Izjave o SSS

Kao što je zacrtano u samoj Strategiji za smanjenje siromaštva u Srbiji, zajednički rad relevatnih aktera doprineće bržem smanjenju siromaštva. OEBS, kao i drugi međunarodni partneri Republike Srbije, spremni su i voljni da nastave sa pružanjem pomoći zemlji da postigne svoje ciljeve - smanjenje siromaštva i druge ciljeve reformi na putu pridruživanja evro-atlantskoj porodici.

Mauricio Masari,
Ambasador

[ Ostale izjave o SSS ]

 
Home >> Dokumenta i publikacije

Dokumenta i publikacije

Na ovoj stranici možete pronaći dokument Strategije za smanjenje siromaštva, kao i biltene i izveštaje o njenoj implementaciji. Ovde možete pronaći i strateška dokumenta Republike Srbije, strategije i akcione planove međunarodnih partnera za Srbiju i istraživanja o broju siromašnih, karakteristikama i trendovima siromaštva u Srbiji.

Publikacije Tima za implementaciju SSS
  Praćenje društvene uključenosti u Srbiji [ 3.9M ]
Izveštaj o implementaciji SSS
  Drugi izvestaj o implementaciji SSS [ 1.4M ]
  Prvi izvestaj o implementaciji SSS [ 882K ]
Strategija za smanjenje siromaštva
  Rezime i matrice [ 608K ]
  Glavni tekst [ 1.5M ]
  Prilozi i aneksi [1.12M ]
Bilteni SSS
  Primena SSS - broj 17 (mart 2009.) [ 465K ]
  Primena SSS - broj 16 (okt 2008.) [ 470K ]
  Primena SSS - broj 15 (jul 2008.) [ 502K ]
  Primena SSS - broj 14 (april 2008.) [ 499K ]
  Primena SSS - broj 13 (januar 2008.) [ 486K ]
  Primena SSS - broj 12 (septembar 2007.) [ 485K ]
  Primena SSS - broj 11 (avgust 2007.) [ 510K ]
  Primena SSS - broj 10 (mart 2007.) [ 770K ]
  Primena SSS - broj 9 (decembar 2006.) [ 783K ]
  Primena SSS - broj 8 (septembar 2006.) [ 598K ]
  Primena SSS - broj 7 (avgust 2006.) [ 347K ]
  Primena SSS - broj 6 (april 2006.) [ 666K ]
  Primena SSS - broj 5 (februar 2006.) [ 437K ]
  Primena SSS - broj 4 (novembar 2005.) [ 398K ]
  Primena SSS - broj 3 (5. avgust 2005.) [ 374K ]
  Primena SSS - broj 2 (23. maj 2005.) [ 360K ]
  Primena SSS - broj 1 (21. februar 2005.) [ 219K ]
  Izrada SSS - broj 2 (mart-april 2003.) [ 327K ]
  Izrada SSS - broj 1 (februar 2003.) [ 250K ]
 
Ostala strateška dokumenta Republike Srbije

Nacionalna strategija Srbije za pristupanje SCG EU

[ 386K ]
Evropsko partnerstvo
(prihvaćena od strane Evropske komisije juna 2004 )
  Akcioni plan za primenu prioriteta iz Evropskog partnerstva
  demokratizacija i vladavina prava [ 84K ]
  ekonomska situacija [ 90K ]
  ljudska prava i prava manjina [ 55K ]
  pravosuđe i unutrašnji poslovi [ 64K ]
  regionalna i međunarodna saradnja [ 35K ]
  sektorske politike (poljoprivreda, saobraćaj, energetika, industrija i MSP, telekomunikacije, životna sredina) [ 96K ]
  Unutrašnje tržište i trgovina [ 58K ]
Strategija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Republici Srbiji u 2003 - 2008 [ 392K ]

Nacionalna strategija privrednog razvoja Republike Srbije 2006 - 2012

[ 3M ]

