupovina zemlje ili zgrada ili renoviranje prostorija, osim ukoliko to nije neophodno za direktnu realizaciju projekta.
 • troškovi kupovine opreme.

Posebni zahtevi

Sredstva se odobravaju isključivo za projektne ideje iz oblasti omladinske politike.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd, Srbija

e-mail: omladina@mos.gov.rs

Web site:  www.mos.gov.rs

Naziv programa

Konkurs za administrativno – tehničku podršku u realizaciji konkursa za programe i projekte

Konkurs za administrativno – tehničku podršku u realizaciji konkursa za programe i projekte usmerene ka realizaciji ciljeva Nacionalne strategije za mlade i aktivnosti planiranih Akcionim planom

Cilj programa/projekta

Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za mlade 9. maja 2008. godine a Akcioni plan za sprovođenje Strategije 22.01.2009. godine. Donošenjem ,,Uredbe o utvrđivanju programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2009. godini” (,,Sl.glasnik RS“ br.17/09 od 13.03.2009. godine) obezbeđeni su uslovi za uspostavljanje pune saradnje sa udruženjima građana za njihovo aktivno i ravnopravno učešće u procesu sprovođenja Strategije i Akcionog plana.

Pored toga, planirana je i podrška realizaciji programa i projekata kao rezultat uspostavljenog konkursnog mehanizma za podršku omladinskim udruženjima i udruženjima koja se bave mladima, sprovođenju omladinske politike i realizaciji Nacionalne strategije za mlade.

Oblast podrške

Za realizaciju konkursa Ministarstvo omladine i sporta angažovaće jedno udruženje građana koja će pružiti tehničko-administrativnu podršku u sprovođenju i realizaciji konkursa i koja će pružiti podršku u pripremi svih neophodnih dokumenata i procedura. Ova NVO će pružati administrativno-tehničku pomoć u procesu evaluacije projekata i vršiti nadzor i praćenje sprovođenja projekata koji će biti odobreni na konkursima.

Očekuje se da udruženje građana koje se odabere ovim konkursom osnuje projektni tim koji će biti angažovan puno radno vreme, a sprovodiće projektne aktivnosti iz prostorija koje će za tu namenu biti određene od strane Ministarstva omladine i sporta.

Zadaci ovog udruženja građana su administrativno-tehnička podrška Ministartstvu omladine i sprorta u realizaciji sledećih konkursa:

 1. Uključivanje udruženja građana u proces sprovođenja Strategije kroz realizaciju projekata usmerenih ka realizaciji ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom
 2. Realizacija međunarodne saradnje i programa i projekata omladinskih udruženja.

Konkretne obaveze ove NVO u okviru administratvino-tehničke podrške realizaciji navedenih konkursa uključuju:

 1. Učešće u koordinaciji realizacije konkursa,
 2. Pomoć konkursnoj Komisiji u administriranju i razvrstavanju pristiglih projekata,
 3. Obezbeđivanje uslova za evaluaciju projekata, uključujući angažovanje administrativnih i tehničko-finansijskih evalautora,
 4. Priprema nacrta izveštaja sa tebelama pristiglih i evalauiranih projekata,
 5. Pružanje tehničko-administrativne podrške u procesu ugovaranja i isplate donacija (odobrenih novčanih sredstava),
 6. Priprema procedura za sprovođenje projekata i organizacija obuka(e) za sprovođenje projekata,
 7. Podrška organizacijama čiji su projekti odobreni za finansiranje tokom realizacije aktivnosti,
 8. Podnošenje redovnih, kao i finalnog izveštaja Ministarstvu omladine i sporta o toku realizacije i sprovođenja projekata odobrenih na konkursu.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja građana na teritoriji Republike Srbije.

Prioritet će imati udruženje građana koje : može da demonstrira kapacitete za vođenje projekata i programa kroz adekvatne reference; iskustvo u pripremi konkursne dokumentacije za pripremanje projekata, Iskustvo u praćenju realizacije projekata iz oblasti omladinske politike, iskustvo u evaluaciji projekata NVO, iskustvo u praćenju realizacije odobrenih projekata, odgovarajući kapaciteti za organizaciju, pripremu i realizaciju konkursa i edukacija, iskustvo u građenju partnerskih odnosa sa javnim, profitnim i nevladinim sektorom, visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti, ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva.

Konkursna procedura i vremenski rok

Smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekta, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo omladine i sporta objavljeni su na zvaničnoj prezentaciji Ministarstva omladine i sporta:  http://www.mos.gov.rs/

Krajnji rok za prijem prijava je 10. april 2009. godine. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina, bez obzira na datum prispeća u MOS.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

Predviđeno trajanje projekta je 12 meseci.

Ograničenja

Sledeći tipovi troškova neće biti podržani:

 • dugovi i pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
 • pristigle pasivne kamate;
 • stavke koje se već finansiraju iz drugih projekata;
 • kupovina zemlje ili zgrada ili renoviranje prostorija, osim ukoliko to nije neophodno za direktnu realizaciju projekta.
 • troškovi kupovine opreme.

Posebni zahtevi

Sredstva se odobravaju isključivo za projektne ideje iz oblasti omladinske politike.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd, Srbija

Е-mail: omladina@mos.gov.rs

Web site:  www.mos.gov.rs

Naziv programa

Konkurs za realizaciju međunarodne saradnje i programa i projekata omladinskih udruženja

Cilj programa/projekta

Vlada je pokazala da je briga o mladima jedan od prioriteta njenog rada odlukom da ovlasti Ministartstvo omladine i sporta da pristupi izradi Nacionalne strategije za mlade. Mladi predstavljaju izuzetno značajnu kategoriju stanovništva i nosioce budućeg razvoja i promena u procesu evropskih integracija naše zemlje i stoga je potrebno posvetiti značajnu pažnju njihovim potrebama, stavovima i željama. Sistemska briga o mladima je integralni deo strategije svake zemlje, a mladi u svakom slučaju treba da zauzmu neophodno mesto u procesima donošenja odluka.

Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za mlade 9. maja 2008. godine a Akcioni plan za sprovođenje Strategije 22.01.2009.godine.

Na putu ka ostvarivanju vizije NSM izuzetno je važna međunarodna saradnja u oblasti omladinske politike. Kroz različite oblike međunarodne saradnje pomažemo mladima u Srbiji aktivno sarađuju i razmenjuju znanja i ideje sa svojim vršnjacima iz regiona, Evrope, sveta.

U cilju uspostavljanja i daljeg unapređenja međunarodne saradnje u oblasti omladinske politike, kao centralni zadaci tokom 2008. bili su su saradnja sa evropskim institucijama, bilateralna saradnja sa zemljama u regionu i šire, kao i učešće u radu različitih međunarodnih tela i organa zaduženih za omladinska pitanja. Saradnja sa Savetom Evrope obuhvatila je nastavak kampanje „Svi različiti, svi ravnopravni“ u 2008. godini, nominovanje predstavnika za relevantna tela za mlade, učešće na različitim skupovima i manifestacijama (npr. Osma konferencija ministara zaduženih za omladinu), kao i aktivno učešće u izradi dokumenta Agenda 2020. Takođe, Ministarstvo omladine i sporta dalo je dobrovoljnu kontribuciju za obnovu Evropskog centra za mlade u Strazburu, te početkom 2009. godine pristupilo Parcijalnom sporazumu Centar Sever-Jug. U saradnji sa Partnerstvom Evropske komisije i Saveta Evrope, kao i SALTO resursnim centrom za mlade, septembra 2008. organizovan je seminar „Razvoj omladinske politike u Jugoistočnoj Evropi“.

Oblast podrške

Donošenjem ,,Uredbe o utvrđivanju programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2009. godini” (,,Sl.glasnik RS“ br.17/09 od 13.03.2009. godine) obezbeđeni su uslovi za intenziviranje međunarodne saradnje u okviru i programa i projekata omladinskih udruženja.

U prioritete iz oblasti međunarodne saradnje za 2009. godinu spadaju: intenziviranje komunikacije sa Evropskom komisijom i Savetom Evrope; organizacija različitih studijskih poseta; rad na implementaciji Agende 2020 na nacionalnom nivou; rad na formiranju Nacionalne agencije za mlade; izrada portala koji će sadržati integrisane informacije o svim aktivnostima od značaja za mlade koji se odvijaju na međunarodnom planu.

Geografska oblast

/

Ko može da konkuriše?

Da bi mogli da se prijave za sredstva konkursa, podnosioci prijave moraju da ispune sledeće kriterijume:

1) da su registrovana omladinska udruženja ili udruženja građana koja se bave problematikom mladih;

2) da su do sada realizovali projekte koji se bave problematikom mladih ili da je njihova organizacija autentično omladinsko udruženje;

3) da im je sedište u Republici Srbiji;

4) da budu direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika;

5) da dostave originalno pozivno pismo ili overenu fotokopiju pozivnog pisma i program sa detaljno definisanim aktivnostima, ukoliko se radi o učešću u međunarodnoj saradnji sa referentnim međunarodnim institucijama i organizacijama.

