Izjave o SSS

"Sada imamo okvir (SSS) – okvir je dobar. Ovo je jedna od retkih prilika kada nova Vlada ne menja strategiju prethodne Vlade, pa sve počinje iznova. Voleo bih da neka sledeća Vlada nastavi ovaj posao. Znamo da jedan značajan broj naših sugrađana živi ispod linije siromaštva. Oni žive u različitim delovima zemlje, različite aktivnosti mogu poboljšati njihov položaj i svi mi u društvu smo dužni da povežemo naše aktivnosti kako bismo im omogućili kvalitetniji život."

Miroljub Labus,
bivši potpredsednik Vlade Srbije
na Konferenciji o smanjenju siromaštva u Srbiji,
Plandište, 22. februar, 2005.

[ Ostale izjave o SSS ]

 
Home >> Dokumenta i publikacije

Dokumenta i publikacije

Na ovoj stranici možete pronaći dokument Strategije za smanjenje siromaštva, kao i biltene i izveštaje o njenoj implementaciji. Ovde možete pronaći i strateška dokumenta Republike Srbije, strategije i akcione planove međunarodnih partnera za Srbiju i istraživanja o broju siromašnih, karakteristikama i trendovima siromaštva u Srbiji.

Publikacije Tima za implementaciju SSS
  Praćenje društvene uključenosti u Srbiji [ 3.9M ]
Izveštaj o implementaciji SSS
  Drugi izvestaj o implementaciji SSS [ 1.4M ]
  Prvi izvestaj o implementaciji SSS [ 882K ]
Strategija za smanjenje siromaštva
  Rezime i matrice [ 608K ]
  Glavni tekst [ 1.5M ]
  Prilozi i aneksi [1.12M ]
Bilteni SSS
  Primena SSS - broj 17 (mart 2009.) [ 465K ]
  Primena SSS - broj 16 (okt 2008.) [ 470K ]
  Primena SSS - broj 15 (jul 2008.) [ 502K ]
  Primena SSS - broj 14 (april 2008.) [ 499K ]
  Primena SSS - broj 13 (januar 2008.) [ 486K ]
  Primena SSS - broj 12 (septembar 2007.) [ 485K ]
  Primena SSS - broj 11 (avgust 2007.) [ 510K ]
  Primena SSS - broj 10 (mart 2007.) [ 770K ]
  Primena SSS - broj 9 (decembar 2006.) [ 783K ]
  Primena SSS - broj 8 (septembar 2006.) [ 598K ]
  Primena SSS - broj 7 (avgust 2006.) [ 347K ]
  Primena SSS - broj 6 (april 2006.) [ 666K ]
  Primena SSS - broj 5 (februar 2006.) [ 437K ]
  Primena SSS - broj 4 (novembar 2005.) [ 398K ]
  Primena SSS - broj 3 (5. avgust 2005.) [ 374K ]
  Primena SSS - broj 2 (23. maj 2005.) [ 360K ]
  Primena SSS - broj 1 (21. februar 2005.) [ 219K ]
  Izrada SSS - broj 2 (mart-april 2003.) [ 327K ]
  Izrada SSS - broj 1 (februar 2003.) [ 250K ]
 
Ostala strateška dokumenta Republike Srbije

Nacionalna strategija Srbije za pristupanje SCG EU

[ 386K ]
Evropsko partnerstvo
(prihvaćena od strane Evropske komisije juna 2004 )
  Akcioni plan za primenu prioriteta iz Evropskog partnerstva
  demokratizacija i vladavina prava [ 84K ]
  ekonomska situacija [ 90K ]
  ljudska prava i prava manjina [ 55K ]
  pravosuđe i unutrašnji poslovi [ 64K ]
  regionalna i međunarodna saradnja [ 35K ]
  sektorske politike (poljoprivreda, saobraćaj, energetika, industrija i MSP, telekomunikacije, životna sredina) [ 96K ]
  Unutrašnje tržište i trgovina [ 58K ]
Strategija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Republici Srbiji u 2003 - 2008 [ 392K ]

Nacionalna strategija privrednog razvoja Republike Srbije 2006 - 2012

[ 3M ]