Evropska povelja o malim preduzećima

[ 548K ]
Izveštaj o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu 2005. godine  [ 1.8M ]
Nacionalna strategija za mlade  [ 804KB ]
Strategija za integraciju Roma  
  Strategija za integraciju [ 1.09М ]
  AP stanovanje [ 56K ]
  AP obrazovanje [ 212K ]
  AP zapošljavanje [ 59K ]
  AP zdravstvo [ 36К ]

Nacionalna Strategija za izbeglice i raseljena lica sa Kosova i Metohije (april 2002)

[ 169K ]
Nacionalna strategija zapošljavanja [ 561K ]
NACIONALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLjAVANjA (NAPZ) za period 2006-2008. godine [ 433K ]
Mere i aktivnosti za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja [ 584K ]
Indikatori [ 303K ]

"Bolje zdravlje za III Milenijum" (februar 2003)

 

- zdravstvena politika
- vizija sistema zdravstvene zaštite u Srbiji
- strategija i AP reforme sistema zdravstvene zastite u republici Srbiji

[ 3.07M ]
Nacionalni plan akcije za decu ( februar 2004) [ 449K ]
Razvoj politike i strategije stručnog obrazovanja u Srbiji (februar 2005) [ 529K ]
Nacionalna strategija za borbu protiv HIV/AIDS-a (2005) [ 672K ]
Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015 (decembar 2004) [ 1.26M ]
Strategija o bezbednosti hrane [ 1.13M ]
Strategija reforme državne uprave (oktobar 2004) [ 238K ]
Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije (decembar 2004) [ 145K ]
Strategija poljoprivrede Srbije (oktobar 2004) [ 2.58M ]

Nacionalni akcioni plan za zaštitu životne sredine NEAP (National Environmental Action Plan)

[ 365K ]
Strategija razvoja obrazovanja odraslih [ 58K ]
Strategija razvoja stručnog obrazovanja [ 107K ]
Strategija regionalnog razvoja i Akcioni plan regionalnog razvoja (dva dokumenta) [ 923K ]
Nacionalna strategija o starenju 2006-2015 [ 314K ]
  Ministarska deklaracija, Leon [39K ]
 
Milenijumski ciljevi razvoja
Izvestaj o napretku u realizaciji MCR u Srbiji 2006 [ 2.05M ]
Izvestaj o napretku u realizaciji MCR u Srbiji 2005 [ 371K ]
Izvestaj o napretku u realizaciji MCR u Srbiji 2002 [ 675K ]
 
Međunarodne strategije za SCG

http://emis.mier.sr.gov.yu/Emis/PublicSite1/Documents.aspx

Serbian Economic Memorandum – Svetska banka, decembar 2004 [ 3.58M ]
EBRD Strategija za Srbiju i Crnu Goru (odobrena novembra 2004) [ 579K ]
Svetska banka – Strategija pomoći za Srbiju i Crnu Goru (novembar 2004) [ 7.32M ]
Milenijumski ciljevi razvoja UN-a (MDG's) [ 106К ]
 
Tekstovi i brošure partnera
Mala ruralna domaćinstva u Srbiji [ 3.99M ]
Strategije za smanjenje siromaštva – izazovi mogućnosti na lokalnom nivou [ 2.11M ]
Kako inicirati Lokalnu agendu 21 u mojoj opštini - priručnik [ 4.35M ]
Lokalna agenda 21 - knjiga [ 2.3M ]
Brošura Savetodavnog odbora civilnog društva [ 288K ]
Studija - Mikrofinansijska podrška preduzetnicima početnicima [ 477K ]
Prilog - beleške [ 332K ]
Studije ESPI instituta za PROJEKAT "PROMOCIJA ZAPOŠLjAVANjA"

Ograničenja u poslovnom okruženju za otvaranje novih radnih mesta i porast zaposlenosti - rezultati diskusija fokus grupa

[ 442K ]
Procena efektivnosti mera i programa aktivne politike zapošljavanja [ 2.1M ]
 

Pretraživanje

Aktuelno

© 2007 Vlada Republike Srbije; Strategija za smanjenje siromaštva
Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd; tel. 011 311 4605; e-mail: prs.ifp@sr.gov.yu