Prednost će imati organizacije koje: učestvuju u međunarodnoj saradnji sa međunarodnim institucijama i organizacijama na osnovu originalnog pozivnog pisma i programa sa detaljno definisanim aktivnostima; imaju jasno obrazložen kvalitet i značaj predloženog omladinskog projekta ili programa; mogu da demonstriraju kapacitete za učešće u pomenutoj saradnji ili za vođenje pomenutih projekata ili programa; imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva

Konkursna procedura i vremenski rok

Smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekta, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo omladine i sporta objavljeni su na zvaničnoj prezentaciji Ministarstva omladine i sporta:  http://www.mos.gov.rs/

Projekti se mogu dostaviti svakog radnog dana od dana raspisivanja, a krajnji rok za dostavu projekata je 30. septembar 2009. godine. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina, bez obzira na datum prispeća u MOS.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

/

Ograničenja

Sledeći tipovi aktivnosti neće biti podržani:

 • Individualne stipendije za studiranje ili obuku,
 • Kupovina vozila,
 • Retroaktivno finansiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čije izvođenje je okončano,
 • Troškovi izrade drugih projekata.

Posebni zahtevi

Sredstva se odobravaju isključivo za projektne ideje iz oblasti omladinske politike.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd, Srbija

Е-mail: omladina@mos.gov.rs

Web site:  www.mos.gov.rs

Naziv programa

Konkurs za uključivanje udruženja građana u proces sprovođenja Nacionalne strategije za mlade

Konkurs za uključivanje udruženja građana u proces sprovođenja Nacionalne strategije za mlade kroz realizaciju projekata usmerenih ka realizaciji ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom

Cilj programa/projekta

Ministarstvo omladine i sporta smatra civilni sektor jednim od najznačajnijih partnera u izgradnji moderne demokratske države i osnovnim osloncem u zastupanju interesa mladih i zalaganju za njihov bolji položaj u društvu. U skladu sa tim Ministarstvo omladine i sporta nastoji da uspostavi trajne mehanizme saradnje vladinog i nevladinog sektora, podigne kapacitete omladinskih udruženja i da im omogući aktivno učešće u realizaciji ciljeva Nacionalne strategije za mlade.

Putem ovog konkursa Ministarstvo omladine i sporta nastavlja započetu saradnju sa civilnim sektorom na realizaciji ciljeva Nacionalne strategije za mlade i aktivnosti predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije.

Oblast podrške

U skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa o raspodeli i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2009. godini (,,Sl.glasnik RS“ br.17/09 od 13. marta 2009. godine), Ministarstvo omladine i sporta objavljuje konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata usmerenih ka ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade:

 • Podsticanju aktivnog učešće mladih u društvu
 • Razvijanju saradnje mladih i stvaranju uslova za učešće u donošenju odluka kroz održiv institucionalni okvir
 • Unapređivanju sistema informisanja mladih
 • Ostvarivanju prava na jednakost šansi svih mladih u društvu, a posebno mladih koji žive u teškim uslovima
 • Podsticanju izuzetnih ispoljavanja i postignuća mladih u različitim oblastima
 • Unapređivanju mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih
 • Razvijanju otvorenog, delotvornog, efikasnog i pravednog sistema formalnog i neformalnog obrazovanja koji je dostupan svim mladima
 • Podsticanju i stimulisanju različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih
 • Unapređivanju uslova za bezbedan život mladih
 • Očuvanju i unapređenju zdravlja mladih, smanjenju rizika i vodećih poremećaja zdravlja
 • Osnaživanju mladih za inicijative i aktivnosti koje su u skladu sa osnovnim ciljevima održivog razvoja i zdrave životne sredine,

kao i aktivnosti navedenim u Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade.

Nacionalnu strategiju za mlade i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade možete preuzeti na: http://www.mos.gov.rs/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=10.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Da bi mogli da se prijave za sredstva koja se dodeljuju na konkursu, podnosioci prijave moraju da ispune sledeće kriterijume:

1) Da su registrovana udruženja građana na teritoriji Republike Srbije (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina, kao i udruženja koja se bave mladima i koja su imala iskustva u radu sa mladima);

2) Da mogu da demonstriraju kapacitete za vođenje projekata i programa za mlade kroz adekvatne reference;

3) Da mogu da obezbede kroz realizaciju projektnih ili programskih aktivnosti jasno merljive rezultate u odnosu na predložene troškove koji su definisani u Smernicama konkursa i konkursnoj dokumentaciji;

4) Da imaju iskustva u sprovođenju projekata iz oblasti omladinske politike;

5) Da pokažu spremnost da grade partnerske odnose sa javnim i nevladinim sektorom;

6) Da su ispunili ugovorne obaveze vezane za projekte finansirane od strane MOS-a, Sektor za omladinu, na osnovu konkursa raspisanih tokom 2007. i 2008. godine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekta, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo omladine i sporta objavljeni su na zvaničnoj prezentaciji Ministarstva omladine i sporta:  http://www.mos.gov.rs/

Krajnji rok za prijem prijava je 24. april 2009. godine. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Moguće je konkurisati za tri vrednosna tipa projekata:

Osnovni lokalni projekti – vrednost do 500.000 dinara

Za ovu kategoriju mogu da konkurišu udruženja mladih koja postoje najmanje godinu dana i koja su do sada imala minimum jedan realizovan projekat za mlade.

Srednji regionalni projekti – vrednost od 500.000 do 1.500.000 dinara

Za ovu grupu mogu da konkurišu organizacije koje postoje najmanje dve godine i koje su do sada realizovale minimum dva projekta za mlade. Planirane projektne aktivnosti bi trebalo da budu od uticaja i vidljivi na regionalnom nivou i da se realizuju u partnerstvu.

Veliki nacionalni projekti – vrednost od 1.500.000 do 2.500.000 dinara

Za ovu grupu mogu da konkurišu organizacije koje postoje najmanje tri godine i minimum četiri realizovana projekta za mlade. Opšti ciljevi i aktivnosti ovih projekata treba da su razvijeni u partnerstvu i da budu vidljivi na nacionalnom nivou.

Trajanje projekta

Osnovni lokalni projekti (do 500.000 dinara)

Period realizacije osnovnih lokalnih projekata ne može biti kraći od tri meseca, niti duži od pet meseci.

Srednji regionalni projekti (od 500.000 do 1.500.000 dinara)

Period realizacije srednjih regionalnih projekata ne može biti kraći od šest meseci.

Veliki nacionalni projekti (od 1.500.000 do 2.500.000 miliona dinara)

Period realizacije velikih nacionalnih projekata ne može biti kraći od sedam meseci.

Trajanje projekta srednje i velike vrednosti može biti maksimalno do 9 meseci (krajnji rok za završetak svih započetih projekata je 31.03.2010. godine).

Ograničenja

Sledeći tipovi troškova neće biti podržani:

 • dugovi i pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
 • pristigle pasivne kamate;
 • stavke koje se već finansiraju iz drugih projekata;
 • kupovina zemlje ili zgrada ili renoviranje prostorija, osim ukoliko to nije neophodno za direktnu realizaciju projekta.
 • troškovi kupovine opreme

Posebni zahtevi

Sredstva se odobravaju isključivo za projekte iz oblasti omladinske politike.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd, Srbija

Е-mail: omladina@mos.gov.rs

Web site:  www.mos.gov.rs

Naziv programa

Podizanje kapaciteta omladinskih udruženja

Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske politike i pripremnu obuku i podršku za realizaciju njihovih projekata

Cilj programa/projekta

Dugoročni cilj Ministarstva omladine i sporta je poboljšanje položaja i unapređenje kvaliteta života mladih kroz aktivno učešće mladih u svim sferama društvenog života, a pre svega u kreiranju i sprovođenju politike za mlade.

Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za mlade 9. maja 2008. godine a Akcioni plan za sprovođenje Strategije 22.01.2009.godine.

Izuzetno važan proces u sprovođenju Strateije i akcionog plana je izrada i osnaživanje mreže za sporovođenje omladinske politike. Ministarstvo omladine i sporta smatra civilni sektor jednim od najznačajnijih partnera u sprovođenju ciljeva Strategije. Neophodno je da se u ovaj proces, pored iskusnih udruženja građana uključe i omladinska udruženja koja tek počinju sa radom. Zato Ministarstvo nastoji da razvije njihove kapacitete za pisanje projekata i da im pomogne u razvijanju projektnih ideja usmerenih ka ostvarivanju Strategije i Akcionog plana.

Oblast podrške

Ministarstvo omladine i sporta na osnovu ,,Uredbe o utvrđivanju programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2009. godini” (,,Sl.glasnik RS“ br.17/09 od 13.03.2009. godine) raspisuje konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske politike i pripremnu obuku i podršku za realizaciju projekata.