Evropska povelja o malim preduzećima

[ 548K ]
Izveštaj o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu 2005. godine  [ 1.8M ]
Nacionalna strategija za mlade  [ 804KB ]
Strategija za integraciju Roma  
  Strategija za integraciju [ 1.09М ]
  AP stanovanje [ 56K ]
  AP obrazovanje [ 212K ]
  AP zapošljavanje [ 59K ]
  AP zdravstvo [ 36К ]

Nacionalna Strategija za izbeglice i raseljena lica sa Kosova i Metohije (april 2002)

[ 169K ]
Nacionalna strategija zapošljavanja [ 561K ]
NACIONALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLjAVANjA (NAPZ) za period 2006-2008. godine [ 433K ]
Mere i aktivnosti za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja [ 584K ]
Indikatori [ 303K ]

"Bolje zdravlje za III Milenijum" (februar 2003)

 

- zdravstvena politika
- vizija sistema zdravstvene zaštite u Srbiji
- strategija i AP reforme sistema zdravstvene zastite u republici Srbiji

[ 3.07M ]
Nacionalni plan akcije za decu ( februar 2004) [ 449K ]
Razvoj politike i strategije stručnog obrazovanja u Srbiji (februar 2005) [ 529K ]
Nacionalna strategija za borbu protiv HIV/AIDS-a (2005) [ 672K ]
Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015 (decembar 2004) [ 1.26M ]
Strategija o bezbednosti hrane [ 1.13M ]
Strategija reforme državne uprave (oktobar 2004) [ 238K ]
Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije (decembar 2004) [ 145K ]
Strategija poljoprivrede Srbije (oktobar 2004) [ 2.58M ]

Nacionalni akcioni plan za zaštitu životne sredine NEAP (National Environmental Action Plan)

[ 365K ]
Strategija razvoja obrazovanja odraslih [ 58K ]
Strategija razvoja stručnog obrazovanja [ 107K ]
Strategija regionalnog razvoja i Akcioni plan regionalnog razvoja (dva dokumenta) [ 923K ]
Nacionalna strategija o starenju 2006-2015 [ 314K ]
  Ministarska deklaracija, Leon [39K ]
 
Milenijumski ciljevi razvoja
Izvestaj o napretku u realizaciji MCR u Srbiji 2006 [ 2.05M ]
Izvestaj o napretku u realizaciji MCR u Srbiji 2005 [ 371K ]
Izvestaj o napretku u realizaciji MCR u Srbiji 2002 [ 675K ]
 
Međunarodne strategije za SCG

http://emis.mier.sr.gov.yu/Emis/PublicSite1/Documents.aspx

Serbian Economic Memorandum – Svetska banka, decembar 2004 [ 3.58M ]
EBRD Strategija za Srbiju i Crnu Goru (odobrena novembra 2004) [ 579K ]
Svetska banka – Strategija pomoći za Srbiju i Crnu Goru (novembar 2004) [ 7.32M ]
Milenijumski ciljevi razvoja UN-a (MDG's) [ 106К ]
 
Tekstovi i brošure partnera
Mala ruralna domaćinstva u Srbiji [ 3.99M ]
Strategije za smanjenje siromaštva – izazovi mogućnosti na lokalnom nivou [ 2.11M ]
Kako inicirati Lokalnu agendu 21 u mojoj opštini - priručnik [ 4.35M ]
Lokalna agenda 21 - knjiga [ 2.3M ]
Brošura Savetodavnog odbora civilnog društva [ 288K ]
Studija - Mikrofinansijska podrška preduzetnicima početnicima [ 477K ]
Prilog - beleške [ 332K ]
Studije ESPI instituta za PROJEKAT "PROMOCIJA ZAPOŠLjAVANjA"

Ograničenja u poslovnom okruženju za otvaranje novih radnih mesta i porast zaposlenosti - rezultati diskusija fokus grupa

[ 442K ]
Procena efektivnosti mera i programa aktivne politike zapošljavanja [ 2.1M ]
 

Pretraživanje

Aktuelno

© 2007 Vlada Republike Srbije; Strategija za smanjenje siromaštva
Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd; tel. 011 311 4605; e-mail: prs.ifp@sr.gov.yu