Proces selekcije organizacija, odnosno njihovih projekata biće realizovan u nekoliko koraka:

(1) sve organizacije čije projektne ideje budu odobrane na ovom konkursu biće pozvane da učestvuju u obukama iz oblasti pripreme (pisanja) projekata i upravljanja projektnim ciklusom;

(2) tokom trajanja obuka, kao jedan od rezultata, sve organizacije će razviti svoje projektne ideje u predloge projekata;

(3) Komisija Ministarstva omladine i sporta će od pripremljenih projekata odabrati one koji će biti finansirani.

Nacionalnu strategiju za mlade i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade možete preuzeti na: http://www.mos.gov.rs/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=10.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se mogu prijavite registrovana omladinska udruženja sa teritorije Republike Srbije.

Podnosioci prijava takođe moraju da ispune sledeće kriterijume:

1) da imaju nedovoljno iskustava u realizaciji projekata ili da nemaju dovoljno kapaciteta za samostalno sprovođenje projekata

2) da je najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina.

Organizacije koje ispunjavaju navedene kriterijume mogu da konkurišu sa projektnim idejama usmerenim ka ostvarivanju ciljeva Strategije i aktivnosti predviđenih Akcionim planom.

Konkursna procedura i vremenski rok

Smernice sa bliže određenim kriterijumima za podnosioce predloga projekta, procedurama prijavljivanja i načinima procene i odabira projekata, kao i zadati obrasci za konkurisanje, koje utvrđuje Ministarstvo omladine i sporta objavljeni su na zvaničnoj prezentaciji Ministarstva omladine i sporta:  http://www.mos.gov.rs/

Krajnji rok za prijem prijava je 17. april 2009. godine. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

Predviđeno trajanje projekta je minimalno 1, a maksimalno 3 meseca.

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Sredstva se odobravaju isključivo za projektne ideje iz oblasti omladinske politike.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za omladinu

Bulevar Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd, Srbija

Е-mail: omladina@mos.gov.rs

Web site:  www.mos.gov.rs

Naziv programa

Sektor za sport Ministarstva omladine i sporta

Finansiranje programa u oblasti sporta Sektora za sport

Cilj programa/projekta

Dugoročni cilj Ministarstva omladine i sporta je razvoj sporta u Srbiji, uz obezbeđivanje boljih uslova za bavljenje profesionalnim sportom, ali i razvoj rekreativnog i školskog sporta, koji je baza iz koje se regrutuju budući šampioni.

Kroz Ministarstvo omladine i sporta ostvaruje se opšti interes u oblasti sporta (Zakon o sportu, član 69.):

- obezbeđivanje uslova za razvoj vrhunskog sportskog stvaralaštva i sportskih takmičenja školske omladine i studenata;

- izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata od interesa za Republiku;

- istraživačko-razvojni i naučno-istraživački rad u sportu;

- organizacija sportskih takmičenja i sportskih manifestacija od interesa za Republiku;

- međunarodna sportska saradnja;

- delatnost organizacija u oblasti sporta koje je osnovala Republika Srbija i delatnost organizacija koje je osnovala teritorijalna jedinica, odnosno druga organizacija, a koje posluju sredstvima u državnoj svojini i koje svojim razmeštajem, namenom, strukturom i opremom obezbeđuju uslove za razvoj vrhunskog sportskog stvaralaštva;

- ostvarivanje programa ili delova programa drugih organizacija (sportskih centara, sportskih kampova i dr.) kojima se doprinosi razvoju sporta;

- obezbeđenje vrhunskim sportistima - amaterima prava iz zdravstvenog osiguranja;

- stipendije vrhunskim sportistima za sportsko usavršavanje i novčana pomoć vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama;

- nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta

Oblast podrške

Ministarstvo omladine i sporta obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sprovođenje nacionalne politike i nacionalne strategije sporta i na akcione planove i programe; podsticanje programskih aktivnosti iz oblasti sporta; zaštitu interesa sportista  saradnju sa sportskim organizacijama i udruženjima pri organizovanju domaćih i međunarodnih manifestacija i skupova u Republici Srbiji; pomoć sportskim  organizacijama i udruženjima u njihovom radu i promovisanje sporta; izdavaštvo u oblasti sporta; podrška naučno-istraživačkim projektima;  sport, fizička kultura, izgradnja sportskih objekata i infrastrukture; ostvarivanje prava stranih sportista i sportskih organizacija i saveza u Republici Srbiji.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Sportske organizacije, lokalna samouprava, nevladine organizacije i druge organizacije koje apliciraju za programe u oblasti sporta

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren cele godine.  ( više informacija na sajtu www.mos.gov.rs )

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije određen (više informacija na sajtu www.mos.gov.rs )

Trajanje projekta

Više informacija na sajtu www.mos.gov.rs

Ograničenja

Ne finansiraju se projekti koji se odnose na izgradnju, renoviranje i adaptaciju sportskih objekta.

Posebni zahtevi

Sredstva se odobravaju isključivo na programe u oblasti sporta.

(više informacija na sajtu www.mos.gov.rs )

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Sektor za sport

Bulevar Mihajla Pupina 2 (SIV), kancelarija broj 2, prizemlje, istočno krilo, 11070 Novi Beograd

telefon: 011 311-77-41, 301-4005; faks: 011 311-75-51;

danka.vasic@mos.gov.rs

Naziv programa

Fond za mlade talente

Dodela nagrada učenicima srednjih škola i studentima za postignute izuzetne uspehe na domaćim i međunarodnim takmičenjima u toku 2008. godine.

Cilj programa/projekta

Nagrađivanje učenika srednjih škola i studenata za postignute izuzetne uspehe na republičkim i međunarodnim (međunarodna regionalna, evropska i svetska) takmičenjima u toku 2008. godine.

Oblast podrške

Podsticanje, razvijanje, prepoznavanje i vrednovanje izuzetnih ispoljavanja i postignuća mladih što je neophodno za njihov razvoj i napredak celokupnog društva.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo konkurisanja imaju kandidati/kinje koji su u vreme osvajanja nagrade u toku 2008. godine imali status učenika srednjih škola ili studenata fakulteta/univerziteta koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Formulari za prijavu na konkurs, kao i tekst konkursa se mogu preuzeti sa sajta Ministarstva omladine i sporta:

http://www.mos.gov.rs/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=41.

Konkurs je otvoren do 09. marta 2009. godine.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

40.000 dinara do 500.000 dinara

Trajanje projekta

/

Ograničenja

U takmičenja se ne ubrajaju: smotre, revije talenata, družine, sekcije, izložbe, konkursi i kvizovi.

Posebni zahtevi

Uslovi koje kandidati/kinje treba da ispunjavaju su:

 1. Da su državljani/ke Republike Srbije ili imaju status izbeglica;
 2. Da imaju prebivalište u Republici Srbiji,  odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglica;
 3. Da nisu navršili 25 godina života do 31.12.2008. godine;
 4. Da su u periodu od 01. januara 2008. godine do 31. decembra 2008. godine osvojili jedno od prva tri mesta/nagrada na međunarodnim (međunarodna regionalna, evropska, svetska) ili republičkim takmičenjima u pojedinačnoj konkurenciji koja je priznata od strane Ministarstva prosvete;
 5. Da su u vreme osvajanja nagrade imali status učenika srednjih škola ili studenata fakulteta/univerziteta koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Fond za mlade talente – Konkurs za dodelu nagrada

Bulevar Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd

Tel: 011/ 301-4338, 011/311-27-61

Е-mail: fond@mos.gov.rs

Web site:  www.mos.gov.rs

74. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Različiti konkursi Ministarstva objavljuju se periodično tokom godine

Cilj programa/projekta

Videti pod "Oblast podrške"

Oblast podrške

1) jačanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na tržištu;

2) obezbeđivanje kvalitetne i zdravstveno ispravne hrane;

3) obezbeđivanje podrške životnom standardu za poljoprivrednike koji ne mogu svojom proizvodnjom da obezbede ekonomski opstanak na tržištu;

4) obezbeđivanje podrške ruralnom razvoju;

5) zaštita životne sredine od negativnih uticaja poljoprivredne proizvodnje

Geografska oblast

Srbija

Detaljne informacije vezane za pojedinačne konkurse, mogu se naći na www.minpolj.gov.rs

Kontakt

Info Centar

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Info centar, Nemanjina 22-26,11000 Beograd, Srbija

Tel: 011/260-7960; 011/260-7961

Fax: 011/361-6285

E-mail: office@minpolj.gov.rs

75. Ministarstvo rada i socijalne politike

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Fond za socijalne inovacije (SIF)

Fond za socijalne inovacije (SIF)je program Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije, koji se realizuje u saradnji sa Programom za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP). Rad Fonda za socijalne inovacije sprovodi se uz podršku Vlade Republike Srbije, Evropske unije preko Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Vlade Norveške i Odelenja za međunarodni razvoj Velike Britanije (DfID).

Cilj programa/projekta

SIF je mehanizam za reformu sistema socijalne zaštite, koji je kreiran kako bi se sektoru pomoglo da odgovori na rastuće društvene izazove jednog tranzicionog društva. SIF, takođe, doprinosi smanjenju siromaštva i radi na razvoju partnerstva između javnog i nevladinog sektora. Ovaj mehanizam omogućava brze lokalne reforme u sferi socijalne zaštite, nudi modele dobre prakse i radi na razmeni iskustava u pružanju usluga.

Konkursi za lokalne projekte. Do sada smo uložili 6 mil EUR u razvoj socijalne zaštite i podržali250 projekata u lokalnim sredinama u Srbiji. Fond je sarađivao sa 6, a sadasa 4 lokalne nevladine organizacije koje obavljaju monitoring i evaluaciju projekata.

Konkursi za lokalne samouprave. Takodje, SIF je inicirao aktivnosti izgradnje kapaciteta lokalnih samouprava u sferi strateškog planiraja razvoja socijalne zaštite na lokalnom nivou. Program je, u dve faze obuhvatio 81 opštinu u Srbiji. Ove opštine razvile su strategije razvoja socijalne zaštite i tokom 2007 i 2008 godine. pozvane su da konkurišu za sredstva za razvoj usluga koje su identifikovane kao prioritetne u strategijama razvoja.  Sredstva za finasiranje tokom 2008. dobilo je 17 projekata iz 16 opština, a tokom 2009. 31 projekat iz 29 opština.

Konkurs za Razvoj programa tretmana i obuke, SIF je u 2009. podržao 9 projekata od kojih 4 razvijaju programe tretmana i pratećeg programa obuke za neposredan rad na očuvanju i razvoju sposobnosti, navika i životnih veština dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju, a 5 projekata program tretmana i pratećeg programa obuke za neposredan rad sa decom i mladima sa poremećajem u ponašanju i u sukobu sa zakonom.

Oblast podrške

Osnivanje i podrška dnevnim boravcima su planirani kroz dva segmenta:

1. Konkurs za organizaciju koja bi pružala konsultantsku podršku akterima u lokalnim zajednicama koji učestvuju u osnivanju i realizaciji usluge dnevnih boravaka, u domenu upravljanja, obučavanja, strukturisanja usluga i institucionalizacije. 

2. Poziv za podnošenje predloga projekata za osnivanje i podršku dnevnim boravcima. Konkurs je namenjen onim opštinama koje nemaju institucionalizovane dnevne boravke, usvojile su strateške planove razvoja ili unapređenja socijalne zaštite i kao prioritet u okviru strateškog ili akcionog plana navele potrebu za ustanovljenjem usluga vaninstitucionalne zaštite osoba sa invaliditetom.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Za prvi segment konkursa podnosioci prijava mogu biti: registrovana domaća udruženja građana (nevladine organizacije), univerzitetske i naučne institucije (fakulteti, instituti), preduzeća koja pružaju konsultantske usluge.

Za drugi segment konkursa podnosioci prijava mogu biti: opštine koje nemaju institucionalizovane dnevne boravke, usvojile su strateške planove razvoja ili unapređenja socijalne zaštite i kao prioritet u okviru strateškog ili akcionog plana navele potrebu za ustanovljenjem usluga vaninstitucionalne zaštite osoba sa invaliditetom

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za dostavu je 18. april  2009. godine. Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, napisan obavezno na računaru i na propisanim obrascima, koji se nalaze na sajtu.  Zapečaćene prijave slati na adresu: Fond za socijalne inovacije, Terazije 41/II, 11000 Beograd, sa naznakom: "Ne otvarati pre završetka konkursa".

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za prvi segment konkursa maksimalni iznos je 150.000 eura.

Za drugi segment konkursa maksimalni iznos je 40.000 eura.

Trajanje projekta

Projekat može da traje do kraja 2009.godine

Ograničenja

Videti Smernice za podnosioce

Posebni zahtevi

Videti Smernice za podnosioce

Kontakt

Aleksandra Čalošević

Fond za socijalne inovacije

11 000 Beograd, Terazije 41/II, Srbija

www.sif.minrzs.gov.rs

sif@minrzs.gov.rs

Tel. 011/3242 – 262;  3241 – 463

76. Ministarstvo za dijasporu Republike Srbije

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Različiti konkursi Ministarstva za dijasporu[5]

Cilj programa/projekta

Nadležnosti Ministarstva za dijasporu su određene Članom 22. Zakona o Ministarstvima. Ministarstvo za dijasporu obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: položaj državljana Republike Srbije koji žive izvan Republike Srbije; poboljšanje uslova za ostvarenje biračkog prava državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu; poboljšanje veza iseljenika, lica srpskog porekla i državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu i njihovih organizacija s Republikom Srbijom; stvaranje uslova za uključivanje iseljenika, lica srpskog porekla i državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu u politički, ekonomski i kulturni život Republike Srbije i njihov povratak u Republiku Srbiju, kao i druge poslove određene zakonom.

Oblast podrške

Zavisi od određenog konkursa. Videti prethodni paragraf.

Geografska oblast

Srbija i/ili države u kojima žive državljani Republike Srbije

Više informacija o pojedinačnim konkursima možete naći na http://www.mzd.gov.rs/

Kontakt

Ministarstvo za dijasporu Vlade Republike Srbije,
Vase Čarapića 20, Beograd, Republika Srbija
Tel: +381 11 2638-033, 2639-221, 3202-900
Faks:+381 11 2636-815

http://www.mzd.gov.rs

[5] Ministarstvo raspisuje raznovrsne konkurse u različitim vremenskim periodima, pa sugerišemo redovnu proveru vebsajta.

77. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Fond za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave

Cilj programa/projekta

Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:

1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život građana na njenoj teritoriji.

2. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa racionalizacije ili osposobljavanja organa lokalne samouprave.

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave koja je pogođena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera

4. Pružanje tehničke i druge pomoći u cilju modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave

5. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu radi ispunjavanja uslova za korišćenje donatorske pomoći, kada jedinica lokalne samouprave nije u mogućnosti da iz sopstvenih prihoda obezbedi taj deo sredstava.

Oblast podrške

Uredbom o načinu raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 75/2005 i 117/2005) uređuje se način i postupak raspodele sredstava koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br.84/04 i 85/2005). Ovim sredstvima u skladu sa Zakonom upravlja Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

lokalne samouprave

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za podnošenje zahteva po ovom javnom pozivu ističe 21. avgusta 2008. godine.[6]

1. Kriterijumi za utvrđivanje predloga br 1. za raspodelu sredstava:

- u kojoj meri projekat, u vezi sa kojim je podnet zahtev za raspodelu sredstava, doprinosi ostvarivanju izvornih poslova jedinice lokalne samouprave;

- u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta, u kom roku se predviđa završetak započetog projekta;

- stvarni doprinos projekta poboljšanju životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

2. Kriterijumi za utvrđivanje predloga br 2. za raspodelu sredstava:

- broj, starosna i kvalifikaciona struktura zaposlenih u organima lokalne samouprave u vreme podnošenja zahteva i u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev;

- program racionalizacije, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave;

- ukupan iznos sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih;
- ukupan iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

3. Kriterijum za utvrđivanje predloga br 3. za raspodelu sredstava:

- visina štete koja je pričinjena elementarnom nepogodom ili dugom nesrećom većih razmera.

4. Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

- stepen tehničke opremljenosti, kao i potreba za podizanjem postojećeg nivoa opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave;
- doprinos korišćenja ovih sredstava ostvarivanju ciljeva reforme lokalne samouprave, njihov uticaj na efikasnost pružanja usluga građanima i obavljanje poverenih poslova;

- uticaj na podsticanje novih investicija i donacija koje doprinose razvoju jedinice lokalne samouprave.

5. Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

- da su ispunjeni svi ostali pravni i tehnički uslovi za korišćenje donatorske pomoći.

Zahteve sa potrebnom dokumentacijom za cilj za koji se podnosi i popunjenim propisanim obrascem iz člana 17. Uredbe (koji se može preuzeti u Ministarstvu, IV sprat, soba 5 ili putem E-maila, sa sajta Ministarstva), Odlukom o budžetu za godinu u kojoj se zahtev podnosi, završnim računom za prethodnu godinu, Odlukom o opštinskoj upravi i Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, jedinice lokalne samouprave podnose Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu - Komisiji za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, Beograd, Birčaninova 6, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Vise informacija na web strani: http://www.drzavnauprava.gov.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

1. Ukupan iznos sredstava za ostvarivanje cilja br 1: 50.491.000,00 dinara.

2. Ukupan iznos sredstava za ostvarivanje cilja br 2: 14.426.000,00 dinara.

3. Ukupan iznos sredstava za ostvarivanje cilja br 3: 14.426.000,00 dinara.

4. Ukupan iznos sredstava za ostvarivanje cilja br 4: 28.852.000,00 dinara.

5. Ukupan iznos sredstava za ostvarivanje cilja br 5: 36.065.000,00 dinara.

Trajanje projekta

/

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Zahtev za raspodelu sredstava se može odnositi samo za učešće u obezbeđivanju sredstava za korišćenje jedne konkretne donatorske pomoći.

Jedinica lokalne samouprave može po jednom javnom pozivu podneti zahtev za raspodelu sredstava radi ostvarivanja najviše dva cilja.

Jedinica lokalne samouprave kojoj su raspodeljena sredstva radi ostvarivanja jednog od ciljeva ne može ostvariti pravo na drugu raspodelu sredstava za ostvarivanje istog cilja u toj budžetskoj godini.

Kontakt

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu - Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava

Birčaninova 6, 11 000 Beograd, Srbija

http://www.drzavnauprava.gov.rs

[6] Rok za podnošenje zahteva za ovaj poziv je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da posetite vebsajt http://www.drzavnauprava.gov.rs/ radi provere novih potencijalnih izvora finansiranja.

 

78. Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Nacionalni investicioni plan Republike Srbije (NIP)

Cilj programa/projekta

NIP je program Vlade Republike Srbije koji treba da bude pokretač ukupnog razvoja zemlje. Priopriteti NIP-a definišu se odlukom Vlade. Za 2009. godinu kao prioriteti određeni su : razvoj infrastrukture, unapređenje standarda, unapređenje rada javne administracije i podizanje kapaciteta ljudskih resursa.

Oblast podrške

Projekti NIP-a odnose se na sve oblasti, prioriteti se definišu na godišnjem nivou.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Ministarstvo, državni organ i organizacija, javna ustanova, autonomna pokrajna, grad, grad Beograd i udruženje građana

Konkursna procedura i vremenski rok

Procedura za prijavljivanje projekata definisana je Uredbom o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi. Javni poziv se objavljuje svake godine i tom prilikom se definišu rokovi za prijavljivanje projekata.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije definisan

Trajanje projekta

Jednogodišnji i višegodišnji

Ograničenja

Obaveza kofinansiranja za lokalne samopuprave detalji su definisani pomenutom Uredbom

Kontakt

Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan

11 000 Beograd, Vlajkovićeva 10, Srbija

Tel. 011/3617-583, 011-3617-628

e-mail: kabinet@mnip.gov.rs

79. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Eureka

Cilj programa/projekta

Razvoj novih ili značajno poboljšanih postojećih proizvoda, tehnologija ili usluga, kroz saradnju između univerziteta, instituta, velikih kompanija i malih i srednjih preduzeća, kako u okvirima nacionalnih granica, tako i izvan njih. Program podržava jačanje evropske konkurentnosti na svetskom tržištu.

Oblast podrške

Zastupljene su sve tehnološke oblasti istraživanja i razvoja.

Geografska oblast

U programu učestvuje 38 zemalja-članica i kao 39.-a Evropska Unija.

Ko može da konkuriše?

U Eureka programu mogu učestvovati svi tipovi organizacija iz zemalja-članica prema nacionalnim šemama finansiranja. U Srbiji za finansiranje iz buđžeta mogu konkurisati registrovane naučnoistraživačke organizacije, inovacioni centri ili istraživačko-razvojni centri, u saradnji sa minimalno jednim privrednim društvom iz RS.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv je objavljen tokom cele godine. Odluke o finansiranju, bazirane na nacionalnoj evaluaciji donose se 4 puta godišnje.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni godišnji iznos iz buđžeta RS, po projektu je 50 000 Evra u dinarskoj protivvrednosti.

Trajanje projekta

Program se realizuje projektima u trajanju do 3 godine.

Ograničenja

Samo naučnoistraživačke ili inovacione organizacije upisane u Registar Ministarstva mogu biti korisnici buđžetskih sredstava.

Posebni zahtevi

Kontakt www.eureka.be, www.nauka.gov.rs

e-mail: snezana.omic@nauka.gov.rs

Naziv programa

Eurostars program

Cilj programa/projekta

Razvoj novih ili značajno poboljšanih postojećih proizvoda, tehnologija ili usluga, kroz međunarodnu saradnju malih i srednjih preduzeća sa visokim inovativnim potencijalom.

Oblast podrške

Zastupljene su sve tehnološke oblasti istraživanja i razvoja.

Geografska oblast

U programu učestvuje 35 zemalja-članica.

Ko može da konkuriše?

U Eurostars programu mogu učestvovati svi tipovi organizacija iz zemalja-članica prema nacionalnim šemama finansiranja. U Srbiji za finansiranje iz buđžeta mogu konkurisati registrovane inovacione organizacije u saradnji sa minimalno jednim privrednim društvom iz RS.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni poziv objavljuje EC na sajtu Eurostars programa dva puta godišnje. Međunarodni ekspertski panel ocenjuje projektne prijave, na osnovu čijih izveštaja se formira rang lista projekata za finansiranje. Pored sredstava iz nacionalnih fondova odobreni projekti finansiraju se i iz buđžeta EC do 33% od nacinalnog doprinosa. Sledeći poziv-  24.09.2009.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni godišnji iznos iz buđžeta RS, po projektu je 50 000 Evra u dinarskoj protivvrednosti.

Trajanje projekta

Program se realizuje projektima u trajanju do 3 godine.

Ograničenja

Samo inovacione organizacije upisane u Registar Ministarstva mogu biti korisnici buđžetskih sredstava.

Posebni zahtevi

Kontakt www.eurostars-eureka.be, www.nauka.gov.rs

e-mail:  snezana.omic@nauka.gov.rs

Naziv programa

NATO Nauka za mir i bezbednost

Cilj programa/projekta

Cilj Programa je doprinos bezbednosti, stabilnosti i solidarnosti među nacijama, primenom najboljih tehničkih rešenja u rešavanju problema. Saradnja, umrežavanje i izgradnja kapaciteta su sredstva za ostvarenje ovog cilja. Budući cilj je olakšavanje kontinualnod demokratskog rasta i podrška ekonomskom razvoju u NATO Partnerskim zemljama.

Oblast podrške

Svi NATO prioriteti i dodatni prioriteti Partnerskih zemalja u civilnom istraživanju.

Geografska oblast

NATO; Partnerske i zemlje Mediteranskog Dijaloga.

Ko može da konkuriše?

Naučnici, grupe eksperata, naučne organizacije konkurišu za različite instrumente za finansiranje.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni pozivi su otvoreni na SPS Website-u 2-3 puta godišnje. SPS omogućava bespovratne pozajmice naučnicima u NATO, Partnerskim ili zemljama Mediteranskog Dijaloga da sarađuju u prioritetnim istraživačkim temema.Sredstva su takođe omogućena i akademskoj zajednici u Partnerskim zemljama za uspostavljanje informacione mrežne infrastrukture i za optimizaciju  elektronske komunikacije.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni  iznos po projektu je 300 000 Evra.

Trajanje projekta

Program se realizuje projektima u trajanju do 3 godine.

Ograničenja

Samo saradnja NATO i Partnerske zemlje je finansirana i to u odnosu: do 10% za NATO i do 90% za Partnersku zemlju.

Posebni zahtevi

Kontakt www.nato.int/science, www.nauka.gov.rs

e-mail: snezana.omic@nauka.gov.rs

Naziv programa

Sedmi okvirni program Evropske unije – FP7

Cilj programa/projekata

Stvaranje evropskog istraživačkog prostora (ERA- European Research Area) kroz saradnju naučnoistraživačkih institucija  evropskih zemalja. Učešće u Sedmom Okvirnom programu omogućeno je svim pravnim licima (po nacionalnom, međunarodnom ili evropskom zakonu) koja su uključena u istraživački rad ili u širenje ili upotrebu naučnoistraživačkih rezultata.

Oblast podrške

Razvoj naučnoistraživačkesaradnje evropskih zemalja u svim naučnim oblastima.

Geografska oblast

Sve zemlje članice Evropske unije, pridružene članice, kandidati za članstvo, i ostale zemlje navedene u listi http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#countries

Ko može da konkuriše

Pravila učestvovanja u Programu, kao i mogućnosti dobijanja finansijske podrške od Evropske komisije, različita su u zavisnosti od grupe zemalja kojoj pripada pravno lice(detaljne infomacije na zvaničnom sajtu 7.Okvirnog programa: http://cordis.europa.eu/fp7/participate_en.html

Konkursna procedura i vremenski rok

U zavisnosti od poziva za prijavljivanje predloga projekata. Detaljne infomacije za svaki od poziva u razlicitim naučnim oblastima mogu se naći na  zvaničnom sajtu: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Trajanje projekta

FP7: 2007-2013. Pozivi za prijavljivanje predloga projekata, u okviru FP7, objavljuju se više puta u toku godine prema radnom programu za navedenu oblast. Detaljne informacije na sajtu: http://cordis.europa.eu/fp7/when_en.html#calls

Ograničenja i posebni zahtevi

Pravila učešća, kao i ograničenja, definisana su u Pozivima za prijavljivanje predloga projekata  http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Kontakt

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva za nauku i tehnoloski razvoj koordiniše aktivnosti koje se odnose na Sedmi okvirni program Evropske unije (FP7 EU) pomoću Mreže nacionalnih kontakt osoba http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html, sa ciljem efikasnog uključivanja naših istraživača u FP7. Lista svih NCP Republike Srbije je data na sajtu

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7NCP&PASSVAR%3ATITLE=FP7+NCP&QM_EN_CC_A=SERBIA&QM_EN_FNC_D=&QZ_WEBSRCH=&USR_SORT=EN_ORG_A+CHAR+ASC

Nacionalni coordinator:

Profl dr  Viktor Nedović, Ministarstvo za nauku i tehnoloski razvoj

Sektor za medjunarodnu saradnju i evropske integracije

Tel 011/363 1677

80. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2009.

Cilj programa/projekta

U 2009. godini Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja sufinansiraće projekte koji su usmereni ka realizaciji projekta Ministarstva Očistimo Srbiju - edukativnog su karaktera i doprinose razvijanju ekološke svesti i širenju znanja o potrebi zaštite životne sredine (ekološke škole i kampovi, seminari, skupovi, izdavaštvo, promotivne aktivnosti, i dr) ili koji imaju za cilj doprinos rešavanju konkretnog problema, kroz jednokratne akcije i kampanje (npr. akcije uređenja prostora, i sl) .

Oblast podrške

zaštite životne sredine

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana koja se u okviru svoje aktivnosti prvenstveno bave pitanjima zaštite životne sredine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za podnošenje prijava je 22. april 2009. godine, Dan planete Zemlje. Formulari za prijavljivanje i detaljnija uputstva možete preuzeti sa sajta: http://www.ekoplan.gov.rs;  mogu se na zahtev dobiti faksom ili se mogu preuzeti lično svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 sati. Prijave slati na adresu: Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, sa naznakom : Za KONKURS - NVO.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Realizacija odabranih projekata biće sufinansirana najviše do 500.000,00 (petstohiljada) dinara po projektu. Ukupan iznos sredstava koji će biti dodeljen po ovom Konkursu iznosi 10.000.000,00 (desetmiliona) dinara.

Trajanje projekta

Projekti kojima se konkuriše treba da su kratkoročni, odnosno da se sve faze projekta završe u 2009. godini.

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

/

Kontakt

kontakt osoba: Verica Ćurčić-Pantelić i Miloš Panjković

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja,

ul. Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, Srbija

Tel: 011/ 3132- 571, ili 311-67 67 - lok. 6615

Web site:  www.ekoplan.gov.rs

81. Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Različiti konkursi Pokrajinskog sekretarijata, raspisuju se tokom cele godine

Cilj programa

Zavisi od konkretnog Konkursa.

Oblast podrške

Sekretarijat obavlja poslove uprave koji se odnose na: istraživanje, razvoj i primenu svih vidova primarne i sekundarne energije, razvojnoistraživačke programe u oblasti uglja, nafte, gasa, geotermalnih i mineralnih voda, povećanja energetske efikasnosti postrojenja i štednje energije, alternativne energetske izvore i sekundarne sirovine od značaja za razvoj Pokrajine; prikupljanje novih tehnologija, patenata i licenci za mogućnost uvođenja u proizvodnju novih proizvoda na osnovu sirovina koje su od značaja za Pokrajinu; tekuću politiku razvoja energetike i sirovina i funckionisanje energetskih sistema; praćenje proizvodnje i potrošnje svih vidova energije; utvrđivanje energetskih i sirovinskih rezervi u Pokrajini;rešavanje po zahtevima za odobravanje  za eksploataciju mineralnih sirovina i izvođenje rudarskih radova i odobrenja geoloških istraživanja.

Geografska oblast

Vojvodina

Više informacija o konkretnom konkursu možete pogledati na: http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php?a=konkursi

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Srbija
Te: +381 21 48743 37; Faks: +381 21 456 653
E-mail: psemr@vojvodina.gov.rs

82. Pokrajinski sekretarijat za kulturu

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Različiti konkursi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu

Cilj programa/projekta

Videti pod oblast podrške

Oblast podrške

1. Konkurs i upitnik za sufinansiranje projekata u oblasti vrhunskog profesionalnog i savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2009. godini

2. Konkurs i upitnik za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2009. godini

3. Konkurs i upitnik za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost naroda i nacionalnih manjina u AP Vojvodini u 2009. godini

4. Konkurs i upitnik za sufinansiranje objavljivanja prevoda značajnih dela u AP Vojvodini u 2009. godini

5. Konkurs i upitnik za snimanje dugometražnih igranih filmova u AP Vojvodini u 2009. godini

6. Konkurs i upitnik za snimanje kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno - igranih i animiranih filmova u AP Vojvodini u 2009. godini

7. Konkurs i upitnik za sufinansiranje časopisa za kulturu, književnost i umetnost na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica Vojvodine koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u AP Vojvodini u 2009. godini

8. Konkurs i upitnik za sufinansiranje programa, projekata u oblasti savremenog i narodnog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina u AP Vojvodini u 2009. godini

9. Konkurs i upitnik za sufinansiranje projekata tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini u 2009. godini

10. Pozivni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i nabavkunove opreme za ustanove kulture u AP Vojvodini u 2009. godini

Svi konkursi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu se objavljuju na sajtu http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Sve ustanove kulture  na teritoriji AP Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Zavisi od pojedinačnog konkursa.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Visina iznosa finansiranja ili sufinansiranja određenih programa i projekata najčešće je rezultat kompromisnog rešenja između podnetih zahteva od strane ustanova kulture na osnovu određenog konkursa sa jedne strane, i visine sredstava predviđenih za te namene Budžetom AP Vojvodine za tekuću godinu, sa druge strane.

Trajanje projekta

Projekti i programi finansiraju se tokom cele budžetske godine, na osnovu konkursa objavljenih za tu godinu.

Ograničenja

U svakom konkursu objavljuju se odgovarajući kriterijumi, koji ujedno predstavljaju i ograničenja prilikom prijavljivanja na te konkurse.

Posebni zahtevi

Takođe se u svakom konkursu objavljuju i uslovi za prijavljivanje, pa pod tim mogu da se podrazumevaju i posebni zahtevi. U pojedinim konkursima posebni zahtevi su jače izraženi i predstavljaju osnovni uslov za prijavljivanje

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za kulturu

Bulevar Mihajla Pupina br. 16
21000 Novi Sad, Srbija

Telefon: +381 (0)21 487 4525;
Telefax: +381 (0)21 456 082;

info.kultura@vojvodina.gov.rs

http://www.kultura.vojvodina.gov.rs

83. Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj

(print)

(povratak na vrh strane)

Cilj programa

Sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija (raspisuje se svake godine, počev od 2006.)

Oblast podrške

Sufinansiranje pogona do maksimalno 49 % od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj IV AP Vojvodine, beskamatna sredstva koja se vraćaju kroz proizvode u vidu donacija institucijama na teritoriji AP Vojvodine

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Privredna društva registrovana na teritoriji Republike Srbije

Konkursna procedura i vremenski rok

Raspisuje se javni poziv krajem februara 2009. Više informacija o javnom pozivu se nalazi na sajtu sekretarijata.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije preciziran

Trajanje projekta

Godinu dana, sredstva se vraćaju 5 godina

Ograničenja

Nije navedeno.

Posebni zahtevi

Minimalno 20 novih zaposlenih radnika, minimalno 51 % sredstava

partnera, primena nove tehnologije, obezbeđen plasman proizvoda na domaće  i

inostrano tržište

Kontakt

Dr Rade Ćirić, Rade.Ciric@vojvodina.gov.rs

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za tehnološki razvoj

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad, Srbija

tel 021 487 4636; faks 021 456  044

http://apv-nauka.ns.ac.yu/vece/index.jsp

84. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

1. Finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja, kao i nabavka nove opreme u ustanovama obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine i

2. Finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine,

vrše se na osnovu objavljivanja konkursa i to:

· Pozivni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje u osnovnim i srednjim školama u AP Vojvodini u 2009. godini

· Pozivni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje za ustanove visokog obrazovanja u AP Vojvodini u 2009. godini

· Pozivni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje za ustanove učeničkog i studentskog standarda u AP Vojvodini u 2009. godini

· Konkurs za raspodelu međunarodne stipendije za studente iz srednjih i istočnih evropskih zemalja za studiranje u Nemačkoj i Austriji

· Nagradni konkurs "Škola bez bola"

· Konkurs za dodelu priznanja "Dr Đorđe Natošević" za školsku 2008/2009. godinu

Svi konkursi Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje objavljeni su na Web stranama prezentacije: http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs

Cilj programa/projekta

Cilj navedenih finansiranja ili sufinansiranja od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje ijeste unapređivanje rada ustanova obrazovanja, odnosno celokupan razvoj obrazovnog sistema na teritoriji AP Vojvodine, finansiranjem ili sufinansiranjem svih strukturnih elemenata koji sačinjavaju i utiču na rad te važne oblasti.

Oblast podrške

Kao što je navedeno, konkursima se obuhvata rad obrazovnih ustanova  na teritoriji AP Vojvodine.

Geografska oblast

Oblast na koju se odnose raspisani konkursi je Autonomna pokrajina Vojvodina.

Ko može da konkuriše?

Na konkurse koje objavljuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje imaju pravo da se prijave sve obrazovne ustanove  na teritoriji AP Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Svi gore navedeni konkursi objavljuju se krajem prethodne budžetske godine (novembar i decembar), za narednu budžetsku godinu, što važi za obe oblasti.

Izuzetak čini "Konkurs za dodelu priznanja "Dr Đorđe Natošević", koji se objavljuje 1. februara, a otvoren je do 31. maja i odnosi se na narednu školsku godinu.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Visina iznosa finansiranja ili sufinansiranja određenih programa i projekata najčešće je rezultat kompromisnog rešenja između podnetih zahteva od strane ustanova obrazovanja na osnovu određenog konkursa sa jedne strane, i visine sredstava predviđenih za te namene Budžetom AP Vojvodine za tekuću godinu, sa druge strane.

Trajanje projekta

Projekti i programi finansiraju se tokom cele budžetske godine, na osnovu konkursa objavljenih za tu godinu.

Ograničenja

U svakom konkursu objavljuju se odgovarajući kriterijumi, koji ujedno predstavljaju i ograničenja prilikom prijavljivanja na te konkurse.

Posebni zahtevi

Takođe se u svakom konkursu objavljuju i uslovi za prijavljivanje, pa pod tim mogu da se podrazumevaju i posebni zahtevi. U pojedinim konkursima posebni zahtevi su jače izraženi i predstavljaju osnovni uslov za prijavljivanje, kao na primer kod "Konkursa za dodelu priznanja "Dr Đorđe Natošević", pri čemu se ocenjuju izuzetni rezultati u radu pojedinaca ili ustanova u oblasti obrazovanja.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje

21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, Srbija

http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs

85. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Različiti konkursi Pokrajinskog sekretarijata, raspisuju se tokom cele godine

Cilj programa

Zavisi od konkretnog konkursa. Videti pod "Oblast podrške"

Oblast podrške

Poljoprivreda, šumarstvo, lovstvo, vodoprivreda, prehrambena industrija, zaštita bilja, ribarstvo,  zemljoradničke zadruge, ruralni razvoj. Više detalja možete naći na http://www.psp.vojvodina.gov.rs/

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Zavisi od konkretnog konkursa

Konkursna procedura i vremenski rok

Raspisuje se javni poziv za svaki konkurs. Videti http://www.psp.vojvodina.gov.rs/

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od konkretnog konkursa

Trajanje projekta

Zavisi od konkretnog konkursa

Ograničenja

Zavisi od konkretnog konkursa

Posebni zahtevi

Zavisi od konkretnog konkursa

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, Srbija

Tel. 021/487-4000; 456-721 Faks: 456-040

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/

86. Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Donacije i transferi opštinama u APV u kojima je jezik i pismo nacionalne manjine u službenoj upotrebi

Cilj programa/projekta i oblast podrške

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje projekata, čiji je cilj unapređivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, a prvenstveno za:

- osposobljavanje zaposlenih u organima i organizacijama gde se koriste jezikom nac.manjine koji je utvrđen kao jezik u službenoj upotrebi,a naročito na radnim mestima na kojima se ostvaruje kontakt sa strankama (učešćem na kursevima, seminarima i drugim načinima organizovanim u tu svrhu) i za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti;

- troškovi izrade i postavljanja tabli sa nazivom organa i organizacija,nazivom naseljenog mesta na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu i naseljenom mestu i za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca kao i za štampanje službenih glasila i drugih javnih publikacija;

Geografska oblast

Vojvodina

Ko može da konkuriše

- organi opštinei grada na teritoriji APV, u kojima je statutom utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjinana celoj teritoriji opštine ili grada ili  naseljenim mestima na njihovoj teritoriji;

- mesne samouprave na teritoriji opština i gradova iz prethodne alineje;

- drugi organi, organizacije, službei ustanove na teritoriji opština i gradova iz alineje jedan.

Konkursna procedura i vremenski rok

Na osnovu Odluke o raspodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine organima i organizacijama u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina ("Službeni list APV", broj 6/08), konkurs za dodelu sredstava raspisuje se jednom godišnje.

Detaljne informacije na web strani www.puma.vojvodina.gov.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine
21000 Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16, Srbija
I sprat kancelarija br.6
telefon: 021/487-42-13, fax.:021/557-074,
pspuma@vojvodina.gov.rs

Naziv programa

Finansijska pomoć crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji APV

Cilj programa/projekta i oblast podrške

Finansijska pomoć za investicione radove na crkvenim hramovima i drugim sakralnim objektima, kao i za organizovanje tradicionalnih crkvenih manifestacija, izdavačku i naučnu delatnost crkava i verskih zajednica, dobrotvornih I humanitarnih aktivnosti, organizacija I ustanova čiji su osnivači tradicionalne crkve I verske zajednice, nadoknade troškova stručnih usluga nastalih u postupku vraćanja imovine crkvama I verskim zajednicama.

Geografska oblast

Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Pravo na dodelu sredstava, imaju tradicionalne crkvei verske zajednicekoje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (Srpska pravoslavna crkva; Islamska zajednica; Katolička crkva; Slovačka evangelistička a.v. crkva; Jevrejska zajednica; Reformatsko-hrišćanska crkva, Rumunska pravoslavna crkva I Evangelistička a.v. crkva.), organizacije I ustanove čiji su osnivači tradicionalne  crkvei verske zajednicekoje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, registrovane crkve I verske zajednice koje nisu navedene u tački 1. stav 1. Člana 3. Odluke o raspodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine za Dotacije crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji APV ("Službeni list APV", broj 21/07, 4/08), putem zahteva iz Člana. stav 4. ove Odluke.

Konkursna procedura i vremenski rok

Na osnovu Odluke o raspodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine za Dotacije crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji APV ("Službeni list APV", broj 21/07, 4/08), konkursi za dodelu sredstava raspisuju se dva puta godišnje (u prvom i drugom polugodištu kalendarske godine). Detaljne informacije na web strani www.puma.vojvodina.gov.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine
21000 Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16, Srbija
I sprat kancelarija br.6
telefon: 021/487-42-13, fax.:021/557-074,
pspuma@vojvodina.gov.rs

Naziv programa

Finansijska pomoć etničkim zajednicama

Cilj programa/projekta i oblast podrške

Sufinansiranje troškova redovne delatnosti, nabavke opreme, programa i projekata multikulturalnogkaraktera u cilju razvijanja duha tolerancije , kao i programa i projekata koji imaju za cilj stvaranje uslova za razvojkulture, nauke i umetnosti; negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva; predstavljanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja; očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata; zaštitu i prezentaciju folklornog nasleđa; negovanje i razvoj amaterizma, kao i ostvarivanje drugih prava nacionalnih manjina.

Geografska oblast

Vojvodina

Ko može da konkuriše

- Udruženja, organizacije i druge asocijacije pripadnika etničkih zajednica, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta i međunacionalne tolerancije, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine;

- Udruženja, organizacije i druge asocijacije čiji su projekti usmereni na ostvarivanje prava nacionalnih manjinai na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Ova vrsta finansijske podrške pruža se u skladu sa Odlukom o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine za dotacije etničkim zajednicama («Sl. list APV», br. 5/06).

Sredstva se dodeljuju na osnovu konkursa koje raspisuje Sekretarijat.

Detaljne informacije na web strani www.puma.vojvodina.gov.rs

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Pravo na dodelu sredstava nemaju direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine
21000 Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16, Srbija
I sprat kancelarija br.6
telefon: 021/487-42-13, fax.:021/557-074,
pspuma@vojvodina.gov.rs

87. Pokrajinski sekretarijat za privredu

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

«Najbolje iz Vojvodine»

Cilj programa/projekta

 • Indetifikacija i verifikacija najkvalitetnijih proizvoda
 • Promocija tih proizvoda
 • Zaštita geografskog porekla (imena geografskog porekla, tradicionalnih proizvoda i sl.)
 • Povećanje konkurentnosti naših proizvoda
 • Razvoj ruralnih sredina

Oblast podrške

Proizvodnja i usluge

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Proizvođači – pravna lica, registrovani poljoprivredni proizvođači, udruženja proizvođača

Konkursna procedura i vremenski rok

Tokom cele godine su otvoreni konkursi

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ovim projektom se ne dodeljuju finansijska sredstva, podrška se manifestuje kroz organizovanu promociju najkvalitetnijih proizvoda koji ispunjavaju uslove da budu označeni sa znakom «Najbolje iz Vojvodine»

Trajanje projekta

Projekat nije vremenski ograničen. Kada izuzeci postanu pravilo, odnosno standard, projekat će se okončati

Posebni zahtevi

Posebni zahtevi su obuhvaćeni Odlukom o ustanovljavanju znaka «Najbolje iz Vojvodine» i pojedinačnim pravilnicima za ocenu kvaliteta svake grupe proizvoda

Kontakt

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Srbija

Tel. ++381 (21) 456-054 , 456-101

faks ++381 (21) 557-084

Siniša Lazić - pokrajinski sekretar za privredu

p.sek@spriv.vojvodina.gov.rs

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs

88. Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Postoji mogućnost podnošenja zahteva za dodelu finansijskih sredstava i namenski konkursi (mladi, osobe sa invaliditetom, Romi, žene, nezaposleni) iz oblasti u nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata.   

Cilj programa/projekta

Glavni cilj Pokrajinskog sekretarijata je praćenje i unapređivanje stanja u oblastima rada, zapošljavanja i ravnopravnosti polova na teritoriji AP Vojvodine. U skladu sa ovim ciljem u oblasti rada i zapošljavanja zadaci Sekretarijata su sledeći:

- predlaganje i realizacija mera aktivne politike zapošljavanja na teritoriji AP Vojvodine,

- prikupljanje i analiza podataka iz oblasti zapošljavanja,

- praćenje svih procesa vezanih za rad i zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine,

- davanje mišljenja i predlaganje mera u oblasti rada i zapošljavanja,

- sprovođenje i unapređivanje programa zapošljavanja i samozapošljavanja.

U oblasti ravnopravnosti polova aktivnosti su usmerene ka realizaciji sledećih zadataka:

- promovisanje koncepta rodne ravnopravnosti na teritoriji  AP Vojvodine,

- saradnja sa svim relevantnim institucijama, vladinim i nevladinim organizacijama na ostvarivanju politike jednakih mogućnosti,

- ustanovljavanje mehanizama za ravnopravnost polova.

Oblast podrške

Rad, zapošljavanje i rodna ravnopravnost

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

U slučaju konkursa ili javnog poziva određeno tekstom navedenih dokumenata.

U slučaju zahteva za podršku pojedinačnih aktivnosti mogu konkurisati udruženja građana, nevladine organizacije, ostali nivoi vlasti i centri za socijalni rad.

Konkursna procedura i vremenski rok

U slučaju konkursa ili javnog poziva procedura i vremenski rok je ođređen u tekstu navedenih dokumenata. Za podršku pojedinačnim aktivnostima moguće je u pisanom obliku podneti zahtev za dodelu finansijskih sredstava. Zahtev treba da sadrži sledeće podatke: 1) naziv korisnika sredstava, 2) sedište i adresa, 3) Ime, prezime i funkcija lica ovlašćenog za zastupanje (potpisivanje ugovora), 4) Kratak opis svrhe korišćenja sredstava ili kratak opis projekta, 5) Broj tekućeg računa i kod koga se vodi, 6) Pečat i potpis ovlašćenog lica na zahtevu. Nakon što se zahtev razmotri i odobri sa korisnikom sredstava se sklapa ugovor, te se sredstva korisniku uplaćuju nakon potpisivanja ovog ugovora. U roku od 2 nedelje nakon završetka aktivnosti korisnika potrebno je Pokrajinskom sekretarijatu podneti narativni i finansijski izveštaj sa odgovarajućim prilozima.     

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije određeno. 

Trajanje projekta

Nije određeno, osim ako nije drugačije definisano u tekstu konkursa ili javnog poziva.

Ograničenja

Nema, osim ako nije drugačije određeno u tekstu konkursa ili javnog poziva.

Posebni zahtevi

Nema, osim ako nije drugačije određeno u tekstu konkursa ili javnog poziva.

Kontakt

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Srbija

Tel: 021/4874-323, Faks: 021/557-001

E-mail: radizene@vojvodina.gov.rs

http://www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

89. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Akcioni plan politike za mlade u AP Vojvodini

Cilj programa/projekta

Unapredjenje položaja mladih, zadovoljavanje njihovih specifičnih potreba i rešavanje problema u obasti: obrazovanja, kulture i slobodnog vremena, informisanja i mobilnosti, aktivnog uljučivanja mladih u društvo, volonterizam, zdravlja mladih, socijalne politike prema mladima, ekologije i održivog razvoja.

Oblast podrške

Mladi

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Lokalne samouprave, nevladine organizacije, ustanove čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine

Konkursna procedura i vremenski rok

Popunjavaju se formulari i predlog budžeta koji se nalaze na sajtu http://www.sio.vojvodina.gov.rs/  Konkurs se objavljuje jednom godišnje

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Odredjuje se u zavisnosti od oblasti i projektnog zadatka

Trajanje projekta

Odredjuje se u zavisnosti od oblasti i konkretnog projektnog zadatka

Ograničenja

Ne mogu da apliciraju d.o.o., d.o. i sl. privredna društva

Posebni zahtevi

Odredjuju se u zavisnosti od oblasti i konkretnog  projektnog zadatka

Kontakt

http://www.sio.vojvodina.gov.rs/

90. Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Odluka o posebnim oblicima socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Cilj programa/projekta

Ovom Odlukom utvrđuju se posebni oblici socijalne zaštite koji su u funkciji daljeg razvoja sistema socijalne zaštite u AP Vojvodini.

Oblast podrške

1. Interventne mere i aktivnosti radi fleksibilnog pristupa razrešavanju socijalnih potreba građana;

2. unapređivanje komunikacije sa javnošću, njeno podsticanje i uključivanje u javne akcije;

3. omogućavanje koordinacije rada različitih resursa na integralnoj socijalnoj zaštiti stanovništva;

4. kreiranje novih alternativnih programa socijalne zaštite;

5. realizacija projekata pojedinih problemskih područja rada kao što su sledeće grupe problema i korisnika:

· porodice u riziku od dezintegracije, u razvodnim i postrazvodnim sporovima;

· nasilje u porodici;

· deca i mladi u sukobu sa zakonom;

· deca i mladi u porodičnom i domskom smeštaju;

· zlostavljana i zanemarivana deca;

· psihički i fizički ometena deca, mladi i odrasli i

· usluge i pomoć starim licima.

6. razvijanje programa osposobljavanja za volonterski rad;

7. otvaranje dnevnih boravaka, u okviru ustanova za smeštaj korisnika, za kratkoročni smeštaj dece ili odraslih lica sa posebnim problemima kako bi se olakšala situacija u porodicama u kojima žive;

8. organizovanje patronažnih službi u okviru ustanova za smeštaj korisnika.

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Posebni oblici socijalne zaštite mogu se organizovati u okviru grada, opština, centara za socijalni rad, ustanova socijalne zaštite za smeštaj korinsika i u vidu realizacije zajedničkih programa vladinog, nevladinog i privatnog sektora.

Konkursna procedura i vremenski rok

Odluka je na snazi, vremenski rok nije ograničen. Predlog projekta na propisanom obrascu podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo i socijalnu politiku u Novom Sadu.

Minimalni – maksimalni iznos koje se dodeljuje

Nije ograničen.

Trajanje projekta

Nije ograničeno.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju
Republika Srbija – Izvršno veće AP Vojvodine
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
tel: +381 (21) 487 46 24
faks: +381 (21) 546 586

http://demograf.vojvodina.gov.rs/index.php

91. Rekonstrukcija Ženski fond

(print)

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Ženske inicijative, Stipendije, Urgentni grantovi i Specijalni fokus

Cilj programa/projekta

Podrška ženskim grupama koje rade na zaštiti ženskih ljudskih prava

Oblast podrške

Ženska ljudska prava i višestruka diskriminacija, stipendije

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Ženske grupe, LGBT grupe, studentkinje ženskih studija 

Konkursna procedura i vremenski rok

Formulari za prijavljivanje mogu se naći na sajtu www.rwfund.org; rok ne postoji, odluke se donose u ciklusima od 90 dana.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

maksimalan iznos 350.000 RSD

Trajanje projekta

nije određeno

Ograničenja

ne postoje

Posebni zahtevi

ne postoje

Kontakt

Vlajkovićeva 15, 11000 Beograd, Srbija

Tel + 381 11 32 22 751, fax: + 381 11 323 